Sersafe – Turvallisuuspäätöksenteko teollisissa palveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
116120

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Jouni Kivistö-Rahnasto
jouni.kivisto-rahnasto@tut.fi

Toteutusaika
1.5.2016 - 1.6.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.4.2016
115 000 euroa

Kokonaiskustannukset
199 400 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2018

Tiivistelmä

Teolliset palvelut ovat nousseet keskeiseksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Palveluiden yleistymisestä huolimatta niiden kehittämisprosessit ovat kuitenkin jääneet vähäiselle huomiolle. Turvallisuuden puutteellinen huomioiminen palveluiden kehittämisvaiheessa johtaakin turhiin turvallisuusongelmiin palveluiden toteutusvaiheessa.

Tämän tutkimuksen keskeiset tutkimusongelmat ovat 1) millaisissa palvelukehityksen vaiheissa turvallisuuteen vaikuttavat päätökset tehdään sekä 2) millaisin keinoin voidaan tukea palveluiden turvallisuuteen liittyvien päätösten tekoa.

Tutkimuksessa tuotetaan tutkittua tietoa siitä, miten erilaiset turvallisuusnäkökulmat tulisi huomioida teollisten palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä päätöksentekotilanteissa. Tutkimus toteutetaan konstruktiivisesti yhdessä merkittävien suomalaisten yritysten kanssa yhdistämällä palveluiden kehittämisen ja turvallisuuden hallinnan tutkimusalueet. Tutkimuksen tuloksena tuotetaan Ennakoivan turvallisuuspäätöksenteon malli”, joka sisältää valikoiman konkreettisia käytännön keinoja siitä, miten teollisia palveluita tarjoava yritys voi huomioida turvallisuusnäkökulmat palvelun kehittämis- ja toteuttamisvaiheiden päätöksentekotilanteissa. Malli sisältää tutkittua tietoa, ohjeita ja suosituksia turvallisuuteen liittyvästä päätöksenteosta. Lisäksi tuloksena esitetään käytännön esimerkkejä mallin käytöstä tutkimuksen kohdeyrityksissä. Tutkimus valmistuu kesäkuussa 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto

Tiedote

Kehitys arvioitava, turvallisuus varmistettava

1.6.2018

Tampereen teknillisen yliopiston SerSafe-hankkeessa kehitettiin turvallisuuden huomioon ottamista teollisten palveluiden kehittämisessä. Työsuojelurahaston rahoittama tutkimus tuotti kaksi turvallisuuslähtöistä palvelukehitystä tukevaa materiaalipakettia.

Tasomallilla yritykset voivat arvioida palvelukehityksensä turvallisuuslähtöisyyttä ja näin kehittää koko yrityksen toimintaa.

Tarkistuslistat edistävät teollisten palveluiden kehitystä, sillä listat tarjoavat päätöksentekoon käytännönläheisiä vinkkejä turvallisuuden huomioon ottamiseksi.

Miten nivoa turvallisuus kehittämiseen?

Tutkijat kokosivat aineiston haastattelemalla kumppaniyritysten palvelujen kehitykseen ja toteutukseen sekä turvallisuuden hallintaan osallistuvia. Haastattelutulkintojen oikeellisuus varmistettiin kumppaniyrityksiltä.

Tutkimuksessa mallinnettiin teollisten palveluiden kehittämisprosessia. Samalla selvitettiin turvallisuusnäkökulmien linkittymistä prosessiin. Keinoina olivat työpajat ja haastattelut, joihin osallistui tuote- ja palvelukehityshenkilöitä sekä turvallisuustoiminnan asiantuntijoita.

Tuloksina tasomallit ja tarkistuslistat

Tutkimuksessa laadituilla tasomallilla ja tarkistuslistalla yritykset voivat kehittää turvallisuustoimintaansa ja siten menestyä teollisessa palveluliiketoiminnassa.

Turvallisuusnäkökulmien järjestelmällinen huomioon ottaminen jo teollisten palveluiden kehitysvaiheessa on oleellista, jotta toteutusvaiheen turvallisuus varmistetaan parhaimmin. Tämän edistämiseksi yrityksissä ptää arvioida kehitysprosessien toimivuutta.

Myös palvelukehitykseen osallistuvien turvallisuusosaamisen varmistamiseen tarvitaan uusia toimintamalleja joko koulutuksessa tai turvallisuusasiantuntijoiden osallistamisessa.

Tulokset internetissä

SerSafe-hanke on ensimmäisiä tutkimuksia, joissa käsitellään teollisten palveluiden kehityksen turvallisuusnäkökulmia.

Tutkimuksesta on tehty käsikirjoitus, joka on arvioitavana tiedelehdessä. Tuloksia on esitelty yleistajuisissa lehdissä ja monissa seminaareissa.

Tulosmateriaalit ovat saatavilla Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusryhmän verkkosivuilta..

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Sanna Nenonen, Sanna Anttila, Toni Hyytinen ja Jouni Kivistö-Rahnasto (2018). . Loppuraportti, Tampereen teknillinen yliopisto, 29 s. + liitteet 29 s.ISBN 978-952-15-4188-9 (nid.),ISBN 978-952-15-4189-6 (pdf). Avaa

Nenonen, S., Anttila, S. & Hyytinen, T. (2018). Tasomalli teollisten palveluiden kehittämisen turvallisuuslähtöisyyden arvioimiseen. Tampereen teknillinen yliopisto. 9 s. http://www.tut.fi/cs/groups/public_news/@l102/@web/@p/documents/liit/x265655.pdf

Nenonen, S., Anttila, S. & Hyytinen, T. (2018). Tarkistuslistat ja vinkit turvallisuuden huomioimiseksi teollisten palveluiden kehittämisessä. Tampereen teknillinen yliopisto. 15 s. http://www.tut.fi/cs/groups/public_news/@l102/@web/@p/documents/liit/x265653.pdf

Turvallisuus mukaan jo suunnittelussa. Tiedon sillan verkkosivusto. 13.2.2019. https://tiedonsilta.fi/turvallisuus-mukaan-jo-suunnittelussa/