Sairaanhoitajien välisen yhteistyön yhteys työtyytyväisyyteen -suomalaisten ja norjalaisten sairaanhoitajien mixed methods – vertailututkimus -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115487

Hakija
Tuija Ylitörmänen

Toteuttaja
Tuija Ylitörmänen

Lisätietoja
Tuija Ylitörmänen
ylitorma@student.uef.fi

Toteutusaika
4.4.2016 - 30.4.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2017

Tiivistelmä

Organisaatiomuutokset vaativat panostusta henkilöstön tukemiseen sekä työn suorittamisessa että työyhteisön jäsenenä. Työn suorittaminen käsittää esimerkiksi hyvät työkäytännöt ja prosessien sujuvuuden. Työyhteisön jäsenenä henkilöstö tarvitsee tukea yhteistyöhön ja hyvän ilmapiirin ylläpitämiseen.

Tämä kansainvälinen vertailututkimus tarkastelee erikoissairaanhoidossa työskentelevien sairaanhoitajien välistä yhteistyötä ja sen yhteyttä työtyytyväisyyteen. Tavoitteena on syventää ja vahvistaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä sekä siitä, eroavatko näkemykset sairaanhoitajien välisestä yhteistyöstä Suomessa ja Norjassa. Tavoitteena on myös tuottaa työelämän tarpeisiin sopiva tutkimus- ja teoriatietoon perustuva toimintamalli, jonka avulla voidaan parantaa sairaanhoitajien välistä yhteistyötä ja työtyytyväisyyttä.

Tutkimusaineisto kerätään suomalaisilta ja norjalaisilta sairaanhoitajilta strukturoidulla sähköisellä kyselylomakkeella sekä teemahaastatteluilla. Aineistot analysoidaan mixed methods –menetelmällä tarkastellen niitä erikseen ja toisista riippumatta. Aineistoista etsitään rajapintoja vahvistaen ja täydentäen käsitystä tutkittavasta ilmiöstä.

Tämä väitöskirjatutkimus koostuu neljästä kansainvälisestä tieteellisestä artikkelista ja se julkaistaan Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa. Tulokset ovat valmiina keväällä 2017 ja väitöskirjatutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuija Ylitörmänen

Tiedote

Sairaanhoitajien työtyytyväisyys ja yhteistyö Suomessa ja Norjassa

30.4.2017

Tekeillä oleva kansainvälinen väitöskirjatutkimus tarkastelee erikoissairaanhoidossa työskentelevien sairaanhoitajien välistä yhteistyötä ja sen yhteyttä työtyytyväisyyteen Suomessa ja Norjassa.

Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnan hoitotieteen laitoksella väitöskirjatutkijana toimiva Tuija Ylitörmänen tutkii sairaanhoitajien välisen yhteistyön yhteyttä työtyytyväisyyteen Suomessa ja Norjassa monimenetelmällisenä vertailututkimuksena.

Ylitörmäsen tavoitteena on tuottaa työelämän tarpeisiin sopiva tutkimus- ja teoriatietoon perustuva toimintamalli, jonka avulla voidaan parantaa sairaanhoitajien välistä yhteistyötä ja työtyytyväisyyttä. Tutkimuksella pyritään myös syventämään ja vahvistamaan tietoa siitä, eroavatko näkemykset sairaanhoitajien välisestä yhteistyöstä Suomessa ja Norjassa.

– Tutkimusaihe on erityisen ajankohtainen ajatellen sote-uudistusta, joka tuo paljon muutoksia tullessaan ja vaatii panostusta henkilöstön tukemiseen sekä työn suorittamisessa että työyhteisön jäsenenä, Ylitörmänen kertoo.

Hoitotyön johtajien kiinnitettävä huomiota tuen tarpeeseen

Ylitörmäsen tutkimus osoittaa sairaanhoitajien välisen yhteistyön tukevan hoitotyön onnistumista ja kokematonta henkilökuntaa, ammatillista kasvua sekä vastavuoroisuutta. Hoitotyön johtajien tulee Ylitörmäsen tutkimuksen perusteella kiinnittää huomiota muun muassa tuen tarpeeseen elämän eri vaiheissa edistääkseen sairaanhoitajien ammatin sisäistä yhteistyötä ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

Ylitörmäsen tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa henkilöstön koulutuksia ja kehitettäessä työyhteisön toimintaa ja yhteisöllisyyttä edistäviä yhteistyötaitoja ja käytäntöjä hoitotyössä.

Laaja kansainvälinen aineisto

Ylitörmäsen tutkimusaineisto koostuu 406 strukturoidulla sähköisellä kysymyslomakkeella kerätystä vastauksesta (303 suomalaista ja 103 norjalaista sairaanhoitajaa) sekä lisäksi kahdessa yliopistollisessa sairaalassa toteutetuista haastatteluista (Suomessa 16 ja Norjassa 14). Työsuojelurahasto on tukenut väitöskirjatutkimusta tutkijastipendillä.

Ylitörmäsen väitöskirjatutkimus koostuu neljästä kansainvälisestä tieteellisestä artikkelista ja se julkaistaan Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa. Väitöskirjatutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Toimittaja
Joanna Sinclair