Robotti-avusteinen työympäristöjen ilman laadun mittausjärjestelmä (RASEM) (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
118144

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tuula Liukkonen
tuula.liukkonen@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 15.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.1.2019
129 000 euroa

Kokonaiskustannukset
239 233 euroa

Tulokset valmistuneet
4.5.2023

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Liukkonen

Tiedote

RASEM-hankkeessa kehitetyt menetelmät avuksi epäpuhtauspitoisuuksien seurantaan

4.5.2023

Tiivistelmä

RASEM-hankkeessa kehitettiin kohtuuhintainen sensoriverkko, jonka avulla saadaan tietoa työympäristön epäpuhtauksien ajallisesta ja paikallisesta jakaumasta (pitoisuus- ja altistumiskartat), Hiukkas- ja kaasusensoreilla varustettuja sensoriverkkoja testattiin kolmessa eri tyyppisessä kohteessa. Vertailumittausia tehtiin perinteisillä työhygieenisillä menetelmillä. Sensoriverkkoihin ja robottiavusteisiin mittausjärjestelmiin liittyy rajoitteita ja mm. kalibrointia tulee kehittää. Niiden avulla ei vielä voida suoraan arvioida työntekijöiden altistumista, mutta ne antavat tietoa kohteista, joissa pitoisuudet ovat suuria ja joihin kohdentamalla torjuntatoimia voidaan työntekijöiden altistumista vähentää.

Lähtökohdat

Työntekijöiden altistumisen arvioimiseksi tarvitaan tietoa epäpuhtauspitoisuuksista pidemmältä ajalta kuin perinteisillä työhygieenisillä mittauksilla on mahdollista saada. RASEM-hankkeen tavoitteena oli kehittää kohtuuhintainen sensoriverkko, jonka avulla saadaan kuva tuotannollisten työpaikkojen ilman epäpuhtauksien ajallisesta ja paikallisesta jakaumasta (pitoisuus- ja altistumiskartat), sekä testata verkkoa työpaikoilla, Apuna käytettiin myös liikkuvia robottiavusteisia mittausjärjestelmiä.

Aineisto

Sensoriverkot asennettiin kolmeen kohteeseen: laivan autokannelle, kuumavalssaamoon sekä terästehtaan toimistorakennuksen ulkopuolelle tarkoituksena selvittää epäpuhtauden kulkeutumista sisätilaan ilmanvaihdon välityksellä. Sensoriverkot keräsivät ja tallensivat mittaustietoa useiden kuukausien ajan. Kohteista ja niiden toiminnasta oli kerätty taustatietoa tutustumiskäynneillä haastattelujen ja havaintojen avulla.

Menetelmät

Kohteesta riippuen mitattiin pölyn, typen oksidien ja hiilimonoksidin pitoisuuksia sekä lämpötilaa ja kosteutta. Sensoriverkoissa käytettiin edullisia, kaupallisia hiukkas- ja kaasusensoreja. Vertailumittaukset tehtiin perinteisillä, keräävillä työhygieenisillä menetelmillä ja pitoisuudet määritettiin laboratoriossa. Vertailussa käytettiin myös työhygieniassa yleisiä hiukkas- ja kaasumittareita. Mittausdatan käsittelyyn ja pitoisuuskarttojen laadintaan kehitettiin laskenta-algoritmeja.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeessa osoitettiin, että edullisia sensoreita pystytään hyödyntämään sensoriverkoissa. Sensoriverkkojen avulla voidaan mallintaa epäpuhtauspitoisuuksien ajallista ja paikallista vaihtelua erilaisissa työympäristöissä. Liikkuvilla robottiavusteisilla mittausjärjestelmillä voidaan tarkentaa pitoisuuskarttoja. Sensoriverkkojen kalibrointia ja validointia vertailumittauksin tulee edelleen kehittää mm. altistumisen arvioinnin tarkentamiseksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Sensoriverkkojen avulla tuotettuja pitoisuuskarttoja voidaan hyödyntää mm. epäpuhtauksien hallintatoimien kohdentamisessa paikkoihin, joissa todetaan suuret pitoisuudet. Työntekijöiden altistumista voidaan vähentää lyhentämällä työskentelyaikaa näissä kohteissa ja kiinnittämällä huomiota henkilönsuojaukseen.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Safera final report RASEM Avaa

Anneli Kangas, Mikko Poikkimäki, Matti Leikas, Tuula Liukkonen. Robottiavusteinen työympäristöjen ilman laadun mittausjärjestelmä (RASEM). LOPPURAPORTTI TSR-HANKKEESTA 118114. Työterveyslaitos. Loppuraportti. 2023. ISBN 978-952-391-090-4 (pdf) Avaa