Raskausaikaisen työmelun vaikutus syntyvän lapsen kielelliseen kehitykseen 2-vuotiaana

Hanketiedot

Hankenumero
117242

Hakija
Soile Jungewelter

Toteuttaja
Soile Jungewelter

Lisätietoja
Soile Jungewelter
soile.jungewelter@ttl.fi

Toteutusaika
27.8.2017 - 4.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 070 euroa

Tulokset valmistuneet
4.9.2017

Tiivistelmä

Melu saattaa vaikuttaa lapsen sentraaliseen kuulemisen prosessointiin ja kielelliseen kehitykseen. Hankkeessamme tutkimme äidin raskauden aikaisen työmelun mahdollista vaikutusta hänen lapsensa kielelliseen kehitykseen 2 vuoden iässä.

Käynnistimme hankkeessamme kohorttitutkimuksen naisilla, jotka työskentelivät elintarviketeollisuudessa, lastentarhaopettajina, muusikkoina, hammashoitajina tai farmaseutteina. Tutkimusjoukko koostui 288 äiti-lapsi-parista. Äidit täyttivät taustatietokyselylomakkeen ennen kuin lapsi täytti vuoden ja kielellisen kehityksen kyselylomakkeen lapsen ollessa 2 vuoden ikäinen koskien sanavarastoa, sanojen ja monikkomuotojen käyttöä ja verbien taivutusta. Erikoistyöhygieenikko jakoi melualtistumisen ryhmiin altistumaton, vähän altistunut ja kohtalaisesti/voimakkaasti altistunut. Tilastollisena menetelmänä käytimme lineaarista regressiomallia sekoittaville tekijöille vakioiden.

MCDI -pistekeskiarvojen erot eivät olleet eri altistumisryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä. Vakioitu keskipistearvo sanavarastolle tytöillä oli 295 (95%CI 254-336) altistumattomilla, 303 (243-362) vähän altistuneilla ja 269 (212-326) kohtalaisesti/voimakkaasti altistuneilla. Pojilla nämä arvot olivat 200 (154-246), 178 (111-246) ja 225 (153-298). Tytöillä oli tilastollisesti merkitsevästi korkeammat pistekeskiarvot kuin pojilla. Äidin laulaminen lapselle oli yhteydessä korkeampiin pistekeskiarvoihin. Tutkimuslöydöksemme eivät vahvistaneet selkeää yhteyttä raskauden aikaisen melualtistumisen ja lapsen kielellisen kehityksen välillä kahden vuoden iässä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Soile Jungewelter