Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuuden konseptointi

Hanketiedot

Hankenumero
115062

Hakija
Work Design Oy

Toteuttaja
Work Design Oy

Lisätietoja
Saara Remes
saara@sovunrakentajat.fi

Toteutusaika
2.2.2015 - 31.3.2015

Työsuojelurahaston päätös
11.2.2015
40 000 euroa

Kokonaiskustannukset
61 250 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2015

Tiivistelmä

Tuotteistamishankkeen tavoitteena on luoda organisaatioiden strategiseen työkykyjohtamiseen tuote- ja palvelukokonaisuus, joka tarjoaa ratkaisun työyhteisössä esiintyvien konfliktien sekä ennaltaehkäisevään että aktiiviseen hallintaan. Tavoitteena on aktivoida kaikki organisaatiotasot oman roolinsa ja tehtäväkuvansa mukaiseen vastuuseen työhyvinvoinnista.

Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen:
I vaihe: Kuvataan Sovunrakentajat –tuote- ja palvelukokonaisuuden teoreettinen viitekehys. Kehitetään arviointityökalu asiakasorganisaation erityispiirteiden ja –tarpeiden kartoittamiseksi.

II vaihe: Kompetenssivalmennusten toteutustavan ja sisältöjen suunnittelu eri toimijaryhmille.

III vaihe: Palvelu- ja tuotekokonaisuuden kaupallinen konseptointi.

Konseptointivaihe päättyy 30.3.2015

Hankkeen vastuuhenkilö

Saara Remes

Tiedote

Konfliktit hallintaan Sovunrakentajat-tuoteperheen avulla

31.3.2015

Konfliktit ovat kavala työhyvinvointi- ja tuottavuussyöppö.
Niiden edessä ei kuitenkaan kannata antautua, vaan ottaa ne
aktiiviseen hallintaan Sovunrakentajat-tuote- ja
palvelukokonaisuuden avulla. Eripuran ja luottamuksen puutteen
taltuttaminen vapauttaa voimia itse työntekoon. Työhyvinvointi ja
tuottavuus lisääntyvät, kun ongelmissa vellominen saadaan
aisoihin.

Sovunrakentajat-tuote- ja palvelukokonaisuus on ensimmäinen
työpaikkojen käyttöön konseptoitu asiantuntijapalvelu, joka on
syntynyt Työsuojelurahaston loppuvuodesta 2014 lanseeraaman
tuotteistusmäärärahan tuella. Tuotteistushankkeissa on ajatuksena
tuottaa innovatiivisia ja helppokäyttöisiä työkaluja työpaikkojen
kehittämiseen.

Menetettyjä työpäiviä, kitkaista työtä

Konfliktinhallinnan tuotteistuksen toteuttivat
Saara Remes Work Design Oy:stä ja
Katja Lundberg Lundberg Managementista.

Remes on kasvatustieteiden maisteri, valmentaja ja yksi
suomalaisen työhyvinvointisovittelun uranuurtajista. Lundberg on
oikeustieteen kandidaatti, yritysjohdon ja työyhteisöjen
valmentaja.

Molemmilla on pitkä kokemus suomalaisista työyhteisöistä.
Konfliktit ja psykososiaalinen kuormittuminen niiden takia ovat
heidän mukaansa polttava ongelma organisaatioissa.

Konfliktit ilmenevät monin tavoin. Ne voivat olla kuppikuntia,
juoruja, puhumattomuutta ja pahan puhumista. Töistä kieltäytymistä,
töiden valikointia ja uusien työtapojen vastustamista. Stressiä ja
työuupumusta. Toistuvia poissaoloja ja jopa vuosien
sairauslomakierteitä – mahdollisesti työkyvyttömyyttä.

Kukaan ei tiedä, kuinka paljon välittömiä ja välillisiä
kustannuksia konflikteista aiheutuu. Kuitenkin tutkimusten mukaan
yli puolet menetetyistä työpäivistä aiheutuu stressistä ja
psykososiaalisista syistä. Organisaatioille tämä tarkoittaa
vuositasolla noin 2 000 euron kustannuksia työntekijää
kohti.

Huonon yhteispelin ja töiden kitkaisuuden kustannuksia ei tiedä
kukaan.

 

Riittävään sopuun ja eteenpäin

Riski konflikteihin kasvaa epävarmoina aikoina, kun juuri kukaan
ei voi olla varma työpaikastaan.

– Näinä aikoina kyky ymmärtää ja johtaa ihmisiä ihmisinä on
kaikkein suurin tuottavuuden lähde – tai sen este, jos kykyä ei
ole, Remes ja Lundberg toteavat.

Heidän näkökulmansa ihmisten johtamiseen sekä työhyvinvoinnin ja
tuottavuuden parantamiseen on aktiivinen konfliktinhallinta. Tätä
osaamista organisaatioilta näyttää puuttuvan.

Yleistä on konfliktin medikalisoiminen, kun stressaantunut
työtekijä menee työterveyshuoltoon ja saa mahdollisesti masennus-
ja unilääkettä sekä sairauslomaa. Medikalisointi naamioi ongelman
yksilön henkilökohtaiseksi ongelmaksi, ja varsinainen syy jää
käsittelemättä.

Aktiivisessa konfliktinhallintaprosessissa asianosaiset
käsittelevät ongelman, ja koko työyhteisöä tuetaan tarttumaan
konfliktin syihin. Prosessissa ei etsitä syyllisiä eikä lopullista
totuutta vaan katsotaan eteenpäin: tavoitteena on riittävän hyvä
sopu, jotta työnteko voi jatkua häiriöttä.

Läpinäkyvä ja reilu toimintamalli

Tuotteistuksen tuloksena syntyi Sovunrakentajat-prosessi ja sitä
tukeva tuote- ja palvelukokonaisuus. Mallin perusta on uusimmassa
johtamisen, positiivisen psykologian, työ- ja
organisaatiopsykologian sekä aivotutkimuksen ja neurotieteen
kirjallisuudessa ja tutkimuksissa sekä käytännön kokemuksissa
työelämän arjen haasteissa.

Prosessi kuvaa kaikille saman, läpinäkyvän ja reilun
toimintamallin aktiiviseen konfliktien hallintaan:
ennaltaehkäisyyn, sopuratkaisuun ja sovun tukitoimiin.

Kokonaisuus sisältää sekä konsultointi- ja valmennuspalveluita
että käytännön työkalupakin ja digitaaliset oppipolut taitotiedon
lisäämiseksi.

Keskeistä aktiivisessa konfliktinhallinnassa on, että
organisaation omaa oppimisprosessia tuetaan siten, että se osaa
jatkossa toimia itsenäisesti omien, itse asettamiensa tavoitteiden
mukaisesti.    

Tärkeätä on erityisesti esimiesten, työsuojeluorganisaation ja
työterveyshuollon kykyjen lisääminen, mutta kuka tahansa työntekijä
voi kehittää asennettaan ja osaamistaan sovun rakentamiseen – ei
sen nakertamiseen.

Tuoretta ja myönteistä nostetta

Remeksen ja Lundbergin perustama Sovunrakentajat Oy omistaa
tekijänoikeudet prosessiin ja tuote- ja palvelukokonaisuuteen.

– Tuotteistaminen pakotti meidät miettimään, mitä
konfliktinhallinta olisi laajassa käytössä. Tuotteistettu konsepti
taipuu mahdollisimman monien työpaikkojen käyttöön – niin kuin
tuotteistusmäärärahan ehdotkin edellyttävät, yrittäjät sanovat.

Rahoitusehdot kehottavat myös moniammatilliseen
yhteiskehittelyyn.

Palvelun ydinsisällön kiteyttämiseen osallistui strategi
Esa Jääskeläinen Daigo Oy:stä. Hän on
kaupallistanut kotimaisia ja kansainvälisiä palvelu- ja
tuotekonsepteja. Tuote- ja palvelukokonaisuuden verkkopohjaisen
oppimisalustan kehittämiseen on antanut panoksensa toimitusjohtaja
Mika Korpi RecIT Solutions Oy:stä.

Sovunrakentajat-tuoteperheen pääasiakaskunta ovat keskisuuret ja
suuret työvoimavaltaiset yritykset. Konseptia kehitetään edelleen
ja testataan pilottiorganisaatioissa syksyn 2015 ja kevään 2016
aikana. Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymässä käynnistyy
ensimmäinen pilottihanke syksyllä 2015 (
TSR 115338). Hankkeisiin haetaan
kehittämismäärärahaa Työsuojelurahastolta.

Remes ja Lundberg haluavat liiketoiminnan ohella herättää sekä
kansallisella että kansainvälisellä tasolla keskustelua eri
toimijoiden rooleista ja vastuista konfliktinhallinnassa sekä tuoda
työelämän ja tuottavuuden kehittämiseen tuoretta ja myönteistä
nostetta.

Materials-linkistä pääsee suoraan tuotteistusmäärärahan
rahoitusehtoihin ja esitteeseen. Hakea voi jatkuvasti, ilman
hakuaikoja. Ennen hakemuksen tekemistä kannattaa ottaa yhteyttä
Työsuojelurahaston asiantuntijaan, puh. 09 6803 3311.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti Saara Remes, Work Design Oy. Katja Lundberg, Lundberg Management Oy. Palvelu- ja tuotekokonaisuuden konseptointihanke Sovunrakentajat – Konfliktien hallinnalla parempaan tuottavuuteen ja työtyytyväisyyteen. 2015. Avaa

Artikkeli Telma-lehdessä 3/2015 ja Telma-lehden verkkosivuilla: Riita työpaikalla – Sovunrakentaja auttaa. http://telma-lehti.fi/riita-tyopaikalla-sovunrakentaja-auttaa/

Tuotteistus – olemassa olevan tietämyksen konseptointiin Hakuehdot. http://www.tsr.fi/tuotteistus