Sosiaali- ja terveysalan uudet ylirajaiset toimintaympäristöt: Tutkimus filippiiniläishoitajien koulutuksesta ja integroitumisesta suomalaisiin työyhteisöihin (TRANS-SPACE)

Hanketiedot

Hankenumero
114099

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Kasvatustieteen yksikkö

Lisätietoja
Pirkko Pitkänen
pirkko.pitkanen@uta.fi

Toteutusaika
1.6.2014 - 31.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2014
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
210 625 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2017

Tiivistelmä

TRANS-SPACE -hankkeessa tutkitaan Filippiineiltä rekrytoitujen sairaanhoitajien koulutusta ja integroitumista suomalaisiin sosiaali- ja terveysalan työyhteisöihin. Tavoitteena on edistää kansainvälisen rekrytoinnin tuloksellisuutta ja eettistä kestävyyttä sekä eri toimijoiden rajat ylittävää yhteistyötä siten että lähtömaakoulutus, perehdyttämiskoulutus ja työyhteisökoulutus muodostavat kokonaisuuden. Mikäli kansainvälisen rekrytointiprosessin eri toimijatahot eivät kommunikoi keskenään, erilaiset siirtymävaiheet voivat muodostua rekrytoinnin onnistumisen kannalta kriittisiksi nivelkohdiksi.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen kohteena ovat filippiiniläishoitajien rekrytoinnin kriittiset nivelkohdat: (1) filippiiniläisten vs. suomalaisten järjestämä lähtömaakoulutus; (2) lähtömaakoulutus vs. perehdyttämiskoulutus; ja (3) perehdyttämiskoulutus vs. työyhteisöintegraatio. Tutkimusaineisto hankitaan haastattelemalla koulutuksen järjestäjiä ja lähtömaa- ja perehdyttämiskoulutukseen osallistuvia. Työyhteisöintegraatiota selvitetään haastattelemalla sekä filippiiniläishoitajia että heidän esimiehiään ja työtovereitaan.

Hankkeen toisessa vaiheessa kehitetään (ja testataan) kansainvälisen rekrytoinnin toimintakäytäntöjen malli, jossa perehdyttämiskoulutus pohjautuu lähtömaakoulutukseen ja tukee ulkomaalaistaustaisen henkilöstön integroitumista suomalaisiin sosiaali- ja terveysalan työyhteisöihin.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirkko Pitkänen

Tiedote

Filippiiniläishoitajien integroituminen suomalaisiin työyhteisöihin edellyttää sekä tulijoiden että kantaväestön sopeutumista

31.10.2017

Suomeen on rekrytoitu vuodesta 2008 lähtien yli 300 sairaanhoitajaa Filippiineiltä. Filippiiniläishoitajien työyhteisöintegraatio saadaan kestävälle pohjalla vasta kun ymmärretään, että sekä tulijoiden että kantaväestön tulee sopeutua uuteen tilanteeseen.

Filippiiniläisten sairaanhoitajien maailmanlaajuinen muuttoliike on usein esitetty esimerkkinä kaikkia osapuolia hyödyttävästä win-win-tilanteesta, jossa sairaanhoitajat saavat työtä kohtuullisella palkalla, lähtömaa hyötyy rahalähetyksistä ja kohdemaat saavat koulutettua työvoimaa.

TRANS-SPACE -tutkimuksessa kartoitettiin kokemuksia filippiiniläishoitajien suorarekrytoinnista kolmen keskeisen osapuolen – filippiiniläisen yhteiskunnan, suomalaisten yritysten ja filippiiniläisten sairaanhoitajien – näkökulmista.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuspolitiikan ja monikulttuurisuuskasvatuksen professori Pirkko Pitkänen. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimushanketta.

Ulkomailta muuttaneiden odotettiin sopeutuvan työyhteisöjen toimintatapoihin

Tutkimuksen keskeinen kysymys oli, miten kestävää sairaanhoitajien rekrytointi Filippiineiltä on taloudellisesta ja eettisestä näkökulmasta arvioituna? Kolme vuotta kestänyt tutkimus osoitti vastauksen riippuvan siitä, kenen näkökulmasta asiaa tarkastelee.

Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin keräämällä vuosina 2014-2017 aineistoa Suomesta ja Filippiineiltä lomakekyselyn, teemahaastattelujen ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Lisäksi keväällä 2017 järjestettiin kehittämispajoja, joihin osallistuneilta kerättiin palautetta kyselylomakkeella.

Hankkeen tulokset tukevat aiempia tutkimuksia osoittamalla, että ainoastaan ulkomailta muuttaneiden odotettiin sopeutuvan työyhteisöjen toimintatapoihin, eikä koko henkilöstön kulttuurien välisen työn valmiuksiin kiinnitetty riittävästi huomiota.

Tutkimuksen mukaan työvoiman kansainvälinen rekrytointi on kestävällä pohjalla vasta kun rekrytointi nähdään kansallisvaltioiden väliset rajat ylittävänä prosessina, jossa kaikkien osapuolten intressit huomioidaan – ja työyhteisöissä ymmärretään, että sekä tulijoiden että kantaväestön tulee sopeutua uuteen tilanteeseen.

Tutkimusraportti ilmestyi sekä sähköisessä muodossa että printtiversiona vuoden 2017 lopussa. Hankkeen tutkijat Päivi Vartiainen, Marja Koskela ja Pirkko Pitkänen ovat kirjoittaneet tutkimuksen perusteella myös kirjan, joka julkaistiin huhtikuussa 2018: Sairaanhoitajia Filippiineiltä – Näkökulmia kestävään kansainväliseen rekrytointiin.

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Aineistoa:

Vartiainen, P. Koskela, M. Pitkänen, P. (2018) . Tampere: Tampere University Press. 2018. ISBN 978-952-03-0698-4 (nid.) ISBN 978-952-03-0699-1 (pdf ) Avaa

Vartiainen, P., Alenius, P., Pitkänen, P. & Koskela, M. (2017). Ulkomailta muuttaneiden hoitajien integraatio ja oppimisen polut sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Työelämän tutkimus 15(2), 43–57.

Vartiainen, P., Pitkänen, P., Asis, M., Raunio, P. & Koskela, M. (2016) From the Philippines to Finland: Nurses exceptations and Finnish realities. Journal of Population and Social Studies, 24(1), 30-46.

Vartiainen, P., Koskela, M. & Pitkänen, P. Filippiiniläiset sairaanhoitajat Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa: Tutkimus kansainvälisestä rekrytoinnista. Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0699-1