Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki

Hanketiedot

Hankenumero
112363

Hakija
Tampereen kaupunki

Toteuttaja
Tampereen kaupunki

Lisätietoja
Riitta Juusenaho
riitta.juusenaho@tampere.fi

Toteutusaika
1.11.2012 - 30.11.2013

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2012
47 500 euroa

Kokonaiskustannukset
95 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2013

Tiivistelmä

Tampereella toimineet Kaarilan lukio ja Tammerkosken lukio on yhdistetty Tammerkosken lukioksi, joka painottaa luovia aloja. Uusi lukio aloitti toimintansa elokuussa 2012 Sampolan uudistetussa koulukeskuksessa. Tiloissa toimii myös kirjasto ja sen ylläpitämä Tietotori sekä Tampereen työväenopisto, joka fuusioituu Ylöjärven työväenopiston kanssa 2013. Koulukeskuksesta muodostuu living lab -tyyppinen koulutusyksikkö, jossa kehitetään innovatiivisia toimintamalleja.

Jotta aikaisemmin erillään toimineet koulutusyksiköt ja niiden henkilöstö pystyisivät toimimaan tehokkaasti ja toimivasti yhdessä, tarvitaan tukea muutoksen hallintaan. Tämä toteutetaan Työsuojelurahaston hankeavustuksen turvin. Muutoksenhallinnan tuen tavoitteena on luoda n. 100 hengen monialaiseen työyhteisöön yhteinen toimintakulttuuri ja yhteiset toimintamallit sekä löytää koulutusta ja oppimista tukevat uudet potentiaalit.

Muutoksen hallinnan tuen toteuttaa VTT. Prosessissa yhdistetään tavanomaisesta poikkeavalla tavalla useita muutoksenhallintamenetelmiä. Organisaatioiden henkilöstö osallistetaan ja sitoutetaan muutokseen haastatteluin sekä työpaja- ja pienryhmätyöskentelyllä. Hankkeen tuotoksena syntyy muutoksen hallinnan mallinnus, joka on skaalattavissa mihin tahansa työyhteisöön.

Muutoksenhallintaprosessi alkaa vuoden 2012 lopulla ja jatkuu 2013 loppuun. Hankkeen jälkeen Sampolan koulukeskuksen henkilöstön käytössä on menetelmiä, joiden avulla työyhteisö voi jatkossa itse hallita muutosta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Juusenaho

Tiedote

Yhteisillä askelmerkeillä kohti Sampolan kampusta

30.11.2013

Tampereen Sampolan koulukeskuksen kolme toimijaa – lukio,
työväenopisto ja kirjasto – ovat käynnistäneet prosessin kohti
Sampolan kampusta ja sen edellyttämää kiinteämpää yhteistyötä.

Kehittämishankkeessa tunnistettiin yhteistoiminnan kriittiset
pisteet, ryhdyttiin työhön niiden korjaamiseksi, edistettiin
organisaatioiden yhteistyötä ja kommunikaatiota sekä luotiin
askelmerkkejä kohti tulevaisuutta.

Tampereen kaupungin hankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana
toimi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Työsuojelurahasto tuki
hanketta kehittämisavustuksella.

Yhdistymisellä laadullisia tavoitteita

Tampereen uusitussa Sampolan koulukeskuksessa toimii kolme
suurta toimijaa: luovia aloja painottava Tammerkosken lukio, joka
muodostui Kaarilan lukion ja Tammerkosken lukion yhdistyessä
elokuussa 2012, Tampereen seudun työväenopisto, joka muodostui
Tampereen työväenopiston ja Ylöjärven työväenopiston fuusioituessa
tammikuussa 2013, sekä Sampolan kirjasto ja sen tietotori.

Tampereen kaupungin laadullisena tavoitteena on ollut, että
kolmen toimijan välille rakentuisi aiempaa tiiviimpää yhteistyötä,
joka edistää Sampolan muodostumista uudenlaiseksi koulukeskukseksi.
Kampuksen on toivottu kehittävän innovatiivisia toimintamalleja
rikastuttamaan tamperelaista koulutustarjontaa – jopa niin, että
lukio kilpailisi opiskelijoista kansallisellakin tasolla.

Organisaatiomuutos harvoin helppo prosessi

Myös Sampolan toimijoiden työssä näkyi, että organisaatiomuutos
on harvoin helppo läpihuutojuttu.

Hanke olisi voinut onnistua tehokkaammin, jos se olisi voitu
aloittaa ennen lukioiden yhdistymistä. Henkilöstölle olisi myös
pitänyt viestiä selvemmin hankkeen tavoitteet ja sen
toimijakeskeinen toimintatapa.

Hankkeessa saatiin kuitenkin vähennetyksi muutosvastarintaa,
edistettiin toimijoiden välisten uusien yhteistyömuotojen ja
-tapojen syntymistä sekä luotiin Sampolan kampuksen
tulevaisuudenvisio.

Työtapoina käytettiin muun muassa haastatteluita, kyselyitä,
keskustelutilaisuuksia, kolmea työpajaa, yhteistyökokeilua,
työnohjausta ja yhteistä johtoryhmää.

Hankkeen loppuvaiheen arvioinnin mukaan henkilöstö koki
hyödylliseksi etenkin muiden organisaatioiden ihmisiin
tutustumisen. Osa henkilöstöstä koki, että tutustuminen toisiin ja
heidän näkemyksiinsä auttoi ymmärtämään paremmin myös toisen
organisaation tarpeita. Yhteisten pelisääntöjen luominen nähtiin
myös höydylliseksi ja konkreettiseksi.

Muutoksenhallinnan tueksi hankeessa kehitettiin toimintamalli,
joka on sovellettavissa muihinkin toimintaympäristöihin.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Nieminen Mika, Leväsluoto Johanna, Wessberg Nina, Myllyoja Jouko, Kivisaari Sirkku, Nieminen-Sundell Riitta. 2013. Yhteistyön haasteet Sampolan kampuksella. Sampolan koulukeskuksen muutoksen hallinnan tuki -hankkeen loppuraportti. Avaa

http://tampereenoppimisymparistot.wordpress.com/2013/12/17/sampolan-kampuksen-kehittamisprojekti-paattymassa Telma-lehti 2/2014, s. 58-59 Juttu: Yhteistyön tiekartta