Sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden työpaikoilla

Hanketiedot

Hankenumero
115324

Hakija
Filosofian Akatemia Oy

Toteuttaja
Filosofian Akatemia Oy

Lisätietoja
Marja Ora
marja.ora@borealisgroup.com

Toteutusaika
1.6.2015 - 1.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
13 872 euroa

Kokonaiskustannukset
27 744 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2016

Tiivistelmä

Kehittämishankkeessa tutkitaan tuotannon työntekijöiden työhyvinvointia sisäisen motivaation viitekehyksen kautta neljässä kemianteollisuuden yrityksessä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa sisäistä motivaatiota koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa käytännönläheistä tietoa yritysten tuotantohenkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation kehittämiseen.

Hankkeen asiantuntijana toimii Filosofian Akatemia, joka toteuttaa yrityksissä tieteelliseen tutkimustietoon perustuvat sisäisen motivaation mittaukset hankkeen alussa ja lopussa. Alkumittauksessa saadun tiedon pohjalta yrityksissä kehitetään toiminta- ja johtamiskäytäntöjä, joilla tuetaan työntekijöiden sisäistä motivaatiota. Loppumittauksen tulosten avulla arvioidaan kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Hankkeen tarkoituksena on myös tuottaa tietoa, jonka avulla Filosofian Akatemia kehittää organisaatioiden kokonaisvaltaisten muutosprosessien avustamiseen liittyviä palveluita, kuten mittausten perusteella tehtävien toimenpiteiden seurantaa.

Kehittämisprojekti yrityksissä päättyy kesällä 2016. Tuloksista kootaan vuoden 2016 loppuun mennessä käsikirja, jossa kuvataan yritysprojekteissa havaitut kemianteollisuuden tuotantotyön sisäistä motivaatiota ja työhyvinvointia tukevat toimintatavat ja johtamiskäytännöt.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Ora

Tiedote

Henkilöstö kehitti työhyvinvointia kemianteollisuudessa

1.3.2016

Kemianteollisuudessa on paljon mahdollisuuksia parantaa tuotantohenkilöstön hyvinvointia ja luoda osallistavampaa ja innostavampaa työkulttuuria. Tätä kokeiltiin neljän yrityksen ja Filosofian Akatemian yhteishankkeessa, jota rahoitti Työsuojelurahasto. Lisäksi yhteistyössä oli mukana kaksi yritystä muulla rahoituksella.

Yrityksissä koettiin, että tuotannon työntekijät jäävät usein toiminnan kehittämisen ulkopuolelle. Heidän hyvinvointinsa ja aktiivinen työtyytyväisyytensä ovat kuitenkin tärkeitä toiminnan kannalta.

Työn mielekkyys syntyy useista tekijöistä

Hankkeen alussa yrityksissä toteutettiin henkilöstön sisäistä motivaatiota mittaava IMQ-kysely (Intrinsic Motivation Quotient). Sen pohjalta järjestettiin kehittämistyöpajoja, joissa mietittiin yhdessä ratkaisuja sisäistä motivaatiota heikentäviin tekijöihin. Työpajoissa sovittiin toteutettavista toimenpiteistä ja vastuista. Kokonaisuuteen kuuluu uusintamittaus kehitystyön vaikuttavuuden selvittämiseksi.

Mittausten perusteella tuotantotyön mielekkyys syntyy arjessa kolmesta asiasta. Ne ovat oppiminen työssä; kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhön, työskentelytapoihin ja aikatauluihin sekä kokemus omien työtehtävien mieluisuudesta, mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä.

Hankkeen myötä työntekijöitä on otettu aiempaa enemmän mukaan kehitystyöryhmiin ja heitä kuunnellaan aiempaa enemmän. Yhdessä kehittäminen on tuonut työpaikoille avoimempaa keskustelukulttuuria ja luottamusta. Kehittämistoimien kohdentamisen pohjaksi kertyi arvokasta tietoa.

Perustana tieteellinen teoria

Työhyvinvoinnin tarkastelun taustateoriana oli sisäisen motivaation teoria, joka perustuu Edward L. Decin ja Richard Ryanin kehittämään itseohjautuvuusteoriaan (self-determination theory). Sisäisen motivaation teorian pohjalta Filosofian Akatemia on kehittänyt Vapaus-Virtaus-Vastuu-mallin, jota hyödynnettiin tässä hankkeessa. Teoreettisessa lähtökohdassa yhdistyvät yksilöllinen hyvinvointi ja organisaation tuloksentekokyky.

Kehittämishankkeen koko nimi oli Sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden työpaikoilla.

Toimittaja
Elina Mattila-Niemi

Aineisto

Karoliina Jarenko, Filosofian Akatemia, Riitta Juvonen, Kemianteollisuus ry. Avaa

-loppuraportti. 2017