Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
111299

Hakija
Alajärven kaupunki

Toteuttaja
Alajärven kaupunki

Lisätietoja
Sirkka Rajala
sirkka.rajala@alajarvi.fi

Toteutusaika
1.10.2011 - 30.6.2013

Työsuojelurahaston päätös
28.9.2011
24 400 euroa

Kokonaiskustannukset
48 886 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2013

Tiivistelmä

Sisäympäristöhankkeen tavoitteena on luoda menettelytavat hallita ja systematisoida kulttuurihistoriallisen kohteen sisäympäristölle asetettujen vaatimusten yhteensovittamista korjausrakentamisen määrittelyssä, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen kohde muodostuu useasta eri aikakaudella rakennetusta rakennuskohteesta, joista vanhin osa on Alvar Aallon 1920-luvulla suunnittelema kunnansairaala. Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmät on rakennettu useissa vaiheissa ja niiden kapasiteetti ja rakenne eivät enää vastaa nykyistä käyttötarkoitusta. Henkilökunnan taholta tulee lisääntyvässä määrin aistinvaraista ja terveydelliseen oireiluun perustuvia havaintoja, joiden aiheuttajaksi epäillään eri syiden vuoksi huonolaatuista sisäilmastoa. Aiemmat korjaustoimet eivät ole ratkaisseet ongelmia.

Sisäilmaryhmän toimintaa vahvistavaksi tarkoitetun hankkeen toimintamallia käytetään remontoidessa vanhoja ja suunnitellessa uusia toimitiloja tavoitteena työntekijöiden työhyvinvointi ja kiinteistöhuollon tukeminen. Hankkeen positiiviset vaikutukset kohdistuvat myös asukkaisiin ja asiakkaisiin. Hanke toimii myös koulutustapahtumana yhteistoiminta-alueen sisäilmaryhmälle ja sen sidosryhmäorganisaatiolle.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 2012 vuoden lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirkka Rajala

Tiedote

Sisäilmaongelmien selvittäminen vaatii moniammatillista yhteistyötä

30.6.2013

Henkilöstön ja kiinteistön ylläpidosta vastaavien toimijoiden
aktiivinen yhteistyö vei onnistuneeseen lopputulokseen
Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen sisäilmaongelmien
selvittämisessä.

Vuosina 2011 – 2012 toteutettu ja aikataulussa pysynyt
kehittämishanke johti jatkotoimenpiteisiin: Alajärven kaupunki
varasi talousarvioon lisämäärärahan terveyskeskuskompleksin
toiminnan ja rakennuksen korjausten suunnittelua varten. Käytännön
toteutus alkaa vuonna 2015.

 

Hanke käynnistyi, kun Alajärven terveyskeskuksen sisäilmaongelmat
olivat aiheuttaneet henkilökunnalle eriasteista
oireilua.     

 

Kehittämishankkeessa käytettyä eri alojen toimijoiden
systemaattista työskentelytapaa voidaan jatkossa käyttää mallina
sekä oman alueen sisäilmaryhmälle että muualle. Sen avulla voidaan
sovittaa yhteen sisäilman terveellisyydelle asetetut vaateet sekä
korjaustarpeiden suunnittelu ja toteutus.  

 

Kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan
yhteistoiminta-alueen kanssa, johon kuuluvat Alajärven kaupunki
sekä Soinin ja Vimpelin kunnat. Alajärven kaupunki maksoi puolet
ulkopuolisista asiantuntijapalveluista. Toiseen puoleen se sai
tukea Työsuojelurahastolta.

 

Kyseessä oli rahaston kehittämisavustus, jolla voi kattaa puolet
ulkopuolisen asiantuntijan palkkio- ja matkakulusta. Avustus ei
kata laitehankintoja.

 

Yhteistyö toi  läpinäkyvyyttä  
  


 

Sisäympäristöhankkeessa henkilöstön ja kiinteistön ylläpidosta
vastaavien toimijoiden aktiivien mukanaolo hankkeen eri vaiheissa
koettiin välttämättömänä hankkeen onnistumiselle.

 

Se paransi tilojen käyttäjien, kiinteistönhuollon, työterveys- ja
turvallisuusorganisaation sekä kuntapäättäjien yhteistoimintaa sekä
lisäsi hankkeen läpinäkyvyyttä.

Kehittämishanke toteutettiin yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan
yhteistoiminta-alueen sisäilmaryhmän, kuntayhtymän työsuojelu- ja
terveysorganisaation, Järvi-Pohjanmaan teknisen toimen,
terveyskeskuksen kiinteistönhuollosta ja siivouksesta vastaavien
sekä henkilöstön ja hankkeen työympäristöasiantuntijoiden
kanssa.

Kunnallisen päätöksenteon sitouttaminen hankkeeseen nähtiin
tärkeäksi, sillä tämä nopeuttaa investointipäätösten
eteenpäinviemistä sekä lisää tilojen käyttäjien luottamusta siihen,
että epäkohdat korjataan. 

 

Kaksi koordinoivaa ryhmää

Kehittämishankkeen tueksi perustettu ohjausryhmä toimi
laajennetun sisäilmaryhmän hallinnollisena elimenä. Sen tehtävänä
oli myös sitouttaa Alajärven kaupunki ja Museovirasto
kehittämishankkeen tavoitteisiin ja korjausrakentamiseen.
 

Hankkeen yhteyteen perustettu ohjausryhmä toimi laajennetun
sisäilmaryhmän hallinnollisena elimenä. Sen tehtävänä oli myös
sitouttaa Alajärven kaupunki ja Museovirasto kehittämishankkeen
tavoitteisiin ja korjausrakentamiseen.  

Ohjausryhmään osallistui kutsusta ja tarpeen mukaan Alajärven
kaupungin päätöksenteosta vastaavat henkilöt, jotta asiat saatiin
eteenpäin kunnallisen päätöksenteon rattaissa.

 

Kehittämishankkeen tueksi perustettiin myös projektiryhmä, joka
käsitteli kenttävaiheiden tulokset ja suunnitteli henkilöstön
palautetilaisuudet.

Sen tehtävänä oli myös huolehtia hankkeen käytännön toiminnasta,
vastata tiedottamisesta sekä koota yhteen kiinteistönhuollon,
siivoustyön, henkilöstön, työsuojelun ja asiantuntijoiden
näkemykset hankkeen toteuttamistarpeista ja etenemisestä.

Kenttävaiheen löydökset  

 

Kolme parin päivän kenttävaihetta ajoittuivat joulukuuhun 2011
sekä huhti- ja kesäkuuhun vuonna 2012.

 

Kenttävaiheen mittauksissa ja selvityksissä tuli esille sisäilman
laatua heikentäviä tekijöitä ilmanvaihtojärjestelmien toimivuudessa
ja rakenteiden tiiviydessä.  Sisäilmasto oli tietyissä
rakennusosissa huonontunut lähinnä tilojen lämpökuormien,
poikkeavien epäpuhtauksien ja puutteellisen tai toimimattoman
ilmanvaihdon vuoksi.

Monet ilmanvaihtokojeet, kuten säätö- ja automatiikkalaitteet
olivat tekniikaltaan vanhoja. Huonokuntoisimpien
ilmanvaihtokojeiden kunnostamisen kustannukset arvioitiin kuitenkin
suuriksi niillä saavutettavaan tulokseen nähden.

 

Kenttätutkimusten tuloksista laadittiin järjestelmätasoinen pitkän
tähtäimen kunnossapitosuunnitelma, joka sisälsi muutos- ja
parannustöiden karkeat kustannusarviot rakennus- ja
LVIS-järjestelmille. Lisäksi laadittiin huoltokirjan tehtävälista,
jonka tavoitteena oli priorisoida huoltotyöt ja -kohteet.

Kenttävaiheen väliraportit toimivat myös yhtenä perustana
hankkeen aikana tehdyille korjauksille ja laajemman
korjausrakentamisen suunnittelulle.

  

Sisäympäristön laatuun vaikuttavien tekijöiden lisäksi huomioitiin
siivoukseen, järjestykseen sekä sähkö- ja paloturvallisuuteen
liittyvät näkökulmat, joiden kehittämisestä keskusteltiin avoimesti
eri sidosryhmien kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa.

 

Kenttävaiheiden aikana nousi esiin myös Alajärven terveyskeskuksen
rakennuskokonaisuuden peruskorjaustarpeet. Varsinainen
korjausrakentaminen päätettiin kuitenkin irrottaa
sisäympäristöhankkeesta, sillä suojellun, Alvar Aallon 1920-luvulla
suunnitelman sairaalarakennuksen suunnittelu- ja korjausprojektit
tulevat kestämään vuosia.    

Toimittaja
Riitta Heimonen

Aineisto

Vehviläinen Tommi, Syväoja Hannu. Sisäympäristöhanke Alajärven terveyskeskuksen rakennuskokonaisuudessa. Loppuraportti 30.6.2013. Avaa