Sairaalalääkäreiden työajat ja hyvinvointi. Kysely- ja rekisteritietoa yhdistävä kohorttitutkimus

EAWOP2023, 21st congress of the European Association of Work and Occupational Psychology, 24.-27.5.2023, Katowice, Puola

Hanketiedot

Hankenumero
220444

Hakija
Kati Karhula

Toteuttaja
Kati Karhula

Lisätietoja
Kati Karhula
kati.karhula@ttl.fi

Toteutusaika
23.5.2023 - 27.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 667 euroa

Tulokset valmistuneet
8.6.2023

Tiivistelmä

Yötyö ja pitkät työajat lisäävät monia terveysriskejä, mutta lääkäreiden toteutuneita työaikoja ja niiden vaikutuksia työhyvinvointiin on tutkittu vähän. EAWOP2023 -konferenssiin lähetetyssä abstraktissa esitetään kokoavasti TSR-hankkeen tuloksia sairaalalääkäreiden työaikojen ja eri päivystystyöajan piirteiden yhteydestä lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin laajassa rekisteriaineistossa sekä työaikapiirteiden yhteydestä työhyvinvointiin yhdistetyssä kysely- ja työaika-aineistossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Karhula

Tiedote

Sairaalalääkäreiden työajat ja hyvinvointi. Kysely- ja rekisteritietoa yhdistävä kohorttitutkimus

8.6.2023

Tiivistelmä

Konferenssiesitys sisälsi päättyneen TSR-hankkeen ”Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat” (180022) tulokset. Tutkimus kokosi luotettavan ja kattavan tiedon sairaalalääkäreiden toteutuneista työajoista ja päivystystyön piirteistä. Rekisteritiedot työajoista mahdollistivat lääkäreiden koetun työhyvinvoinnin, sairauspoissaolojen ja työtapaturmien tutkimisen suhteessa täsmällisiin työaikapiirteisiin. Uusi tutkimusavaus oli etenkin lääkäreiden työtapaturmariskin tutkiminen suhteessa toteutuneisiin työaikoihin, mitä ei ole juuri selvitetty kyselytutkimuksissakaan. Tutkimuksen tulosten perusteella koottiin suositukset päivystystyön työaikojen järjestämisestä terveys- ja työturvallisuusnäkökulmasta.

Tausta

COVID-19 pandemian takia EAWOP-konferensseissa oli neljän vuode tauko, ja siksi nyt oli ensimmäinen tilaisuus esitellä kootusti lääkärien päivystystyöhankkeen tuloksia tällä foorumilla. Osallistumisen tavoitteena oli tulosten saattaminen laajemman yleisön tietoon ja keskustelu jatkohankkeista. Keskusteluissa painottuivat muut pohjoismaiset hyvät rekisteriaineistot, laaja avoin kyselyaineisto työoloista sekä ikääntyvä työvoima, poikkeusoloihin varautuminen ja sosiaali- ja terveysalan pitovoima.

Aineisto

”Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat” -hankkeen aineistona oli 12 sairaanhoitopiirin lääkäreiden (n=14 704 lääkäriä, pisimmillään työaikatietoja vuosilta 2005–2019) työajat ja tiedot lyhyistä sairauspoissaoloista (n=2 845) sekä Tapaturmavakuutuskeskuksen tiedot työtapaturmista (n=556). Lisäksi kolmen sairaanhoitopiirin työaikatietoihin yhdistettiin kunta-alan seurantatutkimuksen kyselyaineisto (n=892) hyvinvoinnin selvittämiseksi.

Tulokset ja johtopäätökset

Toistuvat pitkät työvuorot ja työrupeamat, päivystysvuorot ja lyhyet vuorovälit olivat yhteydessä lyhyisiin sairauspoissaoloihin. Tiheät päivystysvuorot ja pitkät työvuorot olivat yhteydessä myös työtapaturmiin. Tiheä yötyö oli yhteydessä lyhyeen uneen. Pitkä viikkotyöaika, tiheät päivystysvuorot, yötyö ja lyhyet vuorovälit liittyivät riittämättömään uneen. Suositeltavaa olisi välttää pitkiä työviikkoja ja työvuoroja sekä pitää kohtuullisena yötyön ja lyhyiden vuorovälien määrä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssiin ja sitä edeltävään työryhmäkokoukseen osallistuminen oli hyödyllistä sekä ajankohtaisen tutkimustiedon jakamisen, jatkotutkimusten suunnittelun, että verkostoitumisen kannalta. Jatkoa ajatellen uusia soveltamismahdollisuuksia nousi liittyen monimenetelmäiseen tutkimukseen, ikääntyvien työntekijöiden tukemiseen ja laajoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja poikkeusoloihin valmistautumiseen liittyen.

Aineisto

Hospital physicians’ on-call work and wellbeing. A cohort study with survey and register data. Konferenssiesitys Avaa