Ristiriitaisuuksien, jännitteiden ja epävarmuuksien hallinta monen toimijan yhteisissä palveluinnovaatioprosesseissa

Hanketiedot

Hankenumero
190037

Hakija
Lauri Saviranta

Toteuttaja
Lauri Saviranta

Lisätietoja
Lauri Saviranta
lauri.saviranta@aalto.fi

Toteutusaika
17.6.2019 - 17.1.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2019
14 000 euroa

Kokonaiskustannukset
14 000 euroa

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksen tavoitteena on ymmärtää miten yksilöiden kokemia ristiriitaisuuksia ja epävarmuuksia johdetaan ja hallitaan monen toimijan yhteisissä palveluinnovaatioprosesseissa. Niiden koordinointiin liittyvät iteratiiviset kokeilevat prosessit sekä organisaatioidenvälisten ja sisäisten jännitteiden hallinta. Nykyinen organisaatiotutkimus ymmärtää heikosti kahden erilaisen prosessin vuorovaikutuksia monen organisaation yhteistyöprosesseissa.

Väitöskirjassani tutkin yhteistyötä mikrotason sosiaalisena prosessina, jonka keskiössä ovat yksilöiden ja organisaatioiden kognitio-emotionaaliset viitekehykset. Väitöskirjassani tutkin useaa 5-25 organisaation yhteistä kehityshanketta sekä haastatteluin että action research -menetelmällä liikennealan digitalisaation murroksessa.

Väitöskirja luo uutta tietoa parhaista käytänteistä hallita digitaalisuuden ja lisääntyneen yhteistyön johdosta muuttuvaa työtä sekä parempaa ymmärrystä siitä, miten tulevaisuuden epävarmuus, kokeiluprosessit ja organisaatioiden jännitteet vuorovaikuttavat eri työntekijöiden kesken eri organisaatiotasoilla. Palveluinnovaatioprosessien oikeanlainen koordinointi vähentää henkilökunnan kokemaa ahdistusta ja osallistaa heitä vaikuttamaan oman työnsä muutokseen edistäen hyvinvointia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lauri Saviranta