Ryhmätyönohjaus esimiesten ja asiantuntijoiden työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä

Hanketiedot

Hankenumero
200240

Hakija
Tarja Vanne

Toteuttaja
Tarja Vanne

Lisätietoja
Tarja Vanne
tarja.vanne@live.com

Toteutusaika
1.6.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2020
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan ryhmätyönohjauksen toimimista kokemuksellisen oppimisen, ongelmanratkaisun sekä työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä ohjatuissa esimiesten ja asiantuntijoiden ryhmätyönohjausprosesseissa. Laadullinen ja kuvaileva kolmen tapauksen tapaustutkimus tehtiin kahdessa osassa, kahdella eri toimialalla (ICT-ala sekä sosiaali- ja terveysala), kolmessa eri yrityksessä ja tutkittavina oli sekä esimiehiä (CaseA ja CaseB) että asiantuntijoita (CaseC). Tutkimusaineisto koostui ryhmätyönohjauksista kerätyistä litteroiduista keskusteluaineistosta, muistiinpanoista, ohjattavien loppuarvioinneista ja kirjallisista tapauskertomuksista. Tutkimusaineiston analysointi tapahtui kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla. Tulosten keskeisimpään soveltajaryhmään kuuluvat tämän päivän turbulenteissa toimintaympäristöissä työskentelevät esimiehet ja asiantuntijat, joiden voimavarojen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi työnohjausmenetelmän käyttö mahdollistaa suuren käytännön hyödyn. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja tutkimuksella tavoitellaan keskeisten yhteiskunnallisten toimijoiden (esimiesten ja asiantuntijoiden) työhyvinvoinnin ja oppimisen kehittämistä ja samalla heidän työssä jaksamisensa parantamista. Väitöstutkimuksessa luotua uutta teoreettista mallinnusta pystytään jatkossa hyödyntämään käytännön työnohjaustyössä sekä työnohjauksen ja työnohjaajien opetustyössä, ehkäpä oppikirjana. Väitöskirja on edennyt loppuvaiheeseen ja se saadaan esitarkastukseen vuonna 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Vanne