Siirrettävä koelaite AAVI-DEMO-ilmanpuhdistin – testausvaiheeseen valitussa kohteessa

Hanketiedot

Hankenumero
111207

Hakija
Moria Oy

Toteuttaja
Moria Oy

Lisätietoja
Veikko Ilmasti
veikko@ilmasti.fi

Toteutusaika
1.7.2011 - 1.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
4 650 euroa

Kokonaiskustannukset
10 210 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2011

Tiivistelmä

SIIRRETTÄVÄ KOELAITE AAVI-DEMO-ILMANPUHDISTIN –
testausta varten valituissa kohteissa esimerkiksi homekouluissa ja muissa sisäilman laadun parantamista vaativissa kohteissa työelämän riskien ja kuormitustekijöiden vähentämiseksi ja/tai poistamiseksi.

Laajemmasta koelaitteistosta hankkeessa toteutetaan siirrettävän AAVI-DEMO – laitteen suunnittelu ja toteutus esitetyn suunnitelman mukaisesti. Laite on pyörillä liikuteltava ja kooltaan pakettiautolla valittuun kohteeseen siirrettävissä oleva AAVI-DEMO ilmanpuhdistuslaite.

Laitteella demonstroidaan valituissa kenttäkohteissa ja vallitsevissa olosuhteissa sisäilman puhdistumista hiukkasista. Samanaikaisesti voidaan myös havannoida valittujen, tiettyjen kaasujen erottamista ilmasta.

Kenttäolosuhteisiin suunniteltu AAVI-DEMO testauslaite valmistuu koemittauksia varten lokakuun loppupuolella.

Kenttäolosuhteissa tarkoitettua sisäilmaston laadun paranemista (pienhiukkaset, kaasut-hajut) on jo todennettu aiemmin suurikokoisilla, hankalasti liikuteltavissa olevilla testauslaitteistoilla. AAVI-DEMO testauslaite on kokonsa puolesta helposti siirrettävissä valittuun kohteeseen, jolloin sisäilman laadun paranemista voidaan havannoida paitsi mittauksin myös aistinvaraisesti (kaasujen/hajujen eliminointi).
Hankkeen tavoitteena on paitsi todentaa myös vähentää sisätilassa olevien ja työskentelevien henkilöiden biologista altistumista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Veikko Ilmasti

Tiedote

Sisäilmaa paranee oikeilla laitteilla

1.12.2011

Huono sisäilma heikentää terveyttä ja viihtyvyyttä. Sisäilmassa
olevien hiukkasten havaitsemiseksi ja poistamiseksi tarvitaan
asianmukaiset laitteet. Moria Oy kehitti ja testasi toimitusjohtaja

Veikko Ilmastin johdolla AAVI-DEMO –laitetta.
Ilmanpuhdistuksen lisäksi laitteen hyötynä on, että sitä on helppo
liikutella paikasta toiseen. Työsuojelurahasto osallistui
kehittämistyön rahoittamiseen.

 

Projektin tarkoituksena oli toteuttaa siirrettävä AAVI-DEMO laite,
jonka avulla voidaan havainnoida ilmassa olevia epäpuhtauksia.
Pelkän todentamisen lisäksi tarkoitus on vähentää sisätilassa
olevien ja siellä työskentelevien henkilöiden biologista
altistumista ilmassa oleville epäpuhtauksille.

 

Koeanalyysin perusteella laitteen kaasujen poistokyky
vesisumulisäyksenä on 80 prosenttia rikkivedylle. Tiettyjä
komponentteja lisäämällä päästiin vielä parempiin tuloksiin.

 

Kenttäolosuhteisiin soveltuvia sisäilmaston laadun paranemiseen
tarkoitettuja laitteita on käytetty aiemminkin. Niiden ongelmana on
suuri koko ja hankala liikuteltavuus.

 

Yksi AAVI-DEMOn suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta oli laitteen
siirreltävyys. Laite on liikuteltavissa pyörillä ja kooltaan
sellainen, että sitä voi siirtää pakettiautolla.

 

Hiukkaset, kaasut ja pahat hajut pois

 

AAVI-DEMOlla havainnoitiin valituissa kohteissa sisäilman
puhdistumista pienhiukkasista, kaasuista ja hajuista. Tutkijat
valitsivat tietyt kaasut, joiden erottumista ilmasta seurattiin.

 

Nimensä mukaisesti AAVI-DEMO havainnollistaa AAVI
ilmanpuhdistusteknologiaa, mutta sen lisäksi se myös mittaa
erotustehokkuutta. Päähuomio oli ilmateitse kulkeutuvien
pienhiukkasten ja terveydelle haitallisten kaasujen poistossa.

 

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa laite rekisteröi
mittaustulokset haihtuvien yhdisteiden (VOC) ja mikrobien osalta.
Samalla voidaan osoittaa laitteen kykyä poistaa näistä aiheutuvia
terveysongelmia.

 

Uuden ilmanpuhdistusteknologian esitteleminen ja menetelmätiedon
julkistaminen vaatii yksiselitteisiä ja vakuuttavia
mittaustuloksia, ennen kuin menetelmä voi ylittää
 suodatinmateriaalien hankinta- ja käyttökynnyksen. Tuloksia
tarvitaan niin tehokkuudesta, soveltuvuudesta, uutuusarvosta kuin
suojattavuudesta.

 

Kokeellisesti on aiemmin määritelty AAVI-ilmanpuhdistuslaitteiston
prototyypin kykyä poistaa hiukkasia. Koeaineina olivat haisevat
kaasut, rikkivety ja ammoniakki.

 

AAVI-DEMOn kyky poistaa ilmasta hiukkasia todettiin erittäin
korkeaksi. AAVI-DEMO toimi tehokkaasti sekä yleisimpien
vesiliukoisten haisevien yhdisteiden että hiukkasten poistossa.
Laitteen tuotteistamista ja ei-vesiliukoisten haisevien kaasujen
erotusta on tarkoitus tutkia edelleen. 

Toimittaja
Camilla Reinboth