Sähköinen tiedon tallentaminen ja vaihto osana seudullista sosiaalipäivystystyötä -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110197

Hakija
Jenni-Mari Räsänen

Toteuttaja
Jenni-Mari Räsänen

Lisätietoja
Jenni-Mari Räsänen
jenni-mari.rasanen@uta.fi

Toteutusaika
1.3.2011 - 30.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2010
18 300 euroa

Kokonaiskustannukset
19 300 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2012

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten sähköiset tiedon tallentamisen ja siirron käytännöt näkyvät seudullisessa sosiaalipäivystyksessä toimivien sosiaalityöntekijöiden puheessa (haastattelut) sekä erilaisissa toiminta- ja vuorovaikutustilanteissa (etnografinen havainnointi- ja videointiaineisto). Tutkimuksen ympäristönä on seudullinen sosiaalipäivystys, jossa erilaisin sähköisin välinein ja järjestelmin tapahtuva tiedon tallentaminen ja vaihto sosiaalipäivystysaseman ja yhteistyökuntien kesken on yksi keskeinen asiakastyötä kannatteleva elementti, sillä palvelut toimivat eriaikaisesti ja maantieteellisesti etäällä toisistaan.

Tutkimusaineistoa analysoidaan etnometodologian viitekehyksessä, jolloin puhetta ja toimintaa tarkastellaan aina tilanteisesti, vuorovaikutuksessa rakentuvina. Analyyttisena välineenä käytetään selonteon (account) -käsitettä sekä erilaisia vuorovaikutusta tarkastelevia analyysimenetelmiä. Analyyseissa keskitytään pääasiassa sellaisiin selontekoihin ja vuorovaikutustilanteisiin, joissa ilmenee sähköisen tiedon tallentamisen ja vaihdon haasteita ja jännitteitä. Ne auttavat näkemään työssä ilmeneviä erilaisia pulmakohtia sekä antavat eväitä pohtia, miten näitä pulmia voitaisiin jatkossa ratkaista ja miten työkäytäntöjä voitaisiin edelleen kehittää, jotta pulmilta voitaisiin välttyä.

Tutkimus koostuu neljästä, jo osin julkaistusta, osa-artikkelista ja niiden yhteenvedosta. Tulokset ovat kokonaisuudessaan hyödynnettävissä vuoden 2012 aikana. Tutkimustulokset ovat hyödyksi myös muita ammattialoja ja auttamisinstituutioita koskevissa tutkimuksissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni-Mari Räsänen

Tiedote

Sosiaalipäivystäjän työ edellyttää huolellista dokumentointia

30.8.2012

Kuntien välinen yhteistyö sosiaalipäivystyksessä asettaa yhä
suuremman vaatimuksen ajantasaiseen ja huolelliseen asiakastyön
kirjaamiseen, sillä asiakasta koskevaa tietoa voidaan tarvita oman
organisaation lisäksi yhteistyöorganisaatiossa.

Hyvin pieniltäkin tuntuvat erot tiedon asettelussa ja
muotoilussa – kuten se, missä aikajärjestyksessä tietoja kirjataan –
voivat työtilanteissa tulla pulmallisiksi ja saada suuren
merkityksen.

Tiedon tarkistusta, kirjausta ja siirtoa sosiaalipäivystyksessä
on tutkinut väitöskirjaansa varten yliopisto-opettaja
Jenni-Mari Räsänen Tampereen yliopistosta.

Työsuojelurahasto on tukenut Räsäsen artikkeliväitöskirjan
valmistumista stipendillä.

Tutkimuksen ympäristönä on seudullinen sosiaalipäivystys, jossa
suunniteltiin ja toteutettiin tietotekniikkaan pohjautuvia tiedon
tarkistamisen, kirjaamisen ja siirron käytäntöjä ja välineitä
sosiaalipäivystysaseman ja kymmenen yhteistyökunnan kesken.

Väitöskirjan artikkelit valottavat erilaisten tutkimuskysymysten
ja -aineistojen avulla sosiaalipäivystyksen tietotekniikkaan
pohjautuvan tiedon käytön kysymyksiä: tietojärjestelmien
yhteiskäytön jännitteitä ja asiakastiedon kirjaamisen normipuhetta
haastattelupuheessa sekä tiedon käyttöä ja tietokoneiden käyttöä
osana sosiaalipäivystäjän ja asiakkaan kohtaamisia.

Väitöskirja jatkaa ja syventää Tampereen yliopiston aiempaa
tutkimusta
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö seudullisessa
päivystyssosiaalityössä
(TSR 105359). 

Päätöksiä nopeasti

Sosiaalipäivystys toimii pääasiassa virka-ajan ulkopuolella, ja
sosiaalityöntekijät eivät yleensä tunne asiakkaita entuudestaan.
Asiakastilanteet ovat useimmiten kertaluonteisia tai lyhyitä.

Sosiaalityöntekijät tekevät asiakasta koskevia arviointeja ja
päätöksiä nopeasti, eikä heillä ole mahdollisuutta esimerkiksi
soittaa virka-aikaisille kollegoilleen kysyäkseen tarkennuksia.

Tällaisessa toimintaympäristössä erilaiset tietotekniset tiedon
tarkistamisen, kirjaamisen ja siirron mahdollisuudet tulevat
tärkeiksi.

Räsäsen tutkimuksen tulokset havainnollistavat, että
sosiaalipäivystäjät käyttävät asiakasta koskevaa tietoa
tilapäisesti. He käyttävät tietoa, jonka jokin muu taho aiemmin
kirjannut ja kirjaavat tietoa siten, että muu taho saattaa sitä
jatkossa tarvita.

Tällaista tiedon käyttöä tutkimus kuvaa päivystyserityiseksi.
Tiedon muodostuksessa ovat tärkeitä myös vuorovaikutustilanteet
kasvokkain tai puhelimitse. Esimerkiksi asiakkaalta itseltään
voidaan tarkistaa ja varmistaa aiemmin kirjatun tiedon
oikeellisuus.

 

Suullinenkin tiedon vaihto tarpeen

Analyysien kautta on nähtävissä, että sähköiset
asiakastietojärjestelmät ja niihin kirjatut tiedot eivät
välttämättä ole riittäviä sosiaalipäivystyksen tehtävien hoitamisen
kannalta, vaan niiden lisäksi tarvitaan muunlaista, pääasiassa
suullista, tiedon vaihtoa.

Toisaalta tutkimus tekee näkyväksi sitä, että tietotekniset
tiedon tarkistamisen, kirjaamisen ja siirron järjestelmät ovat
parhaimmillaan sosiaalipäivystyksen institutionaalisten tehtävien
loppuun saattamisen mahdollistajia.

Koska sosiaalipäivystäjät työskentelevät aika ajoin
tietojärjestelmiin kirjatun tiedon varassa, herättää se kysymyksiä
siitä, mitä sosiaalityön asiakastietojärjestelmiin kirjataan tai
jätetään kirjaamatta ja miten kirjattua tietoa tulkitaan ja tehdään
ymmärrettäväksi tilanteessa, jossa se siirtyy kontekstista
toiseen.

Räsänen on jättänyt lokakuussa 2013 esitarkastukseen
väitöskirjansa, jonka artikkeleista kolme on julkaistu, ja neljäs
on arvioitavana kansainvälisessä tieteellisessä
aikakauslehdessä.

Väitös tarkastetaan 17.5.2014 Tampereen yliopistossa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Räsäsen Jenni-Mari. 2014. Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus. Acta Universitatis Tamperensis; 1932, Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1416, ISBN 978-951-44-9446-8 (nid.), ISSN 1455-1616 (nid.), ISBN 978-951-44-9447-5 (pdf), ISSN 1456-954X (pdf) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9447-5

17.5.2014 YTM Jenni-Mari Räsänen: Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus Tampereen yliopisto 6.5.2014. http://www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/tiedote.html?id=95270

Räsänen Jenni-Mari. 2012. Accounting for IT-based use of information in emergency social work encounters. Nordic Social Work Research 2(1), 21-37.

Räsänen Jenni-Mari. 2012.  Producing Norm Talk of Fact-Based Case Recording in Interviews with Emergency Social Workers. Qualitative Social Work 11(1), 6-22.

Räsänen Jenni-Mari. 2010. Tietojärjestelmien yhteiskäytön jännitteet seudullisessa sosiaalipäivystyksessä. Teoksessa Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi (toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Jyväskylä: PS-Kustannus, 291-318.

Katso myös tutkimus- ja kehityshanke 105359: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö seudullisessa päivystyssosiaalityössä. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=105359