Sisäilmapoliisi – Sisäilmaongelmien havainnointi ja ennaltaehkäisy -projekti

Hanketiedot

Hankenumero
117249

Hakija
Kati Järvi

Toteuttaja
Kati Järvi

Lisätietoja
Kati Järvi
kati.jarvi@aalto.fi

Toteutusaika
22.9.2017 - 2.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
1 400 euroa

Kokonaiskustannukset
2 400 euroa

Tulokset valmistuneet
2.10.2017

Tiivistelmä

Sisäilmapoliisi hankkeen tavoitteena on 1) kehittää mittausmenetelmiä sisäilman haitta-aineiden havainnointiin, 2) kehittää internetpohjainen järjestelmä mittaustiedon keräämiseen, tallentamiseen ja analysointiin, 3) kehittää mobiili internetpohjainen käyttäjäpalautejärjestelmä sisäilmaongelmien havainnointiin ja seurantaan sekä 4) tutkia, miten mittaustiedon, käyttäjäpalautteen ja dynaamisten haitta-aineiden syntyä kuvaavien mallien avulla voidaan ennakoida ja ehkäistä sisäilmaongelmien pahenemista ja syntymistä. ISEE 2017 -konferenssissa on tarkoituksena esitellä alustavia tuloksia liittyen internet-pohjaiseen kyselyyn, jolla selvitettiin opettajien ja oppilaiden oireita ja mahdollisia haitallisia sisäilmatekijöitä. Sisäilmapoliisi-projektiin on valittu mukaan kuusi yläkoulua, joista neljässä on havaittu sisäilmaongelmia ja kaksi on vertailukouluja. Jokaisesta koulusta on valittu mukaan kuusi luokkahuonetta, joissa mittaukset o tehty kahden viikon jaksoissa marraskuussa 2016 – maaliskuussa 2017. Luokkahuoneista on mitattu samanaikaisesti useita erilaisia sisäilman haitta-aineita ja toteutettu oire- ja olosuhdehaittakysely, jonka ovat täyttäneet sekä oppilaat että opettajat aina oppitunnin päätteeksi ennen luokasta poistumista. Tutkimusprojektin ensimmäisiä alustavia tuloksia on tarkoitus esitellä ISEE 2017 –konferenssissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Järvi

Tiedote

Sisäilmapoliisi-tutkimuksesta lupaavia tuloksia

2.10.2017

Aalto-yliopiston Sisäilmapoliisi-tutkimusprojektista on saatu lupaavia alustavia tuloksia. Tutkimuksen tarkoituksena on muun muassa kehittää helppokäyttöinen menetelmä, jolla saadaan samanaikaisesti reaaliaikaista tietoa mitatusta ja koetusta sisäilman laadusta.

Tutkimuksen osana on toteutettu kenttätutkimus ja sisäilma- ja oirekysely opettajille ja oppilaille kuudessa yläkoulussa. Kouluista neljässä on havaittu sisäilmaongelmia ja kaksi on vertailukouluja. Kyselylomakkeen opettajat ja oppilaat ovat täyttäneet aina oppitunnin päätteeksi ennen tunnilta poistumista.

Tutkija, tohtorikoulutettava Kati Järvi esitteli tuloksia sisäilma- ja oirekyselystä kansainvälisessä ympäristöepidemiologian konferenssissa ISEE 2017. Se järjestettiin Sydneyssä Australiassa syyskuussa 2017.

Tulosten mukaan vauriokouluissa opettajat ja oppilaat raportoivat sekä sisäilmatekijöitä että oireita enemmän, mutta myös koulukohtaisia eroja on havaittavissa niin oppilaiden kuin opettajien osalta.

Opettajat raportoivat sekä oireita että sisäilmatekijöitä enemmän. Järven mukaan nämä tulokset ovat hyvin alustavia, ja jatkossa on tarkoitus tehdä tarkempia ja kattavampia analyyseja ja työstää aineiston pohjalta tieteellinen artikkeli.

Työsuojelurahasto tuki Järven konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Konferenssin verkkosivut http://www.isee2017.com/