Sairaanhoitajien ammattipätevyys ja siihen yhteydessä olevat työhyvinvointitekijät

Hanketiedot

Hankenumero
113083

Hakija
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS

Toteuttaja
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Yhtymähallinto Tutkimusjohto

Lisätietoja
Riitta Meretoja
riitta.meretoja@hus.fi

Toteutusaika
1.1.2013 - 15.1.2015

Työsuojelurahaston päätös
12.9.2013
143 000 euroa

Kokonaiskustannukset
193 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2015

Tiivistelmä

Terveysalan suurimpana ammattiryhmänä sairaanhoitajien työllä on merkittävä vaikutus kansalaisten terveydelle. Huolestuttavaa on suomalaisten hoitajien suuri halukkuus työpaikan vaihtoon.

Tutkimushankkeen päätavoitteena on tunnistaa sairaanhoitajien ammattipätevyyden ja työhyvinvointitekijöiden vahvuuksia ja kehittämistarpeita kahden ensimmäisen työvuoden aikana, jolloin alalta poistuma on suurimmillaan (nk. early-exit ilmiö).

Tutkimushanke on Turun yliopiston ja HUSin yhteishanke. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa sairaanhoitajien ammattipätevyyden kehittymisestä ja siihen yhteydessä olevista työhyvinvointitekijöistä uran alkuvaiheessa. Tutkimuksessa käytetään kansainvälisesti validoituja ja psykometrisesti testattuja tutkimusintrumentteja. Tutkimusasetelma on kvantitatiivinen, kuvaileva ja vertaileva. Aineistot analysoidaan tilastollisesti.

Tutkimus tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa sairaanhoitajien ammattipätevyyden kehittymisestä ja kuvaa eettistä kuormittavuutta, työhön sitoutumista ja koettua työhyvinvointia uran alkuvaiheessa.

Tietoa voidaan hyödyntää sairaanhoitajien ammattipätevyyden kehittämisessä sekä terveydenhuollon työympäristöjen ja johtamiskulttuurin kehittämisessä varhaisen alalta poistuman ehkäisemiseksi. Tällä on suuri merkitys myös terveydenhuollon kestävyysvajeen kannalta.

Tutkimustulokset ovat käytettävissä vuoden 2014 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Meretoja

Tiedote

Sairaanhoitajan perehdytys kaipaa lääkettä

15.1.2015

Vastavalmistuneita sairaanhoitajia on perehdytettävä työhönsä
riittävästi. Pitäisi kehittää perehdytys- ja mentorointimalleja
sekä tietoteknisiä sovellutuksia. Näin esittää Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS, joka selvitti
sairaanhoitajien ammattipätevyyttä. HUS:n tutkimuskumppanina toimi
Turun yliopisto.

 

Sairaanhoitajat ovat terveysalan suurin ammattiryhmä, mutta
huolestuttavan moni suomalainen hoitaja haluaa vaihtaa työpaikkaa
tai lähteä ammatista.

 

Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa tutkittiin
sairaanhoitajia, alan opiskelijoita, osastonhoitajia,
työelämäohjaajia ja opettajia. Kyselyaineistot analysoitiin
tilastollisesti ja kirjallisuuskatsauksiin käytettiin
sisällönanalyysiä.

 

Päteviä ovat, etenkin vanhimmat

 

Tutkimuksessa päätellään, että suomalaisten sairaanhoitajien
ammattipätevyys on hyvä. Pätevimmiksi arvioitiin vanhimmat
hoitajat. Sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat pätevyytensä
valmistumishetkellä paremmaksi kuin heidän työelämäohjaajansa
arvioivat. Arviot kliinisistä taidoista eivät eronneet näin paljon.

 

Mitä korkeammaksi opiskelijat arvioivat harjoitteluyksikön
ilmapiirin, ohjaussuhteen työelämäohjaajan kanssa ja
sairaanhoitajakoulutuksen antamat valmiudet, sitä paremmaksi he
itse arvioivat ammattipätevyytensä.

 

Vastavalmistuneet kokivat itsensä pääosin ammattiin sitoutuneiksi
ja työympäristönsä myönteiseksi. Opettajat arvioivat
vastavalmistuneiden osaamisen paremmaksi kuin lähiesimiehet.

 

Ammattipätevyytensä korkeaksi kokevat hoitajat arvioivat
työhyvinvointitekijät muita myönteisemmiksi.

Esimiehille henkilöjohtamistaitoja

 

Perehdytysremontin lisäksi tutkijat suosittavat, että
organisaatioille luodaan parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva
hoitotyösuositus, johon otettaisiin mallia kansainvälisistä
esimerkeistä.

 

Lisäksi esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja ja eettistä
johtamista pitää vahvistaa. Näiden takia tulisi kehittää
täydennyskoulutusinterventioita.

Esimiehet tarvitsevat erityisosaamista nuorten hoitajien
urasuunnittelun ja osaamisen johtamiseksi. Esimieheltä saatu tuki
uran alkuvaiheessa vaikuttaa suuresti työhön ja työpaikkaan
sitoutumisessa.

Varhaistukea uupumisen uhkaamille

 

Vaikka tässä tutkimuksessa saatiin sairaanhoitajista pääosin
myönteisiä tuloksia, erityishuomiota tulisi kiinnittää
riskiryhmään, joka arvioi ammattipätevyytensä muita matalammaksi
eikä juuri nähnyt työympäristöään myönteisesti.

 

Hoitajille, jotka harkitsevat ammatin vaihtoa tai joilla on riski
uupua, pitää tarjota varhaista tukea.

Lisäksi pitäisi nykyistä paremmin hyödyntää kokeneiden hoitajien
osaamista vastavalmistuneiden mentoreina. Tämä tukisi
molemminpuolista ammatissa kehittymistä

 

Paljon julkaisuja ja julkisuutta

 

Loppuraportin julkaisuhetkellä yhdeksän osatutkimusta oli
julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisinä
vertaisarvioituina julkaisuina, ja lisää oli tulossa. Toukokuussa
2014 Helsingissä järjestettiin aiheesta kansainvälinen
tutkijasymposium.

 

Tutkimusryhmän jäsenet ovat luennoineet tutkimuksesta 40 kertaa
Suomessa ja ulkomailla. Hankkeessa on julkaistu yleistajuisia
ammatillisia artikkeleita ja
Eija Ruopan pro gradu -tutkimus (2013).
Satu Kajander-Unkurin väitöskirja on
valmistumassa.

 

Hankkeelle on laadittu verkko-sivut ja esite. Myös Turun yliopisto
ja Tehy viestivät hankkeesta internet-sivuillaan. Yle uutisoi
asiasta lokakuussa 2014.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Riitta Meretoja, Helena Leino-Kilpi, Olivia Numminen, Satu Kajander-Unkuri, Liisa Kuokkanen, Mervi Flinkman, Eija Ruoppa: Sairaanhoitajien ammattipätevyys ja siihen yhteydessä olevat työhyvinvointitekijät. Loppuraportti 15.1.2015. HUS, Turun yliopisto ja Työsuojelurahasto. 24 sivua. Avaa

Julkaisut Avaa

Satu Kajander-Unkurin väitöstyö: Nurse Competence of GraduatingNursing Students https://www.doria.fi/handle/10024/103403

http://www.utu.fi/en/units/med/units/hoitotiede/research/projects/cns/qons/Pages/ncs.aspx