Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuuden pilotointihanke

Hanketiedot

Hankenumero
115338

Hakija
Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä

Toteuttaja
Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä

Lisätietoja
Katja Lundberg
katja@sovunrakentajat.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 31.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
1.9.2015
12 770 euroa

Kokonaiskustannukset
25 540 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2016

Tiivistelmä

Kirkon toiminta ja rakenteet ovat muun yhteiskunnan tavoin rajussa muutoksessa. Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän sekä Sovunrakentajat Oy:n yhteisen kehittämishankkeen tavoitteena on vähentää näiden muutosten aiheuttamaa haitallista psykososiaalista kuormitusta integroimalla aktiivinen konfliktien hallintamalli osaksi yhtymän strategista ja operatiivista henkilöstöjohtamista varhaisen tuen mallin laajentamisen avulla.

Kehittämishankkeen tarkoituksena on pilotoida keväällä 2015 konseptoitua Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuutta. Kokonaisuus tarjoaa mallin siihen, kuinka konflikteja voidaan aktiivisesti hallita, estää ennalta, ratkaista sovittelemalla sekä huolehtia tarvittavista tukitoimista, jotta haluttu muutos vakiintuu osaksi normaalia arkitoimintaa. Tuote- ja palvelukokonaisuus räätälöidään asiakasorganisaatioiden tarpeiden mukaan jo olemassa olevien toimintamallien pohjalle niin, että organisaatio osaa jatkossa toimia itsenäisesti.

Kehittämishankkeen vaihekohtaiset tavoitteet:
1. Luodaan proaktiivinen toimintamalli ja osaaminen, joiden avulla vähennetään työyhteisön haitallista psykososiaalista kuormitusta sekä ennaltaehkäistään työkykyriskejä ja konflikteja.
2. Kuvataan konfliktitilanteiden sovittelumalli.
3. Kuvataan sovun tukitoimet sekä toimivan ja ennaltaehkäisevää kulttuuria tukevan työterveyshuollon yhteistyömenettely.
4. Koulutetaan koko henkilöstö tietoiskujen, pienryhmävalmennusten sekä mahdollisesti digitaalisen oppimisympäristön avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Lundberg

Tiedote

Sovunrakentajat-konseptin avulla sopuisampaan työyhteisöön

31.5.2016

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä pureuduttiin työelämän muutosten haasteisiin Sovunrakentajat-konseptin avulla. Valmennusten avulla lisättiin seurakuntayhtymän koko henkilöstön ymmärrystä, tietoja ja taitoja toimia aktiivisen konfliktienhallintamallin edellyttämällä tavalla.

Valmennukset käsittivät kaikki seurakuntayhtymän työntekijät, niin seurakuntien kuin muun yhtymän työntekijät ja johdon. Valmennusten avulla lisättiin jokaisen osaamista ja ymmärrystä toimia jatkossa sovunrakentajana aktiivisen konfliktienhallintamallin edellyttämällä tavalla osana seurakuntayhtymän systeemistä työyhteisöä omasta työroolistaan käsin.

Konseptissa kirkastettiin koko henkilöstön ymmärrystä ja tietoa oman työroolin mukaisesta lakisääteisestä vastuusta osana toimivaa ja sopuisaa työyhteisöä.

Kirkon toiminta ja rakenteet ovat rajussa muutoksessa. Nykyiset toimintatavat sekä kehittämistoimenpiteet eivät tunnu enää riittävän siinä maailmassa, jossa kirkon työntekijät tekevät tänä päivänä työtään.  Uusi ja epävarma tilanne kuormittaa henkisesti kaikkia kirkon piirissä työskenteleviä henkilöitä – niin johtoa, esimiehiä kuin työntekijöitäkin. Hankkeen avulla haluttiin puuttua tilanteeseen hyvissä ajoin.

Sisäiset sovittelijat koulutettiin

Kevään 2016 aikana valmennettiin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään 10 henkilöä toimimaan työyhteisön sisäisinä sovittelijoina.

Sisäinen sovittelija tukee koko työyhteisöä ristiriitatilanteissa sekä konfliktitilanteissa näiden tunnistamisessa että sovunomaisessa ratkaisemisessa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä pilotoi kevään 2016 aikana myös DigiSopu-oppimisympäristön käyttöä osana varhaisen tuen mallin toimivuuden tehostamista käytännössä. DigiSopu-oppimisympäristö antaa työpaikan toimijoille mahdollisuuden oman työroolikohtaisen osaamisensa kehittämiseen silloin, kun se juuri hänelle itselleen sopii ajasta ja paikasta riippumatta.

Hankkeen aikana tuotiin esille myös jatkotoimenpide-ehdotuksia, joiden avulla varmistetaan, että hankkeen aikana käynnistetty kulttuurimuutos pysyy käynnissä oikean suuntaisena. Hankkeen vaikuttavuus näkyy jatkossa työyhteisön yhteistyön toimivuuden parantumisena sekä sopuisan työkulttuurin vahvistumisena ja työhyvinvoinnin kasvuna.

Lisäksi muutos näkyy jatkossa työkyvyttömyysriskien sekä sairauspoissaolojen määrän vähenemisenä sekä työyhteisön tuottavuuden ja tuloksellisuuden kasvuna. Luotua konseptia voidaan hyödyntää muuallakin kirkon piirissä.

Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat Katja Lundberg sekä Saara Remes SK Sovunrakentajat Oy:sta. Lisäksi toisena sisäisten sovittelijoiden valmentajana toimi Timo Pehrman Innotimo Oy:stä.

Toimittaja
Terhi Friman