Sairaanhoitajien palkitseminen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa – muutakin kuin rahaa?

Hanketiedot

Hankenumero
117399

Hakija
Jaana Seitovirta

Toteuttaja
Jaana Seitovirta

Lisätietoja
Jaana Seitovirta
jaana.seitovirta@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 15.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
3 500 euroa

Kokonaiskustannukset
3 500 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2018

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta terveystieteellistä tietoa syventämällä hoitotyön ympäristössä tapahtuvan palkitsemisen tietoperustaa. Tutkimus avaa sairaanhoitajien palkitsemista julkisen ja yksityisen terveydenhuollon sektorilla. Tutkimus koostuu kahdesta osatutkimuksesta. Osatutkimuksessa I kuvattiin erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia palkitsemisesta. Osatutkimuksessa II kehitettiin mittari kuvaamaan sairaanhoitajien palkitsemisen käsityksiä, koska saatavilla ei ollut tutkimukseen soveltuvaa valmista mittaria. Mittari testattiin validiteetin ja reliabiliteetin varmistamiseksi empiirisellä aineistolla. Kyselytutkimusaineisto kerättiin harkinnanvaraisena otoksena erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa työskenteleviltä sairaanhoitajilta. Aineisto analysoitiin tilastollisilla analyysimenetelmillä ja monimuuttujamenetelmillä. Väitöskirja koostuu neljästä kansainvälisestä osajulkaisusta ja yhteenveto-osasta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää julkisen ja yksityisen terveydenhuollon johtamisessa sairaanhoitajien sitoutumisen ja työtyytyväisyyden lisäämiseksi sekä yleisesti palkitsemisen kehittämisessä ja esille nostamisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Väitöskirjatyö jätetään esitarkastukseen keväällä 2018. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Seitovirta

Tiedote

Miten palkita sairaanhoitajia?

15.4.2018

Miten palkita sairaanhoitajia siten, että heidän työtyytyväisyytensä ja ammatillinen sitoutumisensa lisääntyisivät ja alan vetovoima kasvaisi?

Terveystieteiden maisteri, apurahatutkija Jaana Seitovirta Itä-Suomen yliopistosta on perehtynyt väitöstutkimuksessaan sairaanhoitajien palkitsemiseen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa sairaanhoitajien palkitsemisen käytännöistä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon sektoreilla. Uusi tieto mahdollistaa onnistuneen ja kustannustehokkaan palkitsemisjärjestelmän kehittämisen ja toteuttamisen.

Seitovirta on jättänyt väitöstutkimuksensa esitarkastukseen, ja väitöstilaisuus ajoittunee loppuvuoteen 2018. Tulokset kokonaisuudessaan ovat käytettävissä silloin.

Työsuojelurahasto tuki Seitovirran tutkimustyötä loppuunsaattamisstipendillä.

Huoli sairaanhoitajien riittävyydestä

Tutkimuksen aihe on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ajankohtainen. Maakunta- ja soteuudistus sekä terveyspoliittiset uudistukset, kustannusten nousu, väestön ikääntyminen ja työvoiman saatavuuden haasteet koskettavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulevina vuosikymmeninä.

Sairaanhoitajien palkitsemiseen pitää Seitovirran mukaan kiinnittää huomiota, sillä globaali huoli sairaanhoitajien riittävyydestä tulevaisuudessa vaikuttaa palkitsemista koskevaan tiedontarpeeseen. Mistä saada tekijöitä terveydenhuoltoon, kun samanaikaisesti osa nuorista sairaanhoitajista harkitsee uranvaihtoa?

Palkitsemisen kokonaisuus haltuun

Seitovirta avaa tutkimuksessaan sairaanhoitajien erilaisia aineellisia ja aineettomia palkitsemistapoja. Seitovirta kehitti tutkimuksessa mittarin kuvaamaan sairaanhoitajien käsityksiä palkitsemisesta.

Tulokset erilaisten palkitsemistapojen palkitsevuudesta ja palkitsemisen merkityksestä auttavat hahmottamaan sairaanhoitajien palkitsemista. Lisäksi ne tukevat palkitsemisen käyttöä osana kokonaisvaltaista ja laadukasta hoitotyön johtamista.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös terveydenhuoltoa koskevassa poliittisessa päätöksenteossa suunniteltaessa tavoitteita hoitohenkilöstön työurien pidentämiseksi ja alan vetovoiman lisäämiseksi.

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Jaana Seitovirta. Sairaanhoitajien palkitseminenerikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessäterveydenhuollossa. Hoitotieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta,Itä-Suomen yliopisto.Kuopio.2018

ISBN: 978-952-61-2943-3 (print) ISSNL: 1798-5706 ISSN: 1798-5706 ISBN: 978-952-61-2944-0 (PDF) ISSN: 1798-5714 (PDF)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2944-0