Rakennusalan terveys (RATE) -kehittämishanke (14 yritystä)

Hanketiedot

Hankenumero
112364

Hakija
Rakennusteollisuus RT ry

Toteuttaja
Rakennusteollisuus RT ry

Lisätietoja
Tapio Kari
tapio.kari@rakennusteollisuus.fi

Toteutusaika
1.1.2013 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
19.12.2012
36 900 euroa

Kokonaiskustannukset
73 860 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

Rakennusalan terveys (RATE) –kehittämishanke – rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin

Kehittämishankkeen tavoitteena on laatia rakennusalalle yksinkertainen sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä, jossa hyödynnetään mm. rakennusalan yritysten henkilöstöhallinnon nykyisistä tietojärjestelemistä löytyvää tietoa sekä koota rakennusalalla hyviksi havaituista työhyvinvoinnin edistämiskäytännöistä tarjotin, josta alan yritykset voivat löytää omiin tarpeisiin sopivimman käytännön.

Menetelminä käytetään ryhmähaastatteluja alan yritysten edustajille. Haastattelujen ja yrityksistä saatujen dokumenttien pohjalta luodaan toimintamalli, jota pilotoidaan osallistuvissa yrityksissä yhteiskehittelyn avulla.

Mallia hyödyntävistä yrityksistä kerätään sähköisen kyselyn avulla keskeiset sairauspoissaolojen tunnusluvut. Kirjallisuuskatsaukseen kootaan tieto rakennusalan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 2000-luvulla toteutetuista interventioista. Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen perusteella kootaan työhyvinvointitarjotin, joka sisältää yrityksissä käytössä olevia, hyviksi havaittuja tapoja edistää työhyvinvointia.

Yritykset voivat valita itselleen tarjottimesta sopivimmat tavat edistää ja ylläpitää henkilöstönsä työhyvinvointia. Tarjotin lisätään Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton, Ammattiliitto Pron ja Työterveyslaitoksen www-sivuille vapaasti hyödynnettäväksi.

Hanke kestää puolitoista vuotta 1/2013 – 5/2014, jonka jälkeen hankkeen tulokset ovat käytettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tapio Kari

Tiedote

Työhyvinvointitarjotin tsemppaa rakennusalaa

31.5.2014

Rakennusalan hyviksi havaitut käytännöt työhyvinvoinnin
edistämiseksi on koottu Työhyvinvointitarjotin -nettisivustolle.
Lisäksi ala on saanut yksinkertaisen ohjeen ja mallipohjan
sairauspoissaolojen seurantaan.

Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto ja sairauspoissaolojen
seurantaohje luotiin Rakennusalan terveys -kehittämishankkeeessa
2013–2014. Hankkeen käynnistivät rakennusalan työnantaja- ja
työntekijäliitot Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto.

Työterveyslaitos toimi ulkopuolisena asiantuntijana hankkeessa,
jota Työsuojelurahasto rahoitti kehittämisavustuksella. Hankkeeseen
osallistui myös kymmenen yritystä, joissa tehtiin
ryhmähaastatteluja työhyvinvoinnin edistämisen hyvistä
käytännöistä.

Kannustusta työhyvinvointihankkeisiin

Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto käy läpi lyhyesti ja
käytännönläheisesti rakennusalan yritysten
työhyvinvointiesimerkkejä ja työhyvinvointia valottavaa
tutkimustietoa.

Näkökulmina työhyvinvointiin ovat elintavat, ergonomia,
turvallisuus, työkyvyn tuki, työssäjaksaminen ja
työterveysyhteistyö.

Työhyvinvointitarjotin myös kannustaa yrityksiä käynnistämään omia
hyvinvointihankkeita. Sivut kertovat konkreettisesti, kuinka
hankkeessa pitäisi edetä sekä mistä tietoa ja virikkeitä voi
saada.

Sivusto kertoo myös, että hyvinvointihankkeen tueksi yritykset
voivat hakea kehittämisavustusta Työsuojelurahastolta.

Sairauspoissaolot systemaattiseen seurantaan

Hankkeessa kehitettiin yksinkertainen ohje sairauspoissolojen
systemaattista seurantaa varten ja Excel-mallipohja, jonka avulla
yritykset voivat niitä seurata. Tavoitteena on myös saada tarkempaa
vertailevaa tietoa koko rakennusalan kehityksestä.
Sairauspoissaolot kirjataan ammattiaseman ja poissaolosyiden
mukaan.

Työkalun avulla voidaan seurata sairauspoissaolojen kehittymistä
vuosittain ja tunnistaa tapoja, joilla niitä voidaan vähentää.

Liitot levittävät seurantamallia aktiivisesti. Työterveyslaitos
viestii omalta osaltaan mallista muun muassa koulutuksissaan.

 

Huoli sai toimimaan

Rakennusalan työnantaja- ja työntekijäliitoilla oli yhteinen
huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista. Liitot sopivat
hankkeesta työehtosopimisratkaisussa keväällä 2012.

Kehittämishankkeeseen lähtivät mukaan aloitteellisten liittojen
lisäksi Ammattiliitto Pro ja Ylempien toimihenkilöiden
neuvottelujärjestö YTN.

Vuonna 2012 rakennusala työllisti 175 000 työntekijää, 6,9
prosenttia työllisestä työvoimasta. Rakennusalalla toimivia on
kuitenkin enemmän, koska Tilastokeskuksen virallisissa luvuissa ei
näy ulkomainen työvoima.

Rakennustyö on raskasta ja vaativaa työtä vaihtuvissa
työpaikoissa ja -olosuhteissa. Rakennusalalla sattuu runsaasti
työtapaturmia muihin toimialoihin verrattuna. Myös
sairauspoissaoloja ja työkyvttömyyseläkkeitä on enemmän kuin
työntekijöillä keskimäärin.

Työhyvinvointitarjotin löytyy osoitteesta
http://rakennusliitto.fi/tyohyvinvointitarjotin.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Savinainen Minna, Joensuu Matti, Nyberg Mika, Oksa Panu. akennusalan terveys (RATE) – kehittämishanke – rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin. Loppuraportti 31.5.2014. Työterveyslaitos Avaa

http://rakennusliitto.fi/tyohyvinvointitarjotin

Tiedote Rakennusalalle kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, 17.6.2014. https://www.tsr.fi/uutistori/tiedotteet/tiedote/-/view/32716