Sairauspoissaolojen jälkeinen psyykkinen oireilu ja psyykenlääkkeiden käyttö – rekisteriseuranta kuntatyöntekijöillä

Hanketiedot

Hankenumero
118021

Hakija
Elina Mauramo

Toteuttaja
Elina Mauramo

Lisätietoja
Elina Mauramo
elina.mauramo@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2018 - 31.3.2019

Työsuojelurahaston päätös
12.2.2018
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2019

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sairauspoissaolojen yhteyksiä myöhempään mielenterveyteen suomalaisilla kuntasektorin työntekijöillä. Tutkimus selvittää ennustavatko diagnoosiryhmittäiset sairauspoissaolot (mielenterveys, tuki- ja liikuntaelin, muut syyt) myöhempää psyykkistä oireilua ja psyykenlääkkeiden käyttöä. Tutkimus tarkastelee lisäksi elinympäristöön ja elintapohin liittyvien tekijöiden kuten työolojen, sosioekonomisten tekijöiden ja terveyskäyttäytymisen merkitystä sairauspoissaolojen ja mielenterveyden välisissä yhteyksissä. Tutkimuksessa yhdistetään sairauspoissaoloja ja lääkkeiden käyttöä koskevia rekisteritietoja Helsinki Health Study (HHS) -seurantatutkimuksen kyselyaineistoihin. HHS-peruskyselyaineisto on kerätty vuosina 2000-2002 Helsingin kaupungin 40-60-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa (N=8960) ja seurantakyselyt vuosina 2007 (N=7332) ja 2012 (N=6814). Tilastolliset monimuuttuja-analyysit tuottavat tietoa eri diagnooseihin perustuvien sairauspoissaolojen, psyykkisen oireilun, lääkkeiden käytön sekä muiden tutkittavien tekijöiden välisistä yhteyksistä. Tutkimuksen tulokset raportoidaan englanninkielisinä vertaisarvioituina tieteellisinä artikkeleina, jotka valmistuvat ja tarjotaan julkaistavaksi hankkeen aikana (1.3.2018-31.3.2019). Tuloksia esitellään myös kansainvälisessä tieteellisessä konferenssissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Mauramo