Sisäilman laadunvarmistus ja henkilökunnan terveysvasteet terveyskeskuksen peruskorjaushankkeessa

Hanketiedot

Hankenumero
114176

Hakija
Lapinlahden kunta

Toteuttaja
Lapinlahden kunta

Lisätietoja
Eero Mykkänen
eero.mykkanen@lapinlahti.fi

Toteutusaika
1.3.2014 - 31.1.2015

Työsuojelurahaston päätös
3.3.2014
34 616 euroa

Kokonaiskustannukset
69 232 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2015

Tiivistelmä

Hankkeen toteutus liittyy Lapinlahden terveyskeskuksen laajaan peruskorjaukseen, joka on käynnistetty suurelta osin terveyskeskuksessa todettujen sisäilmaongelmien sekä niistä aiheutuvan terveyshaitan poistamiseksi. Tavoitteena on etsiä ratkaisumalleja ja tukea toimenpiteitä, joiden kautta voitaisiin ratkaista kestävällä tavalla tilojen käytettävyyteen ja terveellisyyteen liittyvät ongelmat sekä edistää henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia. Hankkeessa seurataan henkilökunnan terveydentilaa ainutlaatuisen pitkältä ajalta.

Hankkeen rakennusterveysosion tavoitteena on varmistaa korjaustöiden suorittaminen siten, että tekniset ratkaisut ja korjauksissa käytettävät työmenetelmät johtavat myös sisäilman kannalta laadukkaaseen ja turvalliseen lopputulokseen. Hankkeessa edistetään työnaikaista tiedonkulkua käyttäjien ja korjaushankkeen toteuttajaorganisaation välillä. Terveysvasteiden seurantaosion tavoitteena on todentaa rakennusteknisten olosuhteiden parantamisen vaikutus käyttäjien terveysvasteisiin, sekä testata uutta immunologista markkeria jota voitaisiin hyödyntää kliinisessä diagnostiikassa ja sisäilmaan liittyvistä oireista kärsivien potilaiden oirekuvan dokumentoinnissa ja seurannassa.

Hankkeessa ovat mukana Lapinlahden kunta, Sisäilmatalo Kärki Oy ja T:mi Indoor Aid. Hankkeen seurantaryhmässä on mukana henkilöstön, työterveyshuollon, työsuojelun, terveysvalvonnan ja rakennusteknisen suunnittelun edustus.

Hankkeen julkinen loppuraportti valmistuu 31.1.2015 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eero Mykkänen

Tiedote

Remontti vahvisti aiempia terveyshavaintoja

31.1.2015

Lapinlahden terveyskeskuksen korjaushankkeessa saatiin tuloksia,
jotka vahvistavat aiemmin havaittuja kosteusvauriomikrobien ja
terveyshaittojen yhteyksiä. Pitkään altistuneilla työntekijöillä
IgE-välitteinen herkistyminen – allergian käynnistävä reaktio –
kosteusvauriomikrobeille oli neljä kertaa yleisempää kuin
vertailuaineistoissa. Myös oireita, hengitystieinfektioita, astmaa
ja nivelsairauksia esiintyi selvästi tavanomaista enemmän. Oireista
ja sairauksista huolimatta henkilöstö viihtyi työssään.

Lapinlahden kunnan hankkeen rakennusterveysosiosta vastasi
Sisäilmatalo Kärki Oy ja terveysosiosta T:mi IndoorAid.

 

Rakennustekniikkaa ja kosteusvauriobiologiaa

 

Lapinlahden terveyskeskuksessa oli sisäilmaongelmien vuoksi tehty
lukuisia oirekyselyjä vuodesta 2000 alkaen. Näissä kyselyissä
todettiin merkittävä terveyshaitta. Monista kiinteistön
korjauksista huolimatta sisäilmaongelmat jatkuivat. Niinpä
Lapinlahden kunta käynnisti laajan terveyskeskuksen
peruskorjaushankkeen. Työsuojelurahaston kehittämisavustus toi
lisävaroja hankkeen valmisteluun ja työnaikaiseen valvontaan.

Valituilla rakennusteknisillä ratkaisuilla ja työmenetelmillä
otettiin huomioon sisäilman laadun ja potilastyön
erityisvaatimukset. Työntekijöiden oireita ja sairauksien määrää
verrattiin aiempien kyselyjen tuloksiin. Lisäksi arvioitiin
immuunipuolustuksen vasteita kosteusvauriomikrobeille
pitkäaikaisessa altistumisessa ja testattiin uutta immunologista
merkkiainetta. Työsuojelurahasto on myös aiemmin rahoittanut
tutkimuksia samassa kohteessa (TSR
100349 ja
114168 ).

Rakentajat hylkivät tervettä rakentamista

 

Korjaustyö hoitoalan rakennuksessa kangerteli, vaikka suunnittelu
oli huolellista ja työmaapalavereita pidettiin säännöllisesti.
Loppuraportissa todetaan, että urakoitsijoiden sitouttaminen
terveen rakentamisen edellyttämiin toimintatapoihin on yhä
hankalaa.

Hankeaikana tiedotettiin korjauksesta ja terveysmittauksista
terveyskeskuksen henkilöstölle ja muille keskeisille toimijoille.
Heille kerrottiin terveyskeskuksen korjaustyön tavoitteista,
aikatauluista ja töiden järjestelyistä.

 

Rakennuttajan valvoja oli korjaustyöaikana tiiviisti yhteydessä
henkilöstöryhmien edustajiin, jolla varmistettiin molemminpuolinen
tiedonkulku. Henkilöstön edustajat osallistuivat säännöllisesti
työmaakokouksiin sekä kutsuttaessa myös urakoitsijapalavereihin,
suunnittelukokouksiin ja työmaakatselmuksiin. Myös
kehittämishankkeen ohjausryhmässä oli henkilöstön edustus.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raportti

Marko Vallius ja Tuula Putus: Sisäilman laadunvarmistus ja henkilökunnan terveysvasteet terveyskeskuksen peruskorjaushankkeessa. Loppuraportti 30.6.2015. 14 sivua. Avaa