Sosiaalinen media ja ammatillisten rajojen hallinta globaalissa työssä (GloBound)

Hanketiedot

Hankenumero
180010

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Anu Sivunen
anu.e.sivunen@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
200 023 euroa

Tulokset valmistuneet
25.10.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet liittyvät globaalissa, teknologiavälitteisessä työssä tapahtuvaan tiedon jakamiseen ja rajojen hallintaan työn ja muun elämän välillä. Tavoitteena on tutkia 1) globaalien työntekijöiden tiedon jakamisen rajoja eri viestintäalustoilla: miten paljon ja millaista tietoa globaalit työntekijät jakavat ja milloin ja kenelle tietoa jaetaan. Fokuksessa on tiedon jakaminen sekä työyhteisön sisällä että työn ja muun elämän rajapinnoilla erityisesti sosiaalisen median kautta. Tavoitteena on myös 2) tarkastella globaalien työntekijöiden työn ja muun elämän rajoista neuvottelua aikaerojen sekä työaikaan kohdistuvien kulttuuristen odotusten ristipaineessa. Viestintäteknologia voi tehostaa tai haastaa neuvottelua mahdollistamalla tavoitettavuuden työasioissa myös työaikojen ulkopuolella. Lisäksi tavoitteena on tutkia, 3) millaisia strategioita globaaleilla työntekijöillä on ammatillisen ja henkilökohtaisen elämänsä rajojen hallintaan. Rajojen ylittäminen ja päällekkäiset verkostot voivat sekä parantaa että heikentää yksilöiden kykyä suoriutua työstään sekä irrottautua työn tai muun elämän osa-alueesta ja olla saavutettavissa toisella osa-alueella. Tutkimusmenetelminä käytetään haastatteluita, kyselyä sekä työntekijöiden viestintädatan havainnointia. Tulokset ovat hyödynnettävissä paitsi kohteena olevissa, tutkittavissa organisaatioissa, myös laajasti globaalin työn kontekstissa työntekijöiden työn ja muun elämän tasapainon, hyvinvoinnin ja työn tehokkuuden tukemisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Sivunen

Tiedote

Työn ja muun elämän rajojen hallinta globaalissa työssä voi olla hyvinkin joustavaa

25.10.2021

Tiivistelmä

Tutkimushankkeen tulokset tuottivat tietoa tietotyöntekijöiden työn ja muun elämän rajoista ja niiden rakentumisesta vuorovaikutuksessa, tavoitettavuudesta sekä hyvinvoinnista globaalissa työssä. Tutkimusaineistoa kerättiin sekä pitkittäiskyselyillä että syvällisillä teemahaastatteluilla. Tulokset tuottivat uutta tietoa esimerkiksi työajan ulkopuolisen tavoitettavuuden sekä uupumuksen suhteesta. Vastoin yleistä ajatusta, työajan ulkopuolinen tavoitettavuus vähensi globaalien työntekijöiden kokemaa uupumusta autonomian kokemusten kautta. Lisäksi hankkeen julkaisussa havaittiin, että teknologian mahdollistama viestinnän tallentuvuus suojasi ylityöltä, jota teknologian käyttö ja tavoitettavuuden odotukset globaalissa työssä aiheuttivat.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana oli tarkastella työntekijöiden työn ja muun elämän rajojen hallintaa globaalissa työssä. Teoreettiseksi lähtökohdaksi otettiin työn ja muun elämän rajateoria, jonka mukaan rajat rakentuvat työntekijöiden ja heidän verkostojensa vuorovaikutuksessa. Lisäksi keskiöön haluttiin nostaa myös sosiaalinen ja teknologinen toimijuus, koska tavoitettavuuden odotukset muodostuvat usein työyhteisöissä ja viestintäteknologialla on yhä merkittävämpi rooli tavoitettavuuden mahdollistajana.

Aineisto

Hankkeeseen osallistui kahden globaalin, Suomessa pääkonttoriaan pitävän organisaation kaikki toimistotyöntekijät. Organisaatio A:ssa pitkittäiskysely lähetettiin organisaation kaikille 8105 toimistotyöntekijälle ja organisaatio B:ssä pitkittäiskysely suunnattiin kaikille 3070 toimistotyöntekijälle globaalisti ympäri maailmaa. Lisäksi organisaatio B:ssä haastateltiin yhteensä yhdeksään hajautettuun tiimiin kuuluvat 55 tiimin vetäjää ja jäsentä.

Menetelmät

Hankkeen aineisto analysoitiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia analyysimenetelmiä käyttäen SPSS- ja Atlas.ti -ohjelmistojen avulla. Hankkeen määrällisistä tutkimustuloksista tehtiin erilliset raportit molemmille kohdeorganisaatioille ja tuloksia on esitelty hankkeen työpajoissa. Laadulliset tulokset on raportoitu organisaatioiden viestintä- ja HR-asioista vastaaville yhteyshenkilöille sekä tutkimukseen osallistuneille työntekijöille erillisessä raportissa.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen tulokset korostavat työn ja muun elämän rajojen hallinnan, viestintäteknologian käytön ja tavoitettavuuteen liittyvien sosiaalisten odotusten moninaista suhdetta. Työntekijän autonomian kokemuksella, eli mahdollisuudella päättää työn tekemisen aikataulustaan, tavoistaan ja kriteereistään, on merkittävä rooli hyvinvoinnin saavuttamisessa globaalissa työssä, joka vaatii usein työajoissa joustamista ja tavoitettavuutta perinteisten työaikojen ulkopuolellakin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa viestintäteknologian käytöstä ja työn ja muun elämän rajojen hallinnan kokemuksista globaalissa työssä. Tuloksia voidaan hyödyntää laajasti erilaisessa tietotyössä, joissa teknologiavälitteisyys ja joustava etätyöskentely todennäköisesti vain lisääntyy tulevaisuudessa. Koska työn ja muun elämän rajat rakentuvat vuorovaikutuksessa työntekijän eri verkostoissa, on tavoitettavuuden odotuksista ja rajojen hallinnasta tärkeää keskustella myös yhdessä työpaikoilla.

Aineisto

Anu Sivunen, Jonna Leppäkumpu, Anniina Huusko. Viestintäteknologia ja työn ja muun elämän rajojen hallinta globaalissa työssä. Loppuraportti. Jyväskylän yliopisto. 2021
ISBN: 978-951-39-8876-0 Avaa

Leppäkumpu, J. & Sivunen, A. (2021, in press). Communicating across the borders: Managing work-life boundaries through communication in various domains. Community, Work & Family. Doi: 10.1080/13668803.2021.1952163

Van Zoonen, W., Sivunen, A. & Treem J. W. (2021, in press). Why people engage in supplemental work: The role of technology, response expectations, and communication persistence. Journal of Organizational Behavior. Doi: 10.1002/job.2538