Riskien hallinta Litiumioniakkujen toimitusketjussa

workingonsafety.net (WOS 2022), 25.-28.9.2022, Algarve, Protugali

Hanketiedot

Hankenumero
220210

Hakija
Pia Perttula

Toteuttaja
Pia Perttula

Lisätietoja
Pia Perttula
pia.perttula@ttl.fi

Toteutusaika
15.5.2022 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 675 euroa

Tulokset valmistuneet
27.10.2022

Tiivistelmä

Litiumioniakkujen (Li-ion) toimitusketjussa esiintyy työturvallisuusriskejä, joihin on tarpeen varautua työpaikoilla. Turvallisuuskysymykset koskettavat useita ketjun toimijoita, joten turvallisuustietoisuuden ja osaamisen kehittäminen on tärkeää turvallisen akkuarvoketjun luomisessa. Tutkimushankkeen tulosten esittely ja aiheesta keskustelun herättäminen on tarpeen, koska Litiumioniakkuja käytetään monissa eri sovelluksissa ja niiden käytön odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa merkittävästi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Perttula

Tiedote

11th International Conference WorkingOnSafety (WOS2022), 25.-28.9.2022, Algarve

27.10.2022

Tiivistelmä

Litiumioniakkujen käyttö energialähteenä tulee lisääntymään. Näiden akkujen toimitusketjut sisältävät toimintoja kaivoksesta kierrätykseen ja materiaalien uusiokäyttöön. Toimitusketjun eri vaiheisiin sisältyy työturvallisuusriskejä, ja ketjun edellisen vaiheen toiminnasta saattaa aiheutua vaaraa seuraaville vaiheille. Useasti riskejä tarkastellaan yhden työpaikan tai -vaiheen näkökulmasta, mutta tässä hankkeessa näkökulmana on koko toimitusketju. Toimitusketjun näkökulmasta olisi hyödyllistä tehostaa ketjun eri osapuolien välistä turvallisuusviestintää, jotta koko ketjun riskienhallinta tehostuisi.

Tausta

Tilaisuuteen osallistuttiin, jotta voidaan viestittää suomalaisia tutkimustuloksia ja saada aikaan kansainvälistä keskustelua aiheesta sekä verkostoitua muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Suomalaisten tutkijoiden verkostoituminen kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa edistää suomalaista turvallisuustutkimusta.

Aineisto

Tutkimusaineistoa on kerätty hankkeesta Litiumioniakun elinkaari – työturvallisuusriskit ja riskien hallinta työpaikalla. Tutkimusaineisto koostuu litiumioniakkujen toimitusketjun eri vaiheiden yrityshaastatteluista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua kohdeyritysten johdolle ja työsuojeluorganisaatioille.

Tulokset ja johtopäätökset

Litiumioniakkujen käytön lisääntyessä on tarvetta huomioida niiden toimitusketjuun liittyvät työturvallisuushaasteet. Alustavien tulosten perusteella voidaan todeta, että yritykset ovat tehneet paljon toimenpiteitä turvallisuuden edistämiseksi. Litiumioniakkuihin liittyviin onnettomuuksiin varautumisen tarpeellisuus on tunnistettu. Toimitusketjun näkökulmasta olisi hyödyllistä tehostaa ketjun eri osapuolien välistä turvallisuusviestintää, jotta koko ketjun riskienhallinta tehostuisi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Suomalainen työelämän kehittäminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Konferenssissa pääsi verkostoitumaan kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa sekä kuulemaan heidän tutkimustuloksiaan ja pohdintojaan. Konferenssin teemana oli ihmiset, teknologia ja työturvallisuus. Yhteinen keskustelu edistää Vision Zero -ajattelutavan edistämistä suomalaisessa työelämässä.

Aineisto

Risk management in Li-ion battery supply chain. Konferenssiesitys Avaa