Sähköisten tietojärjestelmien käytettävyyden ja työkuormituksen vaikutukset sairaanhoitajiin

Hanketiedot

Hankenumero
200040

Hakija
Kia Gluschkoff

Toteuttaja
Kia Gluschkoff

Lisätietoja
Kia Gluschkoff
kia.gluschkoff@helsinki.fi

Toteutusaika
12.10.2020 - 16.10.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 290 euroa

Tiivistelmä

Sähköisten tietojärjestelmien odotetaan helpottavan terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja parantavan terveydenhuollon laatua. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että järjestelmien käytöllä tavoitellut hyödyt voivat kuitenkin jäädä saavuttamatta esimerkiksi järjestelmien heikon käytettävyyden takia. Vähemmän tiedetään toistaiseksi siitä, vaikuttavatko työn psykososiaaliset kuormitustekijät siihen, kyetäänkö järjestelmiä käyttämään terveydenhuollon ammattilaisten työtä hyödyttäen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuinka sähköisten tietojärjestelmien käytettävyys ja Karasekin mallin mukainen työkuormitus ovat yhteydessä järjestelmien käytöstä saatuihin hyötyihin suomalaisilla sairaanhoitajilla (N=2707). Lisäksi tarkasteltiin käytettävyyden ja työkuormituksen mahdollista yhdysvaikutusta. Tutkimuksessa havaittiin, että sekä heikko käytettävyys että työkuormitus olivat yhteydessä matalampiin järjestelmistä saatuihin hyötyihin. Korkea työkuormitus vahvisti heikon käytettävyyden ja matalampien hyötyjen yhteyttä. Sairaanhoitajat, jotka kokivat sekä työkuormitusta että heikkoa sähköisten järjestelmien käytettävyyttä, hyötyivät vähiten järjestelmien käytöstä. Korkea työkuormitus ei kuitenkaan heikentänyt järjestelmistä saatavia hyötyjä, mikäli järjestelmien käytettävyys oli hyvä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon ammattilaisten työn sujuvuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sähköistyneessä toimintaympäristössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kia Gluschkoff