Ryhmä- ja yksilötason tekijät organisaatiomuutoksessa: yhteenkuuluvuus, oikeudenmukaisuus ja sopeutuminen.

Hanketiedot

Hankenumero
116054

Hakija
Janne Kaltiainen

Toteuttaja
Janne Kaltiainen

Lisätietoja
Janne Kaltiainen
janne.kaltiainen@ttl.fi

Toteutusaika
12.4.2016 - 25.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
1 350 euroa

Kokonaiskustannukset
1 875 euroa

Tulokset valmistuneet
25.4.2016

Tiivistelmä

Matkani tarkoituksena on esitellä tutkimustani tiedejärjestön (SIOP) konferenssissa Yhdysvalloissa. Kyseisessä väitöskirjani osatutkimuksessa tutkimme kahden organisaatiomuutosten kannalta keskeisen tekijän, koetun muutosprosessin oikeudenmukaisuuden ja ylimmän johdon luotettavuuden, välisiä yhteyksiä. Aiempi tutkimus on esittänyt luotettavuuden olevan reilun kohtelun seurausta. Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että luotettavuusarvio voi myös vaikuttaa yksilön kokemuksiin: mitä luotettavampana toimija nähdään, sitä reilumpana hänen toimintaansa pidetään. Testasimme edellä mainittujen muuttujien välisiä kausaaliyhteyksiä sekä niiden suuntaa yli ajan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston fuusiosta kerätyssä kolmivaiheisessa pitkittäiskyselyaineistossa (N=622).

Vastoin aiempaa yksisuuntaista näkemystä luotettavuusarviointien kehittymisestä reilun kohtelun seurauksena, tuloksemme antavat tukea positiivisille molemminpuolisille yhteyksille. Tämän lisäksi tulokset antavat hieman enemmän tukea luotettavuusarviointien vaikutukselle oikeudenmukaisuuskokemuksiin kuin toisen suuntaiselle yhteydelle. Ristikkäiseen polku-rakenneyhtälömallinnukseen perustuvat tulokset antavat merkittävää lisävalaistusta näiden keskeisten psykologisten reaktioiden välisille yhteyksille. Tutkimuksen muita kirjoittajia ovat Jukka Lipponen (Helsingin yliopisto) sekä Brian Holtz (Templen yliopisto).

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Kaltiainen

Tiedote

Luotettavuus ja reiluus: kaksisuuntaiset vaikutukset

25.4.2016

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava
Janne Kaltiainen osallistui Yhdysvaltojen
Anaheimissa 13.–16. huhtikuuta 2016 järjestettyyn työ- ja
organisaatiopsykologian konferenssiin. Kaltiainen kertoi
organisaatiomuutoksissa tärkeiden kahden tekijän – koetun
muutosprosessin oikeudenmukaisuuden ja ylimmän johdon
luotettavuuden – yhteyksistä. Kaltiainen tukee uutta näkemystä,
jonka mukaan luotettavuudella ja oikeudenmukaisuuden kokemuksilla
on myönteiset molemminpuoliset yhteydet. Siis luotettavuusarviot
vaikuttavat kokemuksiin oikeudenmukaisesta kohtelusta.

 

Aiemmin on päätelty, että luottamus rakentuu reilun kohtelun
tuloksena, yksisuuntaisesti. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on
osoitettu, että kokemuksia edeltävä luotettavuusarvio voi osaltaan
vaikuttaa yksilön kokemuksiin.

 

Kokemus oikeudenmukaisuusperiaatteiden rikkomisesta heikentää
työntekijöiden näkemystä johtajien luotettavuudesta. Lisäksi on
osoitettu, että työntekijöiden näkemystä johtamisen
oikeudenmukaisuudesta värittää heidän arvionsa johdon
luotettavuudesta.

Esitys pohjautuu Kaltiaisen tulevan väitöskirjan artikkeliin, joka
käsittelee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen fuusiota
henkilöstön kokemana (
TSR 113090 ). Artikkelin muita kirjoittajia
ovat
Jukka Lipponen Helsingin yliopistosta ja
Brian Holtz Templen yliopistosta, Yhdysvaltojen
Philadelphiasta.

Konferenssiesitykseltä vaadittiin noin 20-sivuista
vertaisarvioitua tekstiä, mikä osaltaan edisti konferenssin
korkeatasoisuutta. Kaltiaisen esityksenpitoa vauhditti
Työsuojelurahaston matkastipendi.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Posteri

Reciprocal effects of procedural justice and trustworthiness during a merger Avaa