Seurantatutkimus opettajien yhteisöllisten työskentelytapojen kehittymisestä – väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113200

Hakija
Niina Impiö

Toteuttaja
Niina Impiö

Lisätietoja
Niina Impiö
niina.impio@oulu.fi

Toteutusaika
1.8.2013 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
43 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on ymmärtää opettajien yhteisöllisiä työskentelytapoja ja niiden kehittymistä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1)Millaisena opettajat kuvaavat yhteisöllisen työskentelyn opettajan työssä?, 2) Miten opettajien käsitykset yhteisöllisestä oppimisesta ja yhteisöllisistä työskentelytavoista muuttuvat maisteriopintojen aikana?, ja 3) Miten maisteriopinnoissa opitut yhteisölliset työskentelytavat ja ymmärrys yhteisöllisestä oppimisesta siirtyvät opettajan työhön?

Tutkimusaineisto muodostuu neljän vuoden aikana kerätyistä opettajien (N=29) haastatteluista (N=79) ja reflektiokirjoitelmista (N=135). Tutkimustuloksista tiedotetaan väitöskirjatutkimukselle ominaisin tavoin alan konferensseissa ja julkaisuissa. Monografina toteutettavan väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on valmistua syksyllä 2015.

Tutkimustulokset antavat tietoa siitä, miten yhteisöllinen asiantuntijuus on osa opettajuutta ja miten siinä voidaan kehittyä. Tutkimustulosten avulla pystytään kuvaamaan paremmin yhteistyön tekemistä opettajan työssä sekä yhteisöllisen oppimiseen perustuvien opetuskäytäntöjen soveltamista opetuksessa. Tulokset osoittavat yhteistyön tekemisen haasteet ja mahdollisuudet. Kun ymmärretään paremmin opettajien yhteisöllistä työskentelyä ja miten sitä voidaan oppia, voidaan tehokkaammin rohkaista opettajia yhteisölliseen työskentelyyn niin omassa työyhteisössä kuin eri sidosryhmistä muodostuvissa moniammatillisissa tiimeissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Niina Impiö