Reiluuden mallit alustatyössä (REIMA)

Hanketiedot

Hankenumero
210046

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Laura Seppänen
laura.seppanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.7.2021 - 28.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
34 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 930 euroa

Tulokset valmistuneet
22.3.2022

Tiivistelmä

REIMA-hanke tutkii ja edistää alustatyön reiluutta (vastuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä) Suomessa. REIMAssa ja sen jatkohankkeessa rakennetaan alustatyön reiluuden malleja suomalaisten alustayritysten kilpailukyvyn ja toiminnan legitimiteetin vahvistamiseksi. Se toteutetaan kirjallisuuskatsauksen, haastattelujen analyysin ja verkostojen rakentamisen avulla. On tarpeen saada alustatalouden hyödyt käyttöön ja vähentää sen haittoja reiluuden tutkimisella ja kehittämisellä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Seppänen

Tiedote

Alustatyön reiluus suorittajien kokemuksissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa

22.3.2022

Tiivistelmä

REIMA on ensimmäisiä suomalaisen alustatyön reiluuden tutkimuksia. Tavoitteina oli: 1) kuvata alustatyön suorittajien kokemia reiluusteemoja , 2) tutkia yhteiskunnallisia käsityksiä alustatyöstä, ja 3) mallintaa keskeisiä reiluuskysymyksiä.
Aineistoina oli alustatyön suorittajien haastatteluja ja dokumentteja.

Alustatyössä koetaan sekä reiluutta että epäreiluutta. Reiluusteemoina ovat esim. palkkio ja sopimukset, tiedonsaanti ja vuorovaikutus. Alustojen näkeminen työn markkinapaikkoina jäsentää reiluuskokemuksia. Palkkatyösuhde ja yrittäjyys olivat yleisiä reiluuskokemuksia muokkaavia vertailukohtia. Tulokset ja mallit auttavat alustatyön reiluuden kehittämisessä. REIMA on edistänyt keskustelua alustatyön reiluudesta mm. tapahtumin.

Lähtökohdat

Työn reiluus vaikuttaa niin ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kuin myös alustatyön yhteiskunnalliseen legitimiteettiin, mutta reiluus käsitetään eri tavoin. Suomalaista alustatyön reiluutta ei ole toistaiseksi juurikaan tutkittu. Organisatorisen oikeudenmukaisuuden, reiluusteorian ja vertailukohtien ohella hanke ammensi teoreettisesta yleistämisestä ja kestävien systeemimurrosten lähestymistavasta. Tavoitteet ks. tiivistelmä yllä. REIMA-hanke toteutettiin 2021-22.

Aineisto

REIMA hyödynsi 18:aa olemassa olevaa (2017-2019) sekä seitsemää uutta, hankkeessa kerättyä (2021-2022) alustatyön suorittajan haastattelua. Haastatellut olivat Suomessa toimivia, yhtäältä globaalin asiantuntija-alustan kautta työskenteleviä freelancereita (n=14), toisaalta ruokalähettejä (n=11). Työmarkkinakeskusjärjestöjen näkemyksiä alustatyöstä kartoitettiin 41 dokumentin (2016-2021) analyysilla. Käytettyjä kirjallisuuslähteitä oli noin 84.

Menetelmät

Organisatorisen oikeudenmukaisuuden, reiluusteorian ja vertailukohtien ohella tuloksia jäsensi kahden erilaisen alustaympäristön vertailuasetelma sekä ymmärrys työtä välittävistä alustoista työn markkinapaikkoina. Haastatteluista reiluutta tutkittiin positiivisten ja negatiivisten arvottamisten avulla koettuja reiluushyötyjä ja -haittoja. Lisäksi tutkittiin, millaisia vertailukohtia, kuten palkkasuhteen tai yrittäjyyden piirteitä, haastatellut käyttivät reiluuden arvioinnissa.

Tulokset ja johtopäätökset

Yhteiskunnallinen keskustelu alustatyöstä on kahtiajakautunutta. REIMA tuotti malleja alustatyön reiluuskokemusten kartoittamiseen. Kirjallisuus on painottanut reiluushaittoja mutta empiiriset tulokset valottavat reiluushyötyjä haittojen ohella. Reiluusriskit ovat todellisia ja ne kasautuvat alustatuloista riippuvaisille suorittajille. Alustojen näkeminen työn markkinapaikkoina jäsentää alustatyön suorittajien reiluuskokemuksia ja alustojen hallintatoimilla voidaan tukea reiluutta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tulokset, varsinkin reiluuskokemusten vertailukohdat, parantavat edellytyksiä reiluuden kehittämiseen. Ne vahvistivat kirjallisuudessa esitettyjä käsityksiä tärkeistä reiluusteemoista ja algoritmisesta johtamisesta. Reiluuskokemuksista ja reiluuden edistämisen mahdollisuuksista tarvitaan lisää tutkimusta varsinkin erilaisisten alustayritysten ja ostajien näkökulmista. Reiluuden kehittäminen edellyttää yhteistyötä. REIMA on alku jatkotutkimukselle ja -kehittämiselle.

Aineisto

Laura Seppänen, Marja Känsälä, Jere Immonen, Tuomo Alasoini. Näkökulmia alustatyön reiluuteen. Reiluuden mallit alustatyössä hankkeen loppuraportti. Työterveyslaitos. Helsinki. 2022.
ISBN 978-952-391-017-1 (PDF)
Avaa