Shiftwork 2013, the 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time, Recifé, 4.-8.11.2013, Brasilia

Hanketiedot

Hankenumero
113212

Hakija
Päivi Vanttola

Toteuttaja
Päivi Vanttola

Lisätietoja
Päivi Vanttola
paivi.vanttola@ttl.fi

Toteutusaika
2.11.2013 - 15.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 603 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2013

Tiivistelmä

TAVOITTEET: Tutkimuksen tavoitteena on analysoida vuorotyöhäiriöstä kärsivien ja heidän hyvin nukkuvien kollegoittensa unenlaadun eroja eri aikaan ajoittuvissa työvuoroissa.

MENETELMÄT: Tutkimukseen valittiin 20 lentokonehuollossa työskentelevää miestä, joilla 6-kohtaisen kyselyn perusteella ei lomalla esiintynyt pahoja uni- tai vireysongelmia. Tutkittavista 14 kuului vuorotyöhäiriöryhmään ja 6 verrokkiryhmään. Häiriöryhmään valikoitiin työntekijät, jotka raportoivat työvuoroihinsa liittyvän usein ainakin yhden kuudesta uni- tai vireysoireesta. Verrokeilla vähintään viisi kuudesta oireesta tuli esiintyä enintään melko harvoin. Tutkittavien unta mitattiin kyselyillä, unipäiväkirjalla, aktigrafilla ja EEG-laiteella.

TULOKSET: Unen määrässä ei ollut ryhmien välisiä eroja, mutta häiriöryhmä arvioi päivittäisen unentarpeensa verrokkeja pidemmäksi (p<0.05). Häiriöryhmän päiväkirjalla raportoima unen laatu oli verrokkien ilmoittamaa huonompi (p<0.05) ja nukahtamisviive verrokkeja pidempi (p<0.05). Myös ryhmän unen tehokkuus oli aktigrafian perusteella heikompaa (p<0.05). Eroista huolimatta kummankin ryhmän arvot pysyivät hyvällä tasolla ja kielivät unen laadun olevan hyvää kummassakin ryhmässä. Aktigrafialla mitatussa nukahtamisviiveessä oli merkittävä ryhmien välinen ero vain vapaapäivien välissä (verrokeilla lyhyempi, p<0.05) ja EEG-laitteella mitatuista unen arvoista vain vaipumisaika syvään uneen vapaapäivinä erosi merkitsevästi ryhmien välillä (verrokeilla lyhyempi, p<0.05).

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Vanttola

Tiedote

Työterveyslaitoksessa on tutkittu vuorotyöunihäiriöisten unen laatua

15.12.2013

Päivi Vanttola osallistui The 21st International
Symposium on Shiftwork and Working Time -symposiumiin 4.–8.11.2013
Bahiassa Brasiliassa. Symposiumin järjesti Working Time Societyn ja
International Commission on Occupational Health ICOH:in vuorotyö-
ja työaikakomissio. Työsuojelurahasto tuki kokousmatkaa
stipendillä.

Vanttola käsitteli esityksessään Sleep in Shift Work Disorder:
Findings from a Field Study Työterveyslaitoksessa kehitettyä
vuorotyöunihäiriön seulontamenetelmää sekä vuorotyöunihäiriöstä
kärsivien ja heidän hyvin nukkuvien kollegoittensa unen laadun
eroja eri aikaan ajoittuvissa työvuoroissa (TSR
111102).

Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että vuorotyöunihäiriöstä
kärsivien unen laatu oli monella mittarilla mitattuna huonompaa
kuin terveillä, mutta kuitenkin hyvätasoista, jos vertailukohtana
oli päivätyöntekijä.

Esityksen abstrakti on julkaistu Sleep Science -lehdessä.
Vanttolan tarkoituksena on kirjoittaa samasta aihepiiristä
kansainvälinen julkaisu vuoden 2014 aikana.

The 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time
on ainoa kansainvälinen kokous, jonka pääteemana on vuoro- ja
yötyön rakenne.

Joka toinen vuosi järjestettävään symposiumiin osallistui 124
alan ammattilaista 23 maasta, ja symposiumin ohjelma koostui
pääpuhujien esityksistä, työpajoista, temaattisista ja
erityisistunnoista sekä 22 suullisesta ja 90
posteriesityksestä.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Vanttola P, Härmä M, Viitasalo K, Hublin C, Niemelä P, Sallinen M, Virkkala J, Puttonen S. 2013. Sleep in shift work disorder: Findings from a field study. Sleep Sci. 2013;6(Supl 1):s9-s74 www.sleepscience.com.br/pdf/issue/SleepScience_vol6_Suppl1.pdf. http://www.sleepscience.com.br/pdf/issue/SleepScience_vol6_Suppl1.pdf

Tutkimus- ja kehitysmääräraha 111102: Vuorotyöunihäiriö – Seulonta ja diagnoosimenetelmien kehittäminen työterveyshuoltoon. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=111102

www.fsp.usp.br/shiftwork2013