Sisäilman toksisuuden ja rakennukseen liittyvien oireiden yhteys helsinkiläisillä opettajilla

Hanketiedot

Hankenumero
200262

Hakija
Janne Salin

Toteuttaja
Janne Salin

Lisätietoja
Janne Salin
janne.salin@inspectorsec.fi

Toteutusaika
15.7.2020 - 1.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2020
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Kosteusvauriorakennuksissa oireillaan ja sairastellaan enemmän kuin vaurioitumattomissa rakennuksissa. Sisäilman mikrobitoksisuuden epäillään aiheuttavan rakennuksiin liitettyjä oireita, mutta epidemiologista tutkimustietoa ei ole ollut tarjolla. Tässä epidemiologisessa poikkileikkaustutkimuksessa tutkitaan, onko koulurakennusten sisätilanäytteiden toksisuuksilla yhteyttä rakennukseen liittyviin terveysoireisiin (= building-related symptoms, BRS).

15 helsinkiläisen koulun opettajille tehdään laaja oirekysely. Jokaisen opettajan luokkahuoneen pyyhintäpölyn ja laskeumamaljoilla kasvavien mikrobien toksisuudet analysoidaan sian siittiösolujen liikkuvuustestillä.

Opettajien oire-esiintyvyyksiä ja mitattuja toksisuuksia verrataan monimuuttuja-analyysillä, ja selvitetään onko oireiden ja toksisuuden välillä yhteys, ja mahdollisen yhteyden vahvuus ja laajuus. Selvitetään, onko pyyhintäpölynäytteiden ja laskeumamaljalta kasvatettujen mikrobien toksisuusmittaus sian siittiötestillä aineiston perusteella relevantti työkalu sisätilojen toksisuuteen liittyvän terveysriskin arvioimisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Salin