Sosiaalityöntekijän sisäinen ura. Henkilökohtaisen ja muodollisen uran rajapinnoilla lastensuojelussa -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
110428

Hakija
Sinikka Forsman

Toteuttaja
Sinikka Forsman

Lisätietoja
Sinikka Forsman
sinikka.forsman@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2010
18 300 euroa

Kokonaiskustannukset
18 300 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa jatketaan lastensuojelun sosiaalityön työhyvinvoinnin kysymyksiä selvittäneen Sosiaalityöntekijän sisäinen ura, jaksamista ja jatkamista lastensuojelussa –hankkeen (108080) tutkimusta empiirisesti ja teoreettisesti syventäen. Tutkimuskatsetta ohjaa sisäisen uran käsite, jonka avulla selvitetään työntekijän ja työn välistä vuorovaikutusta työuran kuluessa. Tutkimuksessa kysytään, mikä saa kokemaan työn mielekkääksi ja moraalisesti palkitsevaksi tilanteessa, jossa media, työn julkikuva, taloudellinen ja ulkoa tuleva ohjaus kaventaa omaa harkintavaltaa sekä suuri työmäärä estää usein työntekijää tekemästä työtä niin hyvin kuin haluaisi. Päätutkimuskysymys on: Millaiseksi muodostuu sosiaalityöntekijän sisäinen ura lastensuojelun sosiaalityössä?

Tutkimuksen aineistona ovat aiemmassa hankkeessa kerätyt narratiivis-temaattiset sosiaalityöntekijöiden yksilöhaastattelut, joilla pyrittiin selvittämään mm. ammatillista identiteettiä ja työmotivaatiota. Analyysissa hyödynnetään pääosin narratiivisen analyysin menetelmiä. Hankkeen tulokset valmistuvat vuoden 2011 lopulla, johon mennessä monografiaväitöskirja saatetaan esitarkastusvaiheeseen. Hankkeen alustavia tuloksia esitellään vuoden 2011 kuluessa pääosin ammatilliselle yleisölle ja seuraavan vuoden alussa tuloksista kirjoitetaan artikkeleita ulkomaisiin, tieteellisiin julkaisuihin. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää sosiaalityön opetuksessa ja alan houkuttelevuutta ja työhyvinvointia kehitettäessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sinikka Forsman

Tiedote

Tieto sosiaalityöntekijän sisäisestä urasta syvenee

31.12.2011

Mikä auttaa lastensuojelun sosiaalityöntekijää jaksamaan ja
jatkamaan työssään ristipaineista huolimatta?

VTM, tutkija
Sinikka Forsman Tampereen yliopistosta tutkii
sosiaalityön väitöskirjaansa varten lastensuojelun
sosiaalityöntekijän uraa – tarkemmin sisäistä uraa. Tutkimus
fokusoituu työn ja työntekijän vuorovaikutukseen työvuosien
kuluessa. Tutkimus kysyy, mikä saa jatkamaan monin tavoin
kuormittavaa työtä.

Työsuojelurahasto tuki stipendillä Forsmanin väitöstutkimusta,
joka syventää tutkimushankkeessa
Sosiaalityöntekijän sisäinen ura: jaksamista ja jatkamista
lastensuojelussa
(108080) saavutettuja tuloksia. Tässä
tutkimuksessa kehitettiin sisäisen uran käsitettä. Käsite viittaa
uran henkilökohtaiseen ulottuvuuteen: se korostaa työntekijän
työlleen antamia merkityksiä, motiiveja ja moraalia.

Sisäinen ura ei ole riippumaton muodollisesta urasta, mutta ei
määräydy pelkästään siitä.

Sisäisen uran käsitteen avulla voi tehdä näkyväksi työssä
jaksamisen ja jatkamisen osatekijöitä sekä kuvata työuran prosessia
työntekijän omana kokemuksena. Muodollinen urakehitys ei tavoita
näitä asioita.

Aineistona yksilöhaastatteluja

Forsmanin aineistona väitöskirjassa ovat elämäkerralliset
yksilöhaastattelut. Vanhimmat haastatelluista ovat aloittaneet
työnsä 1970-luvulla ja jatkavat yhä, omasta halustaan.

Aineistoa on analysoitu teema-analyysin ja narratiivisen
analyysin menetelmin.

Forsman jatkaa väitöstutkimuksensa kirjoittamista vuonna
2012.

Tuloksia voidaan hyödyntää sosiaalityön opetuksessa sekä alan
houkuttelevuutta ja työhyvinvointia lisättäessä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Forsman, Sinikka. 2011. Esimiestyön ja työyhteisön merkitys työssä jaksamiselle ja jatkamiselle lastensuojelussa. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät. 29.9.2011. http://www.socca.fi/files/1444/forsman_esimiestyon_ja_tyoyhteison_merkitys_tyossa_jaksamiselle_ja_jatkamiselle.pdf

Lastensuojelun töissä voi jaksaa ja jatkaa. Tiedon silta 2011. s. 22-23. http://www.digipaper.fi/tsr_vuosikirja/66468

Pienen lapsen asialla. Telma 2/2011. s. 46-49. http://www.digipaper.fi/telma/65915