SOL turvatarkastajien esimiesten ja työyhteisön valmennus

Hanketiedot

Hankenumero
113128

Hakija
SOL Palvelut Oy

Toteuttaja
SOL Palvelut Oy

Lisätietoja
Heidi Johansson
heidi.johansson@sol.fi

Toteutusaika
1.3.2013 - 1.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2013
30 900 euroa

Kokonaiskustannukset
130 450 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2013

Tiivistelmä

SOL Palvelut toteuttaa lentoaseman turvatarkastuksessa työskentelevälle työyhteisölle kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on kehittää koko työyhteisön toimintaa sekä työtehtäviä. Johtaminen ja esimiestyö turvatarkastuksessa ovat haastavaa.

Hankkeen keskeinen näkökulma on kehittää koko työyhteisöä kehittämällä esimiestyötä sekä vuorovaikutusta koko työyhteisössä. Kehityshanke toteutetaan yhteistyössä valmennusyritys Corendon kanssa.

Prosessin tavoitteena on toiminnallisten ja vuorovaikutusosaamista vahvistavien valmennusten sekä ryhmäcoachingin kautta vahvistaa työyhteisön luottamusta.

Keskeiset tavoitteet ovat:
1. Vahvistaa koko työyhteisön psykologista pääomaa ja turvatarkastuksen työntekijöiden ammattiylpeyttä sekä työmotivaatiota toiminnallisia (ja suoraan käytännön turvatarkastustyöhön sovellettavia) menetelmiä hyödyntäen.
2. Luoda turvatarkastuksen työntekijöiden ja esimiesten välille toisiaan arvostava ja kunnioittava kulttuuri esimiesten valmentavan vuorovaikutusosaamisen kehittämisen sekä uudenlaisen dialogi-valmennuskulttuurin käynnistämisen kautta.

Toteutettava esimiesvalmennuksen ohjelma perustuu Nebraskan yliopiston organisaatiotieteiden professorin Fred Luthansin tutkimuksiin ja teoriaan psykologisen pääoman vaikutuksesta työyhteisöjen hyvinvointiin. Fred Luthans on henkilökohtaisesti kouluttanut kaikki Corendon asiantuntijat ja valmentajat ko. menetelmiin (Psycap Train the Trainer –valmennus).

Valmennusohjelma alkaa maaliskuussa ja päättyy joulukuussa 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Johansson

Tiedote

Turvatarkastuksen vuoroesimiesten lähijohtamisen taidot kehittyivät

1.12.2013

Lentoaseman turvatarkastuksen vuoroesimiesten lähijohtamisen
taidot kehittyivät, ja lähijohtamisen valmennus vaikutti selkeän
myönteisesti kulttuuriin, ilmapiiriin ja työhyvinvointiin koko
työyhteisössä.

Tulokset saavutettiin kehittämishankkeessa, jonka SOL Palvelut
Oy toteutti lentoaseman turvatarkastuksessa työskentelevälle
yksikölle.

Ulkopuolisena asiantuntijana toimi valmennusyritys Corendo
yhteistyössä Intotalo Oy:n kanssa. Työsuojelurahasto tuki hanketta
kehittämisavustuksella.

Puutteellista esimiestyötä ja märehtimistä

Turvatarkastuksessa työskentelee noin 300 henkilöä. Työ on
vaativaa asiakaspalvelutyötä. Sellaiseksi sitä ei kuitenkaan ole
mielletty, mikä on haastanut esimiestyötä. Vuoroesimiehet ovat
nousseet tehtäväänsä työntekijätasolta ja kokeneet itsensä
pikemminkin työntekijöiden kollegoiksi.

Esimiestaidot olivat monelta osin puutteelliset ja arjen
tilannejohtajuus heikkoa. Työntekijöistä 70 prosenttia on alle
30-vuotiaita ja 40 prosenttia alle 25-vuotiaita. Esimiehiltä
odotetaan siten myös osaamista tuoreiden työntekijöiden
työelämätaitojen vahvistamisessa, perehdyttämisessä ja
tukemisessa.

Työhyvinvointi koettiin työyhteisössä alhaiseksi. Työyhteisössä
vallitsi märehtimiskulttuuri, kun huonoista asioista puhuttiin
käytäväkeskusteluissa enemmän kuin hyvistä.

Hankkeen esisijainen tavoite oli vahvistaa vuoroesimiesten
esimies- ja vuorovaikutustaitoja, jotta arjen johtajuus saataisiin
kuntoon ja työntekijöiden luottamus vuoroesimiehiä kohtaan
vahvemmaksi. Lisäksi haluttiin vahvistaa koko työyhteisön
psykologista pääomaa ja turvatarkastuksen työntekijöiden
ammattiylpeyttä ja työmotivaatiota.

Esimiesvalmennuksen ohjelma perustui Nebraskan yliopiston
organisaatiotieteiden professorin
Fred Luthansin tutkimuksiin ja teoriaan
psykologisen pääoman vaikutuksesta työyhteisöjen hyvinvointiin.
Luthans on kouluttanut kaikki Corendon asiantuntijat ja valmentajat
kyseisiin menetelmiin.

Kehittyneellä lähijohtamisella iso vaikutus ilmapiiriin

Vuoroesimiesten lähijohtamisen valmennuksella oli selkeä
myönteinen vaikutus kulttuuriin, ilmapiiriin ja
työhyvinvointiin.

Dialogi ja vuorovaikutuksellisuus valmennusmetodina toimivat
hyvin kohderyhmässä.

Vuoroesimiesten mikrokäyttäytyminen esimiestyössä,
vuorovaikutustaidot sekä palautteen antaminen oli helppo omaksua ja
viedä nopeasti käytäntöön. Näillä lähijohtamisen muutoksilla on
ollut iso vaikutus ilmapiiriin.

Pelisäännöistä yhteisesti sopiminen ja keskusteleminen
vahvistavat työntekijöiden tunnetta siitä, että vaikuttaminen on
mahdollista ja työntekijöiden näkemykset otetaan huomioon.
Yhteisten toimintatapojen noudattamista ja tekemisen asennetta on
pystytty kehittämään dialogin avulla. Luottamuksen synnyttyä
vaikeistakin asioista on alettu puhua.

Hankkeessa tunnistettiin kehittämisalueeksi muun muassa
tiimiyttäminen. Sitä on työstetty keväällä 2014.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

SOL Palvelut työyhteisön kehittämisprosessin loppuraportti Avaa