Sosiaali- ja terveysalan opettajien digitaalisen työhyvinvointi-intervention kehittäminen ja arviointi

EANS Summer Conference 2023, Lovisenberg Diaconal University College, Oslo, on July 5th to July 6th, Norja. Kyse on kesäkoulusta, jonka yhteydessä on European Academy of Nursing Science Konferenssi.

Hanketiedot

Hankenumero
230213

Hakija
Jenni Rinne

Toteuttaja
Jenni Rinne

Lisätietoja
Jenni Rinne
jlrinn@utu.fi

Toteutusaika
1.7.2023 - 8.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
470 euroa

Kokonaiskustannukset
1 800 euroa

Tulokset valmistuneet
8.8.2023

Tiivistelmä

Posteriesityksen tarkoitus on esitellä väitöskirjatyö kokonaisuudessaan. Posterissa esitetään digitaalisen intervention kehittämisprosessi, kolmesta aineistosta saadut tutkimustulokset sekä johtopäätökset. Tämä esitys on tarpeellinen, jotta tietoa työhyvinvoinnin kehittämismahdollisuuksista työaikana saadaan laajempaan keskusteluun Eurooppalaisessa foorumissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Rinne

Tiedote

Opettajien digitaalisen työhyvinvointiohjelman kehittäminen ja arviointi hoitotyön koulutuksessa

8.8.2023

Tiivistelmä

Posteriesitys, jossa kuvataan työhyvinvointi-intervention kehittäminen ja arviointi. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksessa löydettiin opettajien työelämään sopivia työhyvinvointia tukevia toimintoja työpäivän aikana ja sosiaali- ja terveysalan opettajien valtakunnallisella kyselytutkimuksella kuvailtiin työhyvinvoinnin nykytilanne Suomessa. Tulosten perusteella kehitettiin digitaalinen interventio sisältäen omia voimavaroja tukevia toimintoja työssä. Tuloksena opettajien palautumisen kokemukset työpäivän aikana, yleinen hyvinvointi ja omien voimavarojen itsesäätely työssä lisääntyivät. Työkuorman ja omien voimavarojen tasapaino ei merkittävästi parantunut. Tämä tutkimus lisää näyttöä omien voimavarojen kehittämisestä työpäivän aikana.

Tausta

Tilaisuuteen osallistuttiin osana väitöskirjaopintoja. Tavoitteena oman osaamisen kehittäminen ja väitöskirjatutkimusprosessin esittely eurooppalaisessa tiedeyhteisössä. Tilaisuuteen osallistui väitöskirjaopiskelijoita noin 15 eri Euroopan maasta. Tavoitteena oli myös verkostoituminen alan tutkijoiden kanssa.

Aineisto

Väitöskirjatutkimus. Väitöskirjaan sisältyy kolmea eri aineistoa: 1) systemaattinen kirjallisuuskatsaus, 2) valtakunnallinen työhvyvinvointikyselytutkimus sosiaali- ja terveysalan opettajille ja 3) kvasieksperimentaalinen kontrolloitu interventiotutkimus. Tilaisuudessa esiteltiin koko tämän väitöskirjan aineistot ja prosessi.

Tulokset ja johtopäätökset

1) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus: omien voimavarojen lisääminen erilaisilla toiminnoilla, kuten fyysinen aktiivisuus ja itsereflektointi.
2) Valtakunnallinen työhyvinvointikyselytutkimus: opettajat kokevat psyykkisen työkuorman olevan epätasapainossa suhteessa omiin voimavaroihinsa.
3) Interventiotutkimus: Palautumisen kokemus, voimavarojen itsesäätely ja yleinen hyvinvointi lisääntyi.
Lisää tutkimusta työpäivänaikaisiin toimintoihin työhyvinvoinnin kehittämiseksi tarvitaan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Sosiaali- ja terveysalan opettajiin kohdistuvaa työhyvinvointitutkimusta on tehty erittäin vähän. Tutkimustuloksia voidaan myös soveltaa laajemmin koskien kaikkia opettajia, jolloin intervention räätälöintiä tulee vahvasti harkita. Interventiota tulee jatkokehittää, jo nyt antaessaan lupaavia tuloksia työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa