Sairaanhoitajien moraalisen rohkeuden tarve eettisissä ongelmatilanteissa: narratiivinen tutkimus

XXIII International Conference on Nursing Ethics. 14.-15.7.2023. University of Genoa - Centro Congressi Biotecnologie Avanzate - Largo Rosanna Benzi 10 - Genova – Italia.

Hanketiedot

Hankenumero
230232

Hakija
Elina Pajakoski

Toteuttaja
Elina Pajakoski

Lisätietoja
Elina Pajakoski
etpaja@utu.fi

Toteutusaika
13.7.2023 - 16.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
430 euroa

Kokonaiskustannukset
621 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2023

Tiivistelmä

Suullinen konferenssiesitys kohdentuu sairaanhoitajien moraalisen rohkeuden tarpeeseen eettisissä ongelmatilanteissa ja se perustuu väitöstyöni kolmannen osan aineistoon. Moraalista rohkeutta tarvittiin erityisesti kommunikaatio- ja yhteistyöhaasteissa, viitaten yhteistyön ja organisaatiokulttuurien kehittämisen tarpeeseen. Aihe on keskeinen suomalaisen hoitotyön ja sote-alan muutosvaiheessa. Hoidon ja hyvinvointiorganisaatioiden etiikasta on tarpeen keskustella yhteiskunnallisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Pajakoski

Tiedote

Sairaanhoitajan eettisissä ongelmatilanteissa tarvitsema moraalinen rohkeus

8.8.2023

Tiivistelmä

Suullinen esitys: The 23rd Nursing Ethics Conference Genovassa 14.-15-7-2023. Sairaanhoitajat tarvitsevat moraalista rohkeutta ratkaistakseen eettisiä ongelmatilanteita potilaiden hyvän hoidon turvaamiseksi. Narratiivinen tutkimus, jossa sairaanhoitajat kertoivat tarvitseneensa moraalista rohkeutta suoraan potilaisiin kohdistuvissa ja ammattilaisten tai organisaation ja ammattilaisten välisissä eettisissä ongelmatilanteissa. He tekivät moraalisesti rohkean teon esimerkiksi seuraavin perustein: tilanne oli vakava tai toistui uudelleen, potilaan hyvä hoito oli uhattuna tai he saivat muilta tukea. Suomalaisissa terveydenhuollon organisaatioissa voidaan huomioida moniammatillisen yhteystyön ja tuen tarve eettisissä ongelmatilanteissa.

Tausta

Kyseessä oli korkeatasoinen kansainvälinen hoitotyön ja -tieteen etiikan konferenssi. Osallistuminen hyödytti etiikan tutkijaa oppimisen ja verkostoitumisen näkökulmista. Tavoite oli esittää oman tutkimuksen tuloksia ja verkostoitua. Konferenssiosallistuminen kehitti myös esiintymistaitoja, ytimekästä tutkimuksesta kertomista sekä mahdollisuutta suunnitella tulevia kansainvälisiä tutkijavierailuita.

Aineisto

Esitelty tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, jonka kokonaistavoitteena on määritellä hoitotyöntekijän moraalinen rohkeus käsiteanalyysissä. Esitellyn osatyön aineisto kerättiin alkuvuodesta 2023 avoimilla yksilöhaastatteluilla, joissa tutkija esitti osallistujille kaksi laajaa kysymystä. Aineisto analysoitiin litteroinnin jälkeen narratiivisella holistisella analyysillä. Tutkimukseen osallistui 14 Suomessa työskentelevää tai työskennellyttä sairaanhoitajaa.

Tulokset ja johtopäätökset

Sairaanhoitajat tarvitsevat moraalista rohkeutta suoraan potilaaseen kohdistuvissa ja ammattilaisten välisissä eettisissä ongelmatilanteissa. He pystyivät useimmiten tekemään moraalisesti rohkean teon, koska kokivat sen tärkeäksi, halusivat turvata potilaan hyvän hoidon tai saivat muilta tukea. Tilanteiden luonne liittyi usein ammattilaisten väliseen kommunikaatioon ja yhteistyöhön, mikä osoittaa tarvetta kehittää moniammatillista yhteistyötä tukevia organisaatiorakenteita ja käytäntöjä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuuteen osallistuminen toi uusia kansainvälisiä verkostoja sekä mahdollisuuden levittää tietoa omista tutkimustuloksista. Lisäksi konferenssissa kuultujen muiden esitysten sisällöstä on hyötyä sekä omalle tutkimukselle että palkkatyössä tulevien sairaanhoitajien koulutuksessa. Kehittämällä sairaanhoitajakoulutusta tutkimustulosten avulla voidaan vahvistaa myös tulevien sairaanhoitajien eettistä osaamista.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa