Sisäympäristön laadun sekä työntekijöiden oireiden ja työviihtyvyyden selvittäminen tekstiilimattopinnoitetuissa toimistotiloissa (MATTO)

Hanketiedot

Hankenumero
190096

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Marko Hyttinen
marko.hyttinen@uef.fi

Toteutusaika
1.5.2019 - 30.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
192 500 euroa

Tulokset valmistuneet
13.10.2022

Tiivistelmä

Tekstiilimattojen käyttö on kasvanut nopeasti toimistoissa, mutta uusiin mattomateriaaleihin liittyvä tutkimustieto on vähäistä. Matoilla pyritään parantamaan toimistotilojen viihtyvyyttä ja akustiikkaa. Mattojen asentajat altistuvat asennuksessa käytettävien liimojen ja tasoitteiden sekä mattomateriaalien päästöille. Myös toimistotyöntekijät ja siivoojat altistuvat matoista emittoituville yhdisteille. Tämä tutkimus on tyypiltään poikkileikkaustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää 1) kemiallisille tekijöille altistumista, tulo- ja poistoilmamääriä, lämpötilaa ja kosteutta mittauksilla avo- ja monitilatoimistoissa tekstiilimattojen asennuksen, tilojen käytön ja siivouksen aikana, 2) tekstiilimattojen asentajien työperäisiä riskejä ja oireita toimistotiloissa kyselyllä, 3) erilaisten lattiapintarakenteiden emissioita kammiokokeilla laboratoriossa sekä 4) toimisto- ja siivoustyöntekijöiden oireita ja työviihtyvyyttä kyselyllä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tekstiilimattojen oikeisiin asennusratkaisuihin liittyvä ohje. Tutkimuksesta saatava tieto on uutta ja hyödyllistä kiinteistöjen omistajien, suunnittelijoiden ja käyttäjien sekä lattiapäällysteiden asentajien kannalta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekstiilimattojen asentajien työturvallisuuden kehittämisessä, toimistotilojen ylläpidon suunnittelussa sekä asennus-, toimisto- ja siivoustyöntekijöiden työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marko Hyttinen

Tiedote

Sisäilman laatu ja työviihtyvyys koettiin hyväksi uusissa tekstiilimattopinnoitetuissa toimistoissa

13.10.2022

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin mm. sisäympäristön laatua sekä toimistotyöntekijöiden työviihtyvyyttä ja oireita tekstiilimattopintaisissa avo- ja monitilatoimistoissa ja verrokkikohteina olevissa kovalattiapintaisissa avo- ja huonetoimistoissa. Tekstiilimattopinnoitteisten toimistotilojen käyttäjät kokivat toimistot hyvin suunnitelluiksi ja sisäilman laadun osalta erinomaisiksi. Tämän tutkimuksen perusteella tekstiilimatto on työviihtyvyyden näkökulmasta hyvä ratkaisu avo- ja monitilatoimistoihin. Mitattujen sisäilman epäpuhtauksien osalta ei kuitenkaan ollut merkittäviä eroja tekstiilimatto- ja verrokkikohteiden välillä. Tutkimustuloksista on hyötyä kiinteistöjen omistajille ja toimistotyöntekijöille.

Lähtökohdat

Tekstiilimattojen käyttö on kasvanut nopeasti toimistoissa, mutta uusiin mattomateriaaleihin liittyvä tutkimustieto on vähäistä. Tämä tutkimus oli tyypiltään poikkileikkaustutkimus, jossa tarkasteltiin tekstiilimattopinnoitettujen ja kovalattiapintaisten avo-, huone- ja monitilatoimistojen sisäilman laatua sekä toimistotyöntekijöiden oireita ja työviihtyvyyttä. Tutkimuksessa selvitettiin myös tekstiilimattojen asentajien työperäisiä riskejä ja erilaisten lattiapintarakenteiden emissioita.

Aineisto

Tutkimuskohteina oli kahdeksan tekstiilimattopinnoitettua toimistoa, verrokkikohteina oli kuusi kovalattiapintaista toimistoa. Toimistoissa tehtiin sisäilmamittauksia sekä selvitettiin työntekijöiden työviihtyvyyttä ja oireita kyselyllä. Mittaukset ja kyselytutkimus toteutettiin kesällä ja talvella. Kyselyyn osallistui 191 henkilöä. Mattoasentajien työperäisiä riskejä kartoitettiin sisäilmamittauksilla ja haastatteluilla. Tekstiilipinnoitteiden päästöjä tarkasteltiin laboratoriokokeilla.

Menetelmät

Toimistoissa mitattiin kemiallisten tekijöiden (hiukkaset, VOC-yhdisteet ja formaldehydi) pitoisuuksia sekä huoneilman lämpötilaa ja kosteutta. Työntekijöille jaettiin työviihtyvyyskysely ja MM40-sisäilmastokysely. Tulokset analysoitiin tilastollisesti. Tekstiilimattojen asennuksen liittyviä riskejä selvitettiin mittaamalla kemiallisia tekijöitä sekä hyödyntäen sosiaali- ja terveysministeriön riskinarviointikyselyä. Laboratoriokokeissa mitattiin lattiapintamateriaalien VOC-päästöjä.

Tulokset ja johtopäätökset

Uusien toimistotilojen käyttäjät kokivat uudet tekstiilimattopinnoitteiset avo- ja monitilatoimistot hyvin suunnitelluiksi ja sisäilman laadun osalta erinomaisiksi. Työntekijät kokivat, että työympäristötekijät aiheuttavat enemmän viikoittaista haittaa talvella kuin kesällä. Oireilevien työntekijöiden %-osuus oli tutkimus- ja verrokkikohteissa selvästi alle viitearvojen. Tekstiilimattojen asentajien riskit liittyivät mm. samana toistuviin työliikkeisiin ja kuormittavaan työasentoon.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa toimistotyöntekijöiden työviihtyvyydestä ja oireista, ilman laadusta mattojen asennuksen, toimistojen käytön ja siivouksen aikana sekä mattoasentajien työperäisistä riskeistä ja lattiapintamateriaalien emissioista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien toimistojen suunnittelussa ja materiaalien valinnassa. Jatkossa olisi tärkeää tutkia, muuttuuko ilman laatu ja työviihtyvyys ja kertyykö tekstiilimattoihin pölyä monitilatoimistoissa ajan kuluessa.

Aineisto

Tekstiilipinnoitteisten lattiamateriaalien VOC-emissiot – Rakenteiden kastumisen vaikutus emissioihin Avaa

Hyttinen M., Karjalainen A., Ruokolainen J., Sorvari J., Pasanen P. Sisäympäristön laadun sekä työntekijöiden oireiden ja työviihtyvyyden selvittäminen tekstiilimattopinnoitetuissa toimistotiloissa (MATTO). Loppuraportti. Itä-Suomen yliopisto. 2022.
ISBN: 978-952-61-4637-9 (PDF)
ISBN: 978-952-61-4636-2 (nid.) Avaa

Ruokolainen_et_al_Indoor air quality and job satisfaction in open plan offices with textile flooring_indoor_air_2022 Avaa

Ruokolainen ym Sisäympäristön laatu ja työntekijöiden työviihtyvyys sekä tekstiili- että kovalattiapintaisissa avo- ja monitilatoimistoissa Avaa