Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuuden varmistaminen toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä

Hanketiedot

Hankenumero
210338

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Maria Lindholm
maria.lindholm@tuni.fi

Toteutusaika
1.2.2022 - 29.2.2024

Työsuojelurahaston päätös
9.11.2021
96 000 euroa

Kokonaiskustannukset
160 398 euroa

Tulokset valmistuneet
21.3.2024

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuuden varmistaminen toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä. Tutkimus tuottaa tietoa sote-alan työntekijöiden työturvallisuuden tekijöistä, riskienarvioinnista ja työturvallisuuden hallinnasta yksityishenkilön kotona suoritettavissa työtehtävissä. Tiedon lisäksi tutkimuksessa tuotetaan validoituja työvälineitä ja toimintatapoja. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kohdeorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Lindholm

Tiedote

Tutkimuksesta tukea toisen kotona suoritettavan työn turvallisuuteen sote-alalla

21.3.2024

Tiivistelmä

Työnantajan mahdollisuudet selvittää työolosuhteiden turvallisuus ja terveys sekä eritysesti keinot valvoa ja vaikuttaa niihin asiakkaiden kotona ovat rajalliset. Tutkimuksessa tuotettiin uutta tietoa sote-alan työturvallisuudesta toisen kotona suoritettavassa työssä sekä keinoja kehittää työturvallisuutta tiiviissä yhteistyössä kohdeorganisaatioiden kanssa. Hankkeessa havaittiin, että yleisesti ottaen työturvallisuusasioita ei pidetä riittävästi esillä. Hankkeen tulosten pohjalta laadittiin työkaluja, kuten työturvallisuuden perehdytysmateriaali toisen kotona suoritettavaan työhön sote-alalla sekä esihenkilön työturvallisuuden vuosikello.

Lähtökohdat

Kotona tuotettavien palveluiden tarve on lisääntynyt. Työturvallisuuden varmistaminen on erityisen ongelmallista kotona suoritettavissa työtehtävissä, koska työympäristönä toimii asiakkaiden kodit, joissa työnantajan mahdollisuudet selvittää työolosuhteiden turvallisuus ja terveellisyys sekä vaikuttaa niihin ovat rajalliset. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja työvälineitä yksityishenkilön kotona suoritettavien työtehtävien työturvallisuuden hallintaan.

Aineisto

Tutkimusaineistoa kerättiin kohdeorganisaatioilta, jotka edustivat muun muassa hyvinvointialueiden kotihoidon ja aikuissosiaalityön sekä yksityisten palveluntarjoajien tiimejä. Lisäksi tutkimusaineistoa kerättiin henkilökohtaisilta avustajilta, henkilökohtaisen avustajan koulutusta tarjoavilta tahoilta sekä alan asiantuntijoilta. Aineisto koostui sekä laadullisesta (haastattelut, työpajat) että määrällisestä aineistosta (kyselyt).

Menetelmät

Tutkimus oli monimenetelmällinen, ja siinä käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä tutkimus- ja analyysimenetelmiä. Kyselyiden monivalintakysymykset analysoitiin tilastollisin menetelmin. Haastattelujen ja kyselyiden avovastaukset analysoitiin laadullisesti teemoitellen. Kohdeorganisaatioiden kanssa toteutettu kehittäminen tapahtui yhteiskehittämisen ja konstruktiivisen tutkimuksen menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeessa havaittiin, että työturvallisuusasioita ei pidetä riittävästi esillä. Kyselyn tulosten perusteella työntekijöiden turvallisuus vaarantuu useimmiten työpäivän aikaisten siirtymien vuoksi. Kokonaisuudessaan työ koetaan pääasiassa henkisesti raskaaksi. Hankkeen tulosten pohjalta laadittiin työkaluja, kuten työturvallisuuden perehdytysmateriaali toisen kotona suoritettavaan työhön sote-alalla sekä esihenkilön työturvallisuuden vuosikello.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti uutta tietoa sote-alan työntekijöiden työturvallisuuden tekijöistä ja työturvallisuuden hallinnasta yksityishenkilön kotona suoritettavissa työtehtävissä. Tutkimuksessa tuotettiin työvälineitä ja toimintatapoja, joita suomalaiset työpaikat voivat hyödyntää tukeakseen työntekijöidensä työturvallisuutta toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä. Materiaaleja voidaan hyödyntää laajasti erilaisissa organisaatioissa.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Maria Lindholm, Johanna Pulkkinen, Jouni Kivistö-Rahnasto. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuuden varmistaminen toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä. Loppuraportti. Tampereen yliopisto. Johtamisen ja talouden tiedekunta
Tuotantotalous. 2024.
ISBN 978-952-03-3335-5 (verkkojulkaisu) Avaa