Rakas raskas raksa- johtajuuden tiedot, taidot ja kokemukset ammattitaidon voimana

Hanketiedot

Hankenumero
180021

Hakija
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Anu Nordlund-Knuutila
anu.nordlund-knuutila@laurea.fi

Toteutusaika
17.9.2018 - 29.2.2020

Työsuojelurahaston päätös
23.10.2018
23 732 euroa

Kokonaiskustannukset
47 764 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa yhteiskehitetään kahden ammattikorkeakoulun ja kahden yrityksen yhteistyönä rakennusalalle ryhmävalmennuksen malli, joka integroi johtajuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Tiedoilla käsitetään johtajuuden malleja ja teorioita. Taidoilla viitataan ensisijasiesti dialogisen johtamisen taitoihin, joita opitaan sekä teoriassa että käytännössä valmennuksen dialogisen lähestymistavan avulla. Tietojen ja taitojen lisäksi tärkeässä roolissa on kokemustieto. Työelämästä esimiehiltä kerätyt johtajuustarinat kertovat yhteisöllistä ajan kieltä rakennusalan tämän päivän haasteista. Tarinat toimivat valmennuksessa dialogin innoittajana ja katalyytteinä ammatilliselle kasvulle. Yksilölle valmennus antaa monipuolisia aineksia oman johtajuuden käyttöteorian rakentamiseen. Valmennettavalle yhteisölle prosessi tuottaa sosiaalisen pääoman kasvua ja luottamusta. Valmennus sopii erityisesti allianssiurakan tiiminrakentamiseen ja projekti-identiteetin muodostamiseen. Mallissa on joustavuutta ryhmän yksilöllisten tarpeiden kohtaamiseen ja rakennetta selkeän oppimiskokemuksen rakentamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Nordlund-Knuutila

Tiedote

Raksapomo - Luottamusta ja vuorovaikutusta rakennusalan esimiestyössä vahvistamassa

15.4.2020

Tiivistelmä

”Rakas raskas raksa”- hanke on virinnyt tarpeesta vahvistaa ihmisten johtamisessa tarvittavia taitoja rakennusalalla. Haastattelutiedosta sekä rakennus- ja sosiaalialan sisällöistä yhteiskehittämällä luotiin Raksapomo- valmennus, jossa on erityisesti vahvistettu ihmissuhdeosaamisen työkaluja. Verkkopohjainen valmennuksen rinnalle syntyi yhden päivän mittainen luontoympäristössä toteutettava valmennus erityisesti yritysten käyttöön sopivaksi.

Valmennuksen osiot kehittävät erityisesti vuorovaikutusosaamista ja antavat keinoja luottamuksen rakentamiselle. Valmennus ohjaa myös toimimaan aktiivisena työturvallisuuden, ajanhallinnan ja laadunhallinnan kehittäjänä. Kokonaisuus soveltuu tuotannon työnjohtajille täydennyskoulutukseksi.

Tausta

”Rakas raskas raksa”- hanke on virinnyt tarpeesta vahvistaa ihmisten johtamisessa tarvittavia taitoja rakennusalalla. Hankkeen tarpeellisuuden arvioimiseksi tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa vahvistui käsitys pehmeämpien taitojen tarpeellisuudesta tekniikan alan johtamisessa. Monitieteellisessä hankkeessa tietoa ja menetelmiä integroitiin rakennusalalla rakennusmestari- ja insinöörikoulutusten (HAMK) sekä sosiaaliala (Laurea) sisällöistä.

Aineisto

Sisällön tarkemmin määrittelemiseksi haastateltiin viittä rakennusalan työnjohtajaa heidän käsityksistään hyvästä johtajuudesta, johtajuuden haasteista sekä hyviksi havaituista käytännöistä. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin sisällön analyysia apuna käyttäen. Myöhemmin sama aineisto analysoitiin grounded theory- menetelmää käyttäen. Tällöin samasta aineistosta saatiin hyvän johtajuuden prosessia koskien.

Menetelmät

Mallin pedagoginen viitekehys pohjautuu kokemukselliselle oppimiselle (Kolb), käyttöteorian (Argylis & Schön) käsitteelle sekä Knut Illeriksen teorialle oppimisen kolmesta ulottuvuudesta. Illeriksen teoria määrittelee oppimisen lähtökohtia ja sisällöllisiä valintoja. Kokemuksellinen oppiminen koskee oppimisprosessia. Jäsentynyt johtajuuden käyttöteoria on prosessin pedagoginen tavoite.

Tulokset

Menetelmässä on kolme osaa: Omia vuorovaikutustaitoja tutkiva ja kehittävä ”minä johtajana”, yhteisön luottamuksen rakentumista koskeva ”me luottamuksen rakentajina” sekä johtamistyön konkreettisia välineitä ja työn kehittämistä tukeva ”johtajan työkalut”. Lisäksi kehitettiin Raksapomo- luontopäivä, jossa green care- lähestymistapaa ja valmennuksen sisältöjä yhdistelemällä kehitettiin päivän mittainen luontoympäristössä toteutettava valmennus.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Poikkitieteellisellä tiimillä onnistuttiin löytämään alan kulttuuriin sopivia tapoja integroida pehmeämpiä arvoja perinteiseen tekniikan alan esimiestyön koulutukseen. Kokemuksellisuuden hyödyntäminen tarinallisuuden avulla toi autenttisutta kokonaisuuteen ja auttoi tarkastelemaan johtajuutta myös tunteen kautta. Luonnossa toteutettava päivän valmennus on ajankäytöllisesti ja taloudellisesti yrityksille helposti hyödynnettävä koulutusresurssi.

Aineisto

Anu Nordlund-Knuutila. Rakas, raskas raksa – Monialaista esimiestyön opetuksen uudistamista Laurean sosiaalialan ja HAMKn rakennusalan yhteistyönä. Artikkeli Pedagogiset helmet sosiaalialan koulutuksessa -julkaisussa. Laurea julkaisut 130. Avaa

Anu Nordlund-Knuutila. Laurea-ammattikorkeakoulu. Rakas raskas raksa -hanke. Loppuraportti. 2020 Avaa