Röster och tystnader kring jämställdhet i företags sociala medier

39th EGOS Colloquium "Organization for the Good Life: Between Legacy and Imagination", 06-08.07.2023, Cagliari, Sardinien.

Hanketiedot

Hankenumero
230244

Hakija
Micaela Stierncreutz

Toteuttaja
Micaela Stierncreutz

Lisätietoja
Micaela Stierncreutz
micaela.stierncreutz@hanken.fi

Toteutusaika
5.7.2023 - 9.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 496 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2023

Tiivistelmä

Jag ska delta i EGOS, Europas största årliga konferens inom organisationsstudier som 2023 anordnas i Cagliari, Sardinien. Syftet med min medverkan är att tillsammans med en kollega presentera vår forskning om jämställdhetsarbete på finländska arbetsplatser och diskutera våra resultat tillsammans med övriga deltagare. Efter konferensen kommer studien utvecklas till en vetenskaplig artikel. Forskningen som presentationen baserar sig på är en del av min doktorsavhandling.

Hankkeen vastuuhenkilö

Micaela Stierncreutz

Tiedote

Röster och tystnader kring jämställdhet i företags sociala medier

8.8.2023

Tiivistelmä

Allt fler företag använder sig idag av sociala medier för att positionera sig som inkluderande arbetsplatser med fokus på jämställdhet och mångfald. Under EGOS presenterade jag tillsammans med en kollega våra forskningsresultat som visar hur finländska företag genom sitt jämställdhetsengagemang på sociala medier bidrar till att avpolitisera och individualiserade uppfattningen om vad jämställdhet är och borde vara, med konsekvenser för vad företagens jämställdhetsfrämjande insatser kan åstadkomma och för vem. Vår forskning på finländska företags engagemang i jämställdhetsfrågor på sociala medier bidrar därmed till förståelsen för varför företags insatser för att främja jämställdhet sällan leder till förändring i det finländska arbetslivet.

Tausta

Syftet att delta i konferensen var att presentera ett pågående forskningsarbete som berör jämställdhetsarbete på finländska arbetsplatser för övriga forskare inom fältet för genus- och organisationsstudier samt att dela erfarenheter och kunskap med kollegor som arbetar med liknande frågor och därmed utveckla forskningen vidare till en vetenskaplig artikel.

Aineisto

Med utgångspunkt i en multimodal feministisk kritisk diskursanalys av fyra finländska företags sociala mediekanaler presenterade vi våra forskningsresultat för hur finländska företags engagemang i jämställdhetsfrågor på sociala medier bidrar till uppfattningen av vad jämställdhet är och borde vara samt vad de uppfattningar om jämställdhet som uppkommer innebär för hur jämställdhetsarbete tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten.

Tulokset ja johtopäätökset

Våra forskningsresultat tyder på att de företag vars sociala mediekanaler vi analyserat är aktivt involverade i att (re)producera innebörden av jämställdhet genom tre primära multimodala mekanismer som utgör grunden för våra resultat. Vi visar hur samverkan av dessa mekanismer bidrar till att avpolitisera och individualiserade uppfattningen om vad jämställdhet är och borde vara, med konsekvenser för vad företag kan uppnå genom det arbete de utför i jämställdhetens namn.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferensen möjliggjorde dialog med övriga forskare som arbetar med liknande frågor internationellt. Deltagandet gav därmed ny kunskap och nya infallsvinklar för att utveckla forskningen vidare inför publicering, vilket innebär förbättrade förutsättningarna för forskningen att bidra till att bättre förstå de utmaningar som jämställdhetsarbete möter i det finländska arbetslivet.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa