Rakennustyömaiden työturvallisuusjohtamisen kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
113380

Hakija
Raahepolis Oy

Toteuttaja
Raahepolis Oy

Lisätietoja
Hannu Pyykkönen
hannu.pyykkonen@raahe.fi

Toteutusaika
15.12.2013 - 28.11.2014

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2013
17 500 euroa

Kokonaiskustannukset
35 000 euroa

Tulokset valmistuneet
28.11.2014

Tiivistelmä

Rakennustyömaiden työturvallisuusjohtamisen ja digitaalisten riskinarviointikäytäntöjen kehittäminen.

Hanke on kuuden raahelaisen rakennusalan toimijan yhteishanke. Toimijat ovat pääasiassa pieniä yrityksiä sisältäen rakennuttajia, urakoijan ja työmaiden valvontaa harjoittavat osapuolet. Toimijoilla on noussut tarve kehittää työturvallisuusjohtamista varsinkin pienten rakennusalan toimijoiden keskuudessa. Hankkeessa kehitetään työturvallisuusjohtamista ja riskienarviointimenettelyä koko ketjussa rakennuttaja-urakoija-aliurakoija-valvonta.

Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla päästään työturvallisuusjohtamisessa ja riskienarvioinnissa oikea-aikaiseen ja jalostettuun tietoon. Tämän täytyy toteutua työmaalla rakennuttajasta aina pienimpään aliurakoijaan asti niin, että toiminta on työmaalla läpinäkyvää. Tähän päästään kehittämällä olemassa olevaa verkkopohjaista työkalua eteenpäin vastaamaan useista pienistä yrityksistä koostuvan rakennustyömaan työturvallisuuden ja siihen liittyvän johtamisen haasteisiin. Hankkeessa kehitettävä työkalu parantaa työturvallisuutta ja riskienarviointia tehostamalla niihin liittyvää johtamista ja dokumenttien hallintaa.

Kehitettävä työkalu tulee olemaan halukkaiden käytettävissä osittain jo hankkeen aikana. Halukkaiden käytettävissä täysimääräisenä hankkeen päättyessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannu Pyykkönen

Tiedote

Rita-järjestelmä parantaa rakennustyön turvallisuutta

28.11.2014

Uusi sähköinen järjestelmä antaa rakennustyömaille hyvän
työkalun, joka helpottaa työtä ja parantaa työturvallisuutta.
Järjestelmää pilotoitiin kuudella rakennustyömaalla Raahessa.

Rakennustyöhön liittyvä lainsäädäntö on pirstaleista.
Työturvallisuuteen liittyvät säädökset ovat niin ikään olemassa
siellä täällä hajanaisesti, ja yleensä työturvallisuus on työmaalla
yhden rakennusmestarin vastuulla.

Raahessa vuonna 2014 pilotoitu Rita-järjestelmä kokoaa asiat
yhteen ja antaa alan toimijoille hyvän työkalun. Järjestelmä on osa
Rakennusteollisuus ry:n tavoitetta saada työtapaturmat nollaan
vuoteen 2020 mennessä. Työsuojelurahasto tuki hanketta
kehittämisavustuksella.

Safety Licenses Oy:n toteuttamassa hankkeessa oli mukana kuusi
raahelaista toimijaa. Rakennus Miilukangas Oy oli yksi näistä.
Järjestelmä on nyt käytössä yrityksessä ja sitä pidetään
toimivana.

Järjestelmä antaa arkiseen työhön keinot, joilla voi arvioida
rakennustyön eri työvaiheiden vaaroja ja riskejä eri työmailla ja
erilaisissa oloissa. Rakennustyömaiden työturvallisuuspäälliköt
olivat mukana järjestelmän luomisessa, mikä on tärkeä asia.

Riskit ja vaarat saadaan vähenemään

Rita-järjestelmän ansiosta riskejä ja vaaroja voidaan myös
vähentää. Järjestelmä helpottaa rakentamisessa kaikkia
osapuolia.

Suuri joukko rakennustyömailla työskentelevistä yrityksistä on
pk-yrityksiä, joilla on rajalliset resurssit hoitaa
työturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Dokumenttien hallinta ja
ajan tasalla pitäminen sekä raportointi ovat haastavia ja aikaa
vieviä. Lisäksi turvallisuusjohtamisessa käytetyt työkalut koetaan
yleensä puutteellisiksi. Rakennustyömaan osapuolilla on tarve
tehostaa työturvallisuuteen liittyvää asiakirjahallintaa työmaalla
reaaliaikaisesti.

Rita on pilvipalvelupohjainen IT-ratkaisu, joka mahdollistaa
dokumentaation joustavan tavoitettavuuden. Lisäksi työmaan eri
toimijoilla on mahdollisuus kytkeytyä järjestelmään ja päästä
tekemään ja käyttämään turvallisuussuunnitelmia ja muuta
dokumentaatiota. Tämä takaa työmaan yhdenmukaisen ja ajantasaisen
työturvallisuusjohtamisen.

Myös työntekijöiden perehdytyksessä tarvittavat dokumentit ovat
niitä tarvitsevien osapuolten käytettävissä yhdenmukaisina.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Lehdistötiedote 8.1.2015 Avaa