Sosiaalinen ja psyykkinen pääoma, työn imu ja tuloksellisuus pk-yrityksissä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
111335

Hakija
Sari Hölsö

Toteuttaja
Sari Hölsö

Lisätietoja
Sari Hölsö
sari.holso@uwasa.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 1.3.2013

Työsuojelurahaston päätös
16.11.2011
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
18 800 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2013

Tiivistelmä

Työhyvinvointitutkimus on perinteisesti keskittynyt tutkimaan työperäistä stressiä ja työuupumusta. Työn imun tutkimusten lisääntyminen on ollut seurausta positiivisen näkökulman mukaantulosta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mm. työhön liittyvät tekijät, palkitseminen, tunnustukset sekä sosiaalinen tuki edesauttavat työn imun kokemista, joka puolestaan lisää työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. On myös osoitettu, että psyykkinen pääoma on yhteydessä työn imuun, mutta tutkimuksia sosiaalisen pääoman näkökulmasta ei ole vielä tehty. Valtaosa tutkimuksista tehdään suurissa organisaatioissa ja siksi tutkimuksia pk-sektorilla tarvitaan.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää sosiaalisen ja psyykkisen pääoman yhteyttä työn imun kokemiseen suomalaisissa mikro- ja pienyrityksissä. Lähtökohtana on ajatus, että sosiaalista ja psyykkistä pääomaa kehittämällä voidaan työpaikoilla edesauttaa työntekijöiden kokemaa työhyvinvointia. Tulokset tulevat hyödyttämään käytännössä usein vähäisiä resursseja omaavia pk-yrityksiä osoittamalla, mihin yritysten olisi mahdollisia työhyvinvointiin varattuja resurssejaan suunnattava.

Tutkimuksessa haastatellaan yrittäjiä sekä heidän alaisiaan ja pyritään löytämään työn imuun liittyviä tekijöitä. Haastattelut ovat teemahaastatteluja ja ne analysoidaan sisällönanalyysin avulla. Kaikki haastattelut on tehty kevään 2012 aikana ja tuloksista tullaan kertomaan esim. Työelämän tutkimuspäivillä.

Väitöskirjan valmistuminen ajoittuu vuodelle 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Hölsö

Tiedote

Pk-yrityksissä koetaan työn imua

1.3.2013

Sari Holsö selvittää väitöstutkimuksessaan
sosiaalisen ja psyykkisen pääoman yhteyttä työn imun kokemiseen
suomalaisissa mikro- ja pienyrityksissä. Alustavat tulokset
osoittavat, että niin työntekijät kuin omistajat kokevat työn imua.
Työsuojelurahasto on tukenut tutkimustyötä stipendillä.

Työhyvinvointitutkimus on perinteisesti keskittynyt tutkimaan
työperäistä stressiä ja työuupumusta. Työn imua koskevien
tutkimusten lisääntyminen on ollut seurausta positiivisen
näkökulman mukaantulosta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että muun muassa työhön liittyvät
tekijät, kuten palkitseminen, tunnustukset sekä sosiaalinen tuki,
auttavat kokemaan työn imua, joka lisää työtyytyväisyyttä ja
sitoutuneisuutta.

On myös osoitettu, että psyykkinen pääoma on yhteydessä työn
imuun. Sen sijaan tutkimuksia sosiaalisen pääoman näkökulmasta ei
ole vielä tehty. Lisäksi valtaosa tutkimuksista on tehty suurissa
organisaatioissa.

Hölsön tutkimuksen lähtökohtana on ajatus, että sosiaalista ja
psyykkistä pääomaa kehittämällä voidaan työpaikoilla edesauttaa
työntekijöiden kokemaa työhyvinvointia.

Tutkimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä,
ja tulokset auttavat pk-yrityksiä suuntaamaan oikein
työhyvinvointiin varaamiaan resursseja.

Tiedot kerättiin haastatteluilla

Tutkimukseen osallistui 15 alle 25 työntekijän yritystä. Tutkija
keräsi yrityksistä kvantitatiivista aineistoa sekä haastatteli
yritysten omistajia ja työntekijöitä.

Haastattelut olivat teemahaastatteluja, ja niiden tarkoituksena
oli löytää työn imuun liittyviä tekijöitä. Haastattelut
analysoitiin sisällönanalyysin avulla.

Tutkimusaineistosta selvisi alustavasti, että pk-yrityksissä
työskentelevät kokevat usein työn imua. Työntekijöiden stressitasot
ovat keskimääräisellä tasolla, eikä töitä viedä vapaa-ajalle.

Työntekijät eivät olleet kyynistyneet eivätkä liian sitoutuneita
työhönsä. Lopettamisajatuksia ei ollut. Työntekijät olivat
tietoisia omista tavoitteistaan sekä kokivat suoriutuvansa työstään
hyvin.

Yrittäjähaastatteluissa selvisi, että myös yrittäjät kokevat
työn imua, joskin yhdessä ulottuvuudessa eli työhön uppoutumisessa
oli enemmän hajontaa.

Yrittäjän työ on usein sellaista, mihin ei voi uppoutua tai ei
enää pysty, vaikka haluaisi. Moni yrittäjä on oppinut antamaan
arvoa vapaa-ajalleen ja pitää perhettä sekä läheisiä ihmisiä hyvin
tärkeinä.

Lisäksi haastatteluissa tuli selvästi ilmi, että yrittäjillä on
kuitenkin halu vielä kehittää itseään, esimerkiksi
jatko-opiskelujen muodossa

Tutkimustuloksia on myös verrattu LÄIKE-hankkeen
(110314) yhteydessä kerättyjen isojen organisaatioiden
vastaaviin tuloksiin ja huomattu, että pk-sektorilla koettiin työn
imua huomattavasti enemmän kuin isommissa organisaatioissa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

110314 Lähijohtamisen kehittämisellä parempaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta (LÄIKE). https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=110314