Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentuminen yhteiskunnallisten muutosten keskellä

Hanketiedot

Hankenumero
117194

Hakija
Päivi Heimonen

Toteuttaja
Päivi Heimonen

Lisätietoja
Päivi Heimonen
paivi.heimonen@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentumista yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus, talouden tilanne, teknistyminen sekä arvojen ja asenteiden muutokset haastavat yhdistyspohjaisten sote-järjestöjen toimintaa ja johtajuutta. Tutkimuksen kohteena ovat lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdejärjestöt, jotka tuottavat sekä kansalaistoimintaa että palveluita. Tutkimuskysymykset: Millaisina toimintaympäristön muutokset näyttäytyvät järjestöjen dokumenteissa? Mitä toimintaympäristön muutokset merkitsevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtajuuden näkökulmasta? Miten päihde-, mielenterveys- ja lastensuojelujärjestöjen johtajat konstruoivat johtajuuttaan? Miten johtajien ammatti-identiteetti rakentuu heidän kertomanaan ja toiminnassaan? Tutkimuksen aineistona toimivat 20 lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdejärjestön keskeiset johtamisen dokumentit vuosilta 2011-2016, samojen 20 järjestön johtajan haastattelut sekä näistä kolmen järjestöjohtajan havainnointi työssään 1-2 viikon ajan. Aineiston analysoinnissa käytetään sisällönanalyysia, diskurssianalyysia sekä narratiivisuutta. Tutkimustulokset tukevat järjestöjen ja sote-alan toiminnan ja johtajuuden kehittämistä sekä huomioimista osana suomalaista työelämää ja sote-palvelujärjestelmää. Monografiaväitöskirjan arvioitu valmistumisaika on toukokuu 2019. Alustavia tuloksia esitellään artikkeleina ja puheenvuoroina jo vuonna 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Heimonen

Tiedote

Sote-alan järjestöt muutospaineissa

31.12.2018

Väitöskirjatutkija Päivi Heimonen Tampereen yliopistosta tarkastelee sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentumista. Järjestöt ja niiden johtajat elävät murroksessa, jossa pitää sekä säilyttää perinteitä että vastata toimintaympäristön uudenlaisiin vaatimuksiin.

Heimonen kirjoitti Työsuojelurahaston tutkijastipendivuotena kaksi yleistajuista artikkelia, toisen Sininauhaliitolle, toisen Hoiva ja terveys -verkkojulkaisuun.

Stipendivuonna 2018 hän esitelmöi kahdessa kansainvälisessä tieteellisessä konferenssissa, Ison-Britannian Edinburghissa ja Slovenian Ljubljanassa. Suomessa esitelmiä kertyi neljä: Sininauhaliiton jäsenjärjestöjohtajille, Päihdepäivillä, m/s Soste -tapahtumassa ja Päivyt (päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöryhmä)-syysseminaarissa.

Tutkittavina 18 järjestön dokumentit

Heimonen keskittyy lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdeyhdistyksiin, joissa toteutetaan sekä kansalaistoimintaa että esimerkiksi kunnan tai valtion tukemaa tai ostamaa palvelua. Kansalaistoiminta hoituu vapaaehtoisvoimin, omalla rahoituksella tai Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) rahoittamana.

Heimonen selvittää toimintaympäristön muutoksia 18 lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdejärjestön johtamisdokumenteista 2011–2016. Lisäksi hän haastatteli 20:tä lastensuojelu-, mielenterveys- ja päihdejärjestön johtajaa kevät–kesällä 2016.

Suomessa on noin 4 500 sosiaali- ja terveysjärjestöä, mutta niiden rakenteita ja johtajuutta on tutkittu vähänlaisesti.

Ala muuttuu, johtajuus pidettävä

Dokumenttiaineistojen analyysin perusteella Heimonen päättelee, että järjestöihin kohdistuu muutoksia monelta suunnalta. Toimintaympäristö muuttuu niin kansainvälisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti kuin järjestöjen oman toiminnan seurauksena.

Heimonen esittää tulevassa väitöskirjassaan, miten järjestöt ja niiden johtajuus tuotetaan puheessa ja miten järjestöt suhtautuvat yhteiskunnan muihin toimijoihin. Hän näkee johtajuuden lähinnä vuorovaikutuksessa neuvoteltavana ja esitettävänä identiteettinä.

Heimosen väitöskirja valmistuu vuoden 2019 aikana. Väitöskirja julkaistaan Tampereen yliopiston julkaisusarjassa myös pdf-tiedostona, joka on kaikkien luettavissa.

Heimonen levittää tietoa tuloksista etenkin järjestöjen toimijoille. Todennäköisesti hän kertoo väitöskirjastaan järjestöjen koulutuksissa tai palavereissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Heimonen, Päivi (2019) Järjestöt, muutos ja johtajuus : Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentuminen yhteiskunnallisten muutosten keskellä
ISBN 978-952-03-1223-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1223-7 Avaa