Sipoon suomalaisen seurakunnan henkilöstön toimintakulttuurin kehittäminen yhteisöllisen innovoinnin avulla

Hanketiedot

Hankenumero
118216

Hakija
Sipoon suomalainen seurakunta

Toteuttaja
Sipoon suomalainen seurakunta

Lisätietoja
Juha Ilonen
juha.ilonen@evl.fi

Toteutusaika
1.8.2018 - 31.5.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2018
16 497 euroa

Kokonaiskustannukset
32 994 euroa

Tulokset valmistuneet
11.8.2020

Tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena on auttaa Sipoon suomalaisen seurakunnan työntekijöitä kehittämään oman seurakuntansa ja työyhteisönsä sekä Söderkullan kirkon uusien toimijoiden toimintatapoja ja yhteistyökulttuuria joustavammaksi, innovatiivisemmaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja avoimemmaksi, huolehtien samalla Sipoon suomalaisen seurakunnan henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista merkittävässä muutostilanteessa. Hanke edistää tätä kautta Etelä-Sipoon alueen yhteisöllisyyden vahvistumista siten, että Söderkullan uuden kirkon toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen otetaan mukaan uudenlaisin tavoin myös Etelä-Sipoon alueen asukkaita, organisaatioita ja muita kiinnostuneita toimijoita.

Hankkeessa hyödynnetään keväällä 2017 Työsuojelurahaston tukeman Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen yhteishankkeena tuotteistamaa Yhteisöllisen innovoinnin toimintamallia. Tässä hankkeessa noudatetaan mallin yleisperiaatteita (vapaaehtoisuus, altistus erilaiselle ajattelulle, yhteistyö ja avoin, tutkiva ja kuunteleva mieli) sekä hyödynnetään laajojen osallistujajoukkojen verkostofoorumeiden ohjeistuksia. Sipoon suomalainen seurakunta tarvitsee kuitenkin verkostofoorumitilaisuuksien lisäksi toimintakulttuurin kehittämisen osaksi myös oman työyhteisön kehitysprosessin, sitä tukevan johdon kehitysprosessin ja luottamusorganisaation toiminnallisen tuen päivittämisen. Hanke käynnistyy elokuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Ilonen

Tiedote

Yhteisöllinen innovointi Sipoon suomalaisen seurakunnan toimintakulttuurin kehittämisessä

11.8.2020

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tukea Sipoon suomalaisen seurakunnan henkilöstön toimintakulttuurin kehittymistä. Hankkeen ajoituksen määräsi Söderkullaan avattu uusi kirkko, joka toi oman merkittävän vaatimuksen henkilöstön toimintatapojen muutokseen. Toimintakulttuuria haluttiin kehittää innovatiivisempaan, avoimempaan ja osallistavampaan suuntaan. Henkilöstön kuormittuneisuus oli tiedossa hankkeeseen ryhdyttäessä ja tavoitteena oli tukea henkilöstön hyvinvointia vaativassa muutostilanteessa.

Lähtökohdat

Söderkullaan avattu uusi kirkko ja siihen kytkeytynyt tarve kehittää henkilöstön toimintakulttuuria. Asiantuntijaksi valittiin hankkeessa hyödynnetyn yhteisöllisen innovoinnin -kehittämismallin tuotteistanut Taite Organisaatiokonsultointi Oy.

Kohderyhmät

Sipoon suomalaisen seurakunnan henkilöstö kokonaisuudessaan. Lisäksi uusien toimintatapojen ideoinnissa oli mukana alueen vapaaehtoisia ja yhteistyökumppaneita. Luottamusta ja yhteistyön vahvistamista tehtiin myös seurakunnan päättäjien, eli luottamushenkilöiden suuntaan.

Menetelmät

Hankkeen menetelmissä hyödynnettiin yhteisöllisen innovoinnin yleisperiaatteita, eli vapaaehtoisuus, altistus erilaiselle ajattelulle, yhteistyö ja avoin-tutkiva-kuunteleva mieli kantoivat läpi koko toteutuksen. Toteutuneita menetelmävalintoja kuvaa parhaiten prosessikonsultointi. Lisäksi hyödynnettiin kokeilevia kehittämismenetelmiä ja työnohjauksellista työotetta. Hanketta ei toteutettu menetelmät edellä, vaan työyhteisön ja johdon tarpeita kuunnellen.

Vaikuttavuus

Toivotut tulokset saavutettiin Söderkullan kirkon toiminnan muodostuttua ”yhteisöllisen olohuoneen” kaltaiseksi. Sipoon suomalaisen seurakunnan henkilöstö on kehittynyt yhteistyökykyisempään, innovatiivisempaan ja osallistavampaan suuntaan samalla kun uudet työtilat on saatu toiminnallisesti haltuun. Muutosprosessi on kuitenkin ollut raskas ja työyhteisön jaksaminen vaatii paljon tukea myös jatkossa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa tunnistettiin sekä haasteita että keinoja, joilla voidaan sitouttaa uusia yhteistyökumppaneita arvolähtöiseen, yhteisölliseen ja verkostomaiseen toimintaan. Perinteiset instituutioiden ja organisaatioiden väliseen kanssakäymiseen pohjautuvat ratkaisut tarvitsevat rinnalleen notkeampaa, nopeampaa ja suoraan toimijoiden väliseen käytännön tekemiseen pohjautuvaa toimintaa. Tämä hanke antoi siihen konkreettisia välineitä ja suoria kokemuksia.

Aineisto

Krista Mikkonen, Terttu Maloja Juha Ilonen, Sipoon suomalaisen seurakunnan henkilöstön toimintakulttuurin kehittämishanke yhteisöllisen innovoinnin avulla. Loppuraportti. 23.06.2019.
Avaa