Samat tavoitteet mutta eri tulevaisuudet

• The 83rd Annual Meeting of the Academy of Management • 4-8 elokuuta, 2023 • Boston • Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
230275

Hakija
Olli-Jaakko Kupiainen

Toteuttaja
Olli-Jaakko Kupiainen

Lisätietoja
Olli-Jaakko Kupiainen
olli.kupiainen@aalto.fi

Toteutusaika
2.8.2023 - 8.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 858 euroa

Tulokset valmistuneet
2.2.2024

Tiivistelmä

Laadullisella lähestymistavalla toteutetussa tutkimuksessa ”Setting the same goals, traveling to different futures” analysoidaan organisaatiojäsenten muutospuhetta organisaation sisäisen sosiaalisen median keskustelufoorumeilla laajamittaisten muutosten yhteydessä. Tutkimuksen avulla saamme lisää ymmärrystä työntekijöiden erilaisiin muutoskokemuksiin ja -tulkintoihin, sekä miten he pyrkivät luomaan ratkaisuja muutosten edistämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Olli-Jaakko Kupiainen

Tiedote

Organisaation tavoitteet ja erilaiset tulevaisuudet sisäisen sosiaalisen median muutospuheessa

2.2.2024

Tiivistelmä

Työntekijöillä voi olla tärkeä rooli organisaationsa tavoitteiden saavuttamisessa: he tekevät ajallisuustyötä muutospuheen avulla sisäisessä sosiaalisessa mediassa. Tällä tarkoitetaan sitä, että he reflektoivat, mitä tulevaisuudelta on odottavissa. He tuottavat ratkaisuja, miten heidän organisaationsa tulee muuttua tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomalaisessa työelämässä käytetään paljon teknologisia sovelluksia ja viestintävälineitä, joiden välityksellä työntekijät kommunikoivat läpinäkyvästi toistensa kanssa. Heidän asiantuntijuutensa ja muutospuheen avulla työntekijät osallistuvat tulevaisuuden tekemiseen ja osallistuvat työpaikkansa kehittämiseen. Opimme ymmärtämään paremmin näiden keskustelujen arvon muutosten edistämiseksi.

Tausta

Esittelin konferenssissa tutkimukseni ja osallistuin erilaisiin työpajoihin. Academy of Management konferenssi on korkeatasoinen organisaatiotutkijoiden keskeinen kohtaamispaikka, jossa on mahdollisuus esittää omaa tutkimusta kansainväliselle tutkijayleisölle. Siellä saadaan näkyvyyttä suomalaiselle työelämätutkimukselle. Samalla kuullaan, millaista tutkimusta muualla maailmassa tehdään. Konferenssissa myös ylläpidetään, vahvistetaan ja luodaan uusia suhteita saman alan tutkijoihin.

Aineisto

Tapaustutkimuksen ensisijainen aineisto on suuren yrityksen sisäisen sosiaalisen median keskustelut, jossa työntekijät puhuvat menneillään olevista muutoksista. Tutkimusaineisto on analysoitu laadullisilla menetelmillä. Sosiaalisen median aineisto edustaa luonnollista muutospuhetta ja tutkija ei ole vaikuttanut alkuperäisen aineiston tuottamiseen. Laaja tausta-aineisto (mm. mediakirjoitukset, johdon haastattelut, pörssi- ja lehdistötiedotteet) on tukenut ensisijaisen aineiston analyysia.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulosten mukaan työntekijät rakentavat muutospuheessa heidän työpaikallensa erilaisia tulevaisuuksia. Ajallisuustyön avulla he reflektoivat, mitä tulevaisuudelta on odotettavissa. Siinä he etsivät ratkaisuja, miten organisaationsa tulisi muuttua, jotta se saavuttaisi tavoitteensa. Siten he pyrkivät kontrolloimaan tulevaisuutta. He toimivat proaktiivisesti ottaen huomioon työpaikkansa edut ja siten he osallistuvat organisaationsa tulevaisuuden tekemiseen (’future-making’).

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssiin osallistuminen on antanut tutkimukselleni kansainvälistä näkyvyyttä. Samalla olen pitänyt yllä ja vahvistanut kansainvälisiä verkostojani muihin organisaatiotutkijoihin. Olen myös luonut uusia yhteyksiä. Olen kehittänyt ammatillista osaamista erilaisissa työpajoissa ja uusien tutkimusesitysten kautta olen saanut käsitystä siitä, mitä ja miten työelämän ilmiöitä tutkitaan korkeatasoisissa yliopistoissa. Näitä oppeja hyödynnän sovellan tutkiessani nykyisin työelämän murrosta.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa

Tutkimuksen abstrakti Avaa