SITOUTUAKO ROBOTTIIN? Uuden sukupolven teknologiat ja niiden hyväksyntä työpaikoilla (USUTE)

Hanketiedot

Hankenumero
190103

Hakija
Tampereen Yliopisto

Toteuttaja
Tampereen Yliopisto

Lisätietoja
Tuuli Turja
tuuli.turja@tuni.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
194 982 euroa

Tiivistelmä

Teknologisessa kehityksessä Suomi edustaa joillakin aloilla kansainvälistä huippua, mutta on myös toimialoja, joilla teknologisiin uudistuksiin kaivataan vauhtia. Hyvin koordinoiduilla ja yhteiskunnallisesti hyväksytyillä teknologisilla uudistuksilla on edellytyksiä aikaansaada kultainen kehä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät, kun työprosessit uudistuvat. Uuden teknologian ja robottien tullessa palvelualoille USUTE-tutkimushankkeessa kysytään, miten muuttuvat työ ja työolosuhteet ja onko kehitys yhteiskunnallisesti hyväksyttyä. Tutkimme konkreettisesti, kuinka työolosuhteet ja alakohtaiset rakenteet sekä yksilölliset psykologiset perustarpeet ovat yhteydessä uuden teknologian hyväksyttävyyteen, ja mikä yhteys teknologisilla uudistuksilla on koettuun teknologisen työttömyyden uhkaan. Perusaineistona käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta (N=7000), jota täydennettiin robotiikkaa ja tekoälyä koskevalla osiolla. Aineisto avaa erinomaiset mahdollisuudet arvioida uuden teknologian hyödyntämisen tilaa ja hyväksyttävyyttä sekä yhdistää tämä tieto yksilöiden kokemuksia ja työolosuhteita koskevaan tietoon. Toimialakohtaisia tutkimustuloksia arvioidaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen asiantuntijoiden kanssa. Tulosten pohjalta tehdään alakohtaiset uuden teknologian hyväksymismallit ja niistä hyvien käytäntöjen ohjeet, joita voidaan hyödyntää käytännön työelämän ja muutosjohtamisen työkaluina. Näin tuetaan myös tutkimustulosten siirtymistä käytännön työelämään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuuli Turja