Relationaalisen hyvinvoinnin jäsennys ja jalkautus suomalaiseen johtamisopetukseen

Hanketiedot

Hankenumero
230054

Hakija
Peter Kenttä

Toteuttaja
Peter Kenttä

Lisätietoja
Peter Kenttä
peter.kentta@aalto.fi

Toteutusaika
1.5.2023 - 30.4.2024

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2023
27 500 euroa

Kokonaiskustannukset
27 500 euroa

Tulokset valmistuneet
8.5.2024

Tiivistelmä

Sekä johtamis- että työhyvinvointitutkimus ovat historiallisesti olleet yksilökeskeisiä. Viimeisten vuosien aikana kumpaakin ilmiötä on alettu tutkia relationaalisina ja kollektiivisina ilmiöinä. Tutkimuksen tarkoitus on syventää ja saattaa monografi väitöskirjani tulokset artikkelimuotoon samalla edistäen työhyvinvoinnin ymmärrystä monimuotoisena relationaalisena ilmiönä, jota voi opettaa yliopistotasolla. Tutkimus yhdistää vuorovaikutteisen johtamisen ja hyvinvoinnin ymmärrystä ja opetusta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Peter Kenttä

Tiedote

Relationaalisen hyvinvoinnin jäsennys ja jalkautus suomalaiseen johtamisopetukseen

8.5.2024

Tiivistelmä

Hankkeessa keskityttiin relationaalisen hyvinvointimallin kehittämiseen sekä siihen, miten johtamisiopetuksessa voidaan huomioida yhteiskunnalliset haasteet kuten kestävä kehitys ja työntekijöiden hyvinvointi. Hankkeessa kehitetty relationaalinen hyvinvointimalli perustuu poikkitieteelliseen tutkimukseen sekä tapaustutkimukseen eräässä lääketeollisessa yrityksessä. Relationaalinen hyvinvointimalli lisää ymmärrystämme siitä, miten hyvinvointi työpaikalla perustuu relationaalisiin prosesseihin sekä jäsentää miten niihin voidaan vaikuttaa. Hankkeessa myös pureuduttiin kysymykseen, miten moderni johtamisopetus voisi paremmin hyödyttää yhteiskuntaa. Tutkimuksessa ehdotetaan välitöntä kurssikorjausta johtamistutkimukseen ja -opetukseen.

Lähtökohdat

Hanke perustui rahoitetun post doc- tutkijan 2020 valmistuneeseen väitöskirjaan. Hankeessa laajennettiin ja jalostettiin väitöskirjan tuloksia tarkoituksella saada väitöskirjan keskeisimmät tutkimustulokset kansainväliseen tietoisuuteen sekä välittömästi käyttöön suomalaiseen johtamisopetukseen. Relationaaliseen lähestymistapaan perustuvat tutkimustulokset osoittavat, että työntekijöiden hyvinvointi ymmärretään liian kapeasti sekä tutkimuskirjallisuudessa että työelämässä.

Aineisto

Hankkeessa hyödynnettiin 2020 valmistuneen väitöskirjan laajaa haastatteluaineistoa, mikä kerättiin eräässä lääketeollisessa yrityksessä. Johtamisopetukseen keskittyvässä tutkimuksessa hyödynnettiin johtamisopettajien omakohtaisia kokemuksia, miten kestävä kehitys ja työntekijöiden hyvinvointi voidaan huomioida johtamisopetuksessa.

Menetelmät

Relationaalista hyvinvointia koskevan tutkimuksen empiiriset osiot perustuivat tapaustutkimusmenetelmään ja laadulliseen analyysiin haastatteluainestoista. Konkreettiset kehitysideat johtamisopetuksen päivittämiseen, paremmin ottamaan huomioon työntekijöiden hyvinvointi ja muut kestävän kehityksen tavoitteet, tuotettiin autoetnografisella menetelmällä.

Tulokset ja johtopäätökset

Työntekijöiden hyvinvointi ymmärretään liian kapeasti, koska hyvinvointitutkimukset lähes poikkeuksetta perustuvat yksilökeskeiseen ymmärrykseen hyvinvoinnista. Ihminen tulisi ymmärtää relationaalisena olentona ja ihmisen hyvinvoinnin perustuvan relationaalisiin prosesseihin. Johtamisopetus on yksi keskeisimmistä kanavista, miten voimme kouluttaa ihmisiä toimimaan osana relationaalisia prosesseja ja näin tuottaa hyvinvointia työelämässä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus auraa tietä uudenlaiselle ymmärrykselle työpaikan hyvinvoinnista sekä uudistaa käsitystämme, miten johtamisella voidaan vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimuksessa jäsennetään, miten relationaaliseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa päivittäisellä johtamisella. Perustuen käytännöllisiin esimerkkeihin ja laajaan poikkitieteelliseen tutkimukseen, hankkeessa kehitetyt jäsennykset voivat osoittautua merkittäviksi läpimurroiksi suomalaisen työelämän kehittämisessä.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa