Resilienssiä arkeen

Hanketiedot

Hankenumero
190237

Hakija
Krisse Lipponen

Toteuttaja
Krisse Lipponen

Lisätietoja
Krisse Lipponen
krisse.lipponen@taitoba.fi

Toteutusaika
1.10.2019 - 31.1.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
10.1.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa syntyvä kirja Arjen resilinessiä (työnimi) tuo yleiseen tietoisuuteen resilienssin käsitteen ja sen käytön yksilön ja ryhmän elämässä. Se auttaa yksilöitä ja ryhmien / organisaation vetäjiä tukemaan resilienssiä ympärillään. Se tukee myös erityisen haastavissa kohdissa selviämistä, oli sitten kyse yksilön elämästä tai työryhmän kohtaamasta kriisistä. Kirjan syntyy tutkimustiedon seuraamisen ja soveltamisen 20v kokemuksen pohjalta. Se tuo uuden selviämispohjaisen näkökulman vaikeuksien käsittelyyn sekä arjessa että ammatillisessa auttamistyössä vanhan patologiansuuntautuneen lähestymisen rinnalle. Kirja on yleistajuinen ja käytännöllisiä apuja tarjoava.

Käsikirjoitus valmistuu maaliskuussa 2020 ja kirja ilmestyy Duodecimin kustantamana elokuussa 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Krisse Lipponen

Tiedote

Resilienssiä arkeen

10.1.2020

Tiivistelmä

Resilienssiä arkeen on kirja, ensimmäinen suomenkieleinen teos, joka esittelee resilienssin tutkimusta ja sen soveltamista käytännössä arkeen niin yksilön kuin ryhmien kohdalla. Resilienssin käsitteellä on erityinen arvo kaikessa tavoitteellisessa toiminnassa, jossa kohdataan haasteita. Kyseessä on siis keskeinen työelämää koskettava asia.
Käytännöllistä soveltavaa tutkimusta resilienssin teemasta on maailmalla tehty jonkin verran. Kirjassa kuvataan näitä tutkimuksia ja tarjotaan käytännöllisiä toimintamalleja työryhmien ja yksilöiden kanssa toimiseen. Ideat soveltuvat esimiestyöhön, valmentamiseen, työnohjaukseen sekä työterveyshuollon ja HR:n työssä toteutettaviksi.

Lähtökohdat

Kirja syntyi tarpeesta tuoda resilienssin käsitettä tutummaksi suomalaisessa kulttuurissa. Suomen kielessä ei käsitteelle ole sanaa, siksi huomio ei kiinnity siihen niin selkeästi. Kirja ohjaa huomaamaan selviämistä ja kehittymistä tukevia pieniä arkisia toimia, ja antaa ideoita siihen, miten lisätä näitä työelämän arjessa niin yksilöiden kuin ryhmien kohdalla.

Aineisto

Kyseessä on yksin kirjoitettu kirja. Sen tekemiseen ei ole osallistunut muita henkilöitä tai tahoja.

Menetelmät

Kirja vetää yhteen positiivisen psykologian alalla aiheesta tehtyä tutkimusta. Varsinainen kirjoittaminen perustui kirjallisuuteen, tutkimuksen ja käytännön työn vuosikymmenien seuraamiseen sekä omaan toimintaan alalla ja kirjaa vasten tehtyihin haastatteluihin. Kirjassa kuvataan omassa arkityössä kohdattuja käytännöllisiä caseja ilmiön toiminnan selventämiseksi.
Kirjaa varten haastateltiin kuutta henkilöä, heidän tarinoidensa kautta resilienssin monimuotoisuus tulee vielä selkeämmin esiin.

Tulokset ja johtopäätökset

Kirjan anti suomalaiselle työ- ja muullekin elämälle on tutustuminen resilienssin ilmiönä, ja sen myötä kasvavat mahdollisuudet tukea ja mahdollistaa sitä. Resilienssin luominen ja ylläpitämnen on kaiken ihmistyön ytimessä, ilmiön huomaamiseen pysähtyminen on tarpeellista monilla elämänaloilla.
Kirja näyttää myös sen, ettei resilienssi ole mystinen tai vaikea asia. Asiaan tutustumisen kautta resilienssi arjessa vahvistuu ja sen merkitys selkeytyy.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti teoksen, jota voidaan hyödyntää monissa työelämän tilanteissa, esimerkiksi esimieskoulutuksessa, ja muissa ammatillisissa jatkokoulutuksissa. Kirja soveltuu hyvin monenlaiseen asian pohtimiseen ja viemiseen käytäntöön yksilöiden ja ryhmien kanssa, ja on ensimmäinen suomenkielinen käytännönläheinen teos aiheesta.

Aineisto

Krisse Lipponen. Resilienssiä arkeen. Loppuraportti Avaa