Ryhmä- ja yksilötason tekijät organisaatiomuutoksessa: yhteenkuuluvuus, oikeudenmukaisuus ja sopeutuminen -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115306

Hakija
Janne Kaltiainen

Toteuttaja
Janne Kaltiainen

Lisätietoja
Janne Kaltiainen
janne.kaltiainen@ttl.fi

Toteutusaika
1.5.2016 - 30.4.2017

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2017

Tiivistelmä

Väitöskirjassani tutkin suomalaisen julkisen sektorin työntekijöiden kokemuksia organisaatiomuutoksista sekä muutoksiin sopeutumista fuusioiden kontekstissa. Tutkimukseni tavoitteena on kehittää organisaatiofuusioiden tutkimusta ja tuottaa tietoa suomalaiseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä tulevien fuusioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja muutosjohtamisen kehittämiseen.

Tutkimuskysymykseni keskittyvät työntekijöiden ryhmäidentiteettiin, muutosten kokemiseen uhkana tai mahdollisuutena, kokemuksiin oikeidenmukaisuudesta ja johdon luotettavuudesta, fuusioituneiden organisaatioiden työntekijöiden välisiin suhteisiin sekä koettuun työn imuun ja mahdollisiin aikomuksiin irtisanoutua. Artikkeliväitöskirjani osatutkimukset keskittyvät näiden psykologisten tekijöiden muutoksiin sekä tekijöiden välisiin yhteyksiin yli ajan.

Tutkimukseni aineisto koostuu kahdesta kerätystä kolmivaiheisesta pitkittäiskyselyaineistosta, jotka kattavat fuusioprosessin seurannan kahden vuoden ajalta. Näistä ensimmäinen tarkastelee Aalto-yliopiston fuusiota vuodelta 2010 ja toinen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen fuusiota vuodelta 2013. Tutkimustyöni aikana tulen raportoimaan osatutkimusteni tuloksia kansainvälisissä tiedejulkaisuissa sekä kotimaisissa ja kansainvälisissä tiedekonferensseissa. Väitöskirjani suunniteltu valmistumisajankohta sijoittuu syksyyn 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Kaltiainen

Tiedote

Luottamus ja johtaminen kulkevat käsi kädessä

30.4.2017

Kun työpaikalla eletään epäluottamuksen ilmapiirissä, riski työntekijöiden epäreiluuden kokemukseen kasvaa. Tutkija Janne Kaltiainen toteaa tekeillä olevassa sosiaalipsykologian väitöstutkimuksessaan, että ilman luottamusta ei voi johtaa.

Kaltiainen tutki julkisen sektorin organisaatiofuusion aikana työntekijöiden kokemuksia johtamisesta ja muutosprosessista Helsingin yliopiston tutkimuksessa. Väitöstutkimus valmistunee vuoden 2018 alussa.

Tutkimuksen mukaan epäluottamus johtajia kohtaan lisää riskiä kierteestä, jossa epäluottamus lisää kokemuksia epäreilusta kohtelusta ja johtaa yhä alenevaan luottamukseen. Lisäksi oikeudenmukaisen johtamisen merkitys luottamuksen rakentumiselle korostuu muutoksen alussa.  Aiempaa reilumpi johtaminen ei johda lisää oikeudenmukaisuuden kokemusta samoissa määrin niillä työntekijöillä, jotka eivät luota johtoon.

Luottamuksen ja oikeudenmukaisuuskokemusten väliset vaikutussuhteet ovat dynaamisempia kuin mitä aiempi tutkimus on esittänyt.

Kaltiainen esittelee väitöstutkimukseensa liittyvässä artikkelissa myös tutkimusmallin, joka käsittelee muutosjohtamista, työntekijöiden myönteisten ja kielteisten reaktioiden muodostumista organisaatiomuutosten aikana sekä työntekijöiden mahdollisuuksia edistää omaa sopeutumistaan ja työn imuaan työn tuunaamisen kautta. Artikkeli julkaistaneen tieteellisessä julkaisussa vuoden 2017 aikana.

Työsuojelurahasto on tukenut Kaltiaisen väitöstyön tekemistä tutkijastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Janne Kaltiainen. . Helsingin yliopisto. 2018. 109 sivua. ISSN 2343-273X (printed) ISSN 2343-2748  (online) ISBN 978-951-51-3341-0 (pbk.) ISBN 978-951-51-3342-7 (PDF) Avaa