Sosiaalipalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
180098

Hakija
Limingan kunta

Toteuttaja
Pihlajalinna Terveys Oy

Lisätietoja
Eliisa Tornberg
eliisa.tornberg@liminka.fi

Toteutusaika
22.3.2019 - 31.10.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.4.2019
11 806 euroa

Kokonaiskustannukset
23 612 euroa

Tulokset valmistuneet
23.3.2020

Tiivistelmä

Kun työn määrä, henkilöstön vaihtuvuus ja työyhteisön toimimattomuus tulevat osaksi arkea, kasvaa työnkuorma asioista, joille voi tehdä jotain. Pihlajalinna Terveys Oy:n asiantuntijat pystyvät näkemään henkilöstön tilanteen kokonaisuudessaan ulkopuolisin silmin ja oman asiantuntijuuden kautta tuomaan työkaluja henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen. Henkilöstön kanssa tehdyssä kehittämisselvityksessä syksyllä 2018 henkilöstö tuotti laajasti materiaalia kehittämistyön pohjaksi. Kehittämishankkeen tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin ja sitoutumisen vahvistaminen ja avoimen keskustelukulttuurin luominen. Työhyvinvoinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota työmotivaation tukemiseen dialogisen ja osallistavan toiminnan kautta ja käytetään Dinno -dialogisen johtamisen työkaluja juurruttaen niitä työyhteisöön. Kehittämishanke alkaa sosiaalipalveluissa työskentelevien tehtävänkuvien työstämisellä ja työnkuvien tuunaamisella, jotta työn kuormaa saadaan tasoitettua ja selkiytettyä vastuita ja valtuutta sosiaalipalveluissa. Yhteisesti sovittujen toimintakäytäntöjen seurauksena esimiestyössä jää aikaa henkilöstön työn tukemiseen suunnitelmall. Sosiaalipalvelut ovat tärkeä ja luonteva kumppani niin terveys- kuin vanhuspalveluissa sivistyspalveluita unohtamatta. Tavoitteena onkin luoda toimiva asiantuntijaverkosto ja vahvistaa dialogia verkostossa. Näin saadaan luotua työpariutta ja sitä kautta osaamista toinen toisiltamme ja työn kuormitusta kevennettyä sekä tasoitettua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eliisa Tornberg

Tiedote

Sosiaalipalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Limingan kunnassa

23.3.2020

Tiivistelmä

Kehittämishanke toi esille toimintamallin ja ymmärryksen dialogisesta osallisuudesta sekä myös työntekijän omien valintojen merkityksestä henkilökohtaiselle työhyvinvoinnille. Saatujen tulosten perusteella luotua mallia ja kehittämishankkeen toteutustapaa voidaan hyödyntää sosiaalipalveluiden ja muiden palvelualojen kehittämisessä. Osallistujat olivat Limingan kunnan sosiaalityön henkilöstö. Sosiaalipalveluiden toiminnan kehittäminen ja vaikuttavuuden ja näkyvyyden ylläpitäminen on tärkeää.

Lähtökohdat

Limingan kunta hyvänä työnantajana havaitsi, että sosiaalipalveluiden henkilöstön työn kuormittavuuteen ja työntekijöiden työhyvinvointiin on tarpeen tukea erillisellä kehittämishankkeella. Tavoitteena oli sitouttaa työntekijöitä ja arvioida työntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.
Kehittämishanke perustui laajempaan akateemiseen sosiaalityön ja terveystieteiden tietopohjaan sekä käytännön kokemukseen. Eräänlaisena teoreettisena taustana oli dialoginen johtaminen ja kehittäminen.

Kohderyhmät

Kehittämishankkeen kohderyhmä oli Limingan kunnan sosiaalityön vastuualueen henkilöstö. Henkilöstöön kuului johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, psykiatrinen sairaanhoitaja, toimistosihteeri, ohjaajia, sosionomeja ja lähihoitajia. Osaan kehittämishankepäivistä osallistui myös perusturvajohtaja ja talousjohtaja. Läsnä oleva henkilöstölukumäärä kehittämishankepäivien aikana oli 23-26.

Menetelmät

Yhteinen työskentely ja työryhmätyöskentely aloitettiin powerpoint-esityksellä, joka toimi teoreettisena johdatuksena kehittämishankkeen sisältöihin. Keskustelulle ja osallistumiselle annettiin tilaa, sillä tavoitteena oli sovitusti ylläpitää vahvaa dialogisuutta. Ohjelmaa pystyttiin täydentämään hankkeen aikana henkilöstön toiveidenkin mukaisesti, kuten talousasioiden ottaminen esille. Hanke mahdollisti pysähtymisen kiireisen arjen keskelle ja varaamaan aikaa yhdessä asioiden pohtimiselle.

Vaikuttavuus

Kehittämishanke mahdollisti henkilöstön mahdollisuuden vaikuttaa oman työn tekemiseen ja työn sisältöihin. Osallisuus on yksi kunnan strategian kärjistä, jota henkilöstö toteutti ansiokkaasti hankkeen aikana. Osallisuuden kokeminen mahdollistaa oman työn näkemisen ymmärrettävänä, hallittavana ja mielekkäänä. Osallisuus prosesseissa, joissa tuotetaan uutta tietoa auttaa lisäämään ymmärrystä omasta organisaatiosta ja löytämään merkityksellisyyttä asioista, joita omassa organisaatiossa on menossa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehittämishanke vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten oman työn johtamista ja arvostusta. Limingan sosiaalipalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen toimii esimerkkinä muille kunnille ja julkisyhteisöille, jotta sosiaalipalveluihin ja henkilöstöön on aihetta panostaa. Panostusta kannattaa tehdä juuri silloin, kun siihen vähiten olisi aikaa. Hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu työhönsä ja tuottaa laadukkaita palveluita, joka taas antaa merkityksellisyyttä omalle työlle.

Aineisto

Sosiaalipalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen. Limingan kunta. Loppuraportti. 2020. Avaa