Startupista kestävään kasvuun – yhteisvastuullisen yrityskulttuurin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
210228

Hakija
Dagsmark Petfood Oy

Toteuttaja
Merja Karjalainen

Lisätietoja
Laura Strömberg
laura.stromberg@dagsmarkpetfood.fi

Toteutusaika
1.5.2021 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
4.5.2021
11 500 euroa

Kokonaiskustannukset
23 000 euroa

Tulokset valmistuneet
22.11.2022

Tiivistelmä

Lemmikkiruokatehdas Dagsmark Petfood Oy:n siirtyessä startup-vaiheesta voimakkaaseen kasvuun yrityksen strategiassa kuvattu vastuullisuus ulotetaan kehittämishankkeen avulla kattamaan koko henkilöstön. Yhteisvastuullinen yrityskulttuuri sisältää muun muassa työsuojelun ja työhyvinvoinnin aktiivisen kehittämisen osana työnantaja- ja työyhteisötaitoja, yhdessä sopien ja ylittäen perinteisiä hierarkia- ja toimialarajoja.

Kehityshankkeessa syntyy uusi konsepti hallita psykososiaalista kuormitusta osana yhteisvastuullista yrityskulttuuria. Tämän konseptin rakentamisesta vastaavat hankkeen asiantuntijat Merja Karjalainen ja Tiinan Lius. Työelämän jatkuva muutos aiheuttaa isoja haasteita työsuojelun yhteistoiminnalle: hankkeen tavoitteena on nostaa työsuojelu 2020-luvulle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Strömberg

Tiedote

Dagsmark – Laumahenki syntyy tunteesta ja teoista

22.11.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa luotiin toimiva yhteisvastuullisen yrityskulttuurin konsepti kasvuyhtiöiden tarpeisiin. Konsepti on muokattavissa startup- ja kasvuvaiheessa olevien yrityksien lisäksi mikro- ja pk-yrityksien käyttöön. Konsepti liittää modernin, psykososiaalista jaksamista tukevan työsuojelun osaksi nykyaikaisia työnantaja- ja työyhteisötaitoja. Uutuusarvo on siinä, että työsuojeluosaamisesta tulee yrityksessä kaikkien asia ja kiinteä osa kasvavan 2020-luvun yrityksen toimintakulttuuria.

Lähtökohdat

Yhtiössä luotiin työsuojelun hallintajärjestelmä ja käynnistettiin ts-yhteistoiminta. Syntyneiden asiantuntijakontaktien avulla lähdettiin rakentamaan yhteisvastuullista yrityskulttuuria, jossa turvallisuusasenne, työhyvinvointi ja jaksamisen tukeminen läpäisevät koko monipaikkaisen organisaation ja näkyvät käytännössä töiden sujuvuutena myös kasvu- ja muissa muutosvaiheissa. Hankkeessa käytettiin kokeiluperiaatteella osallistavia menetelmiä ja työskentelyyn osallistui koko henkilöstö.

Kohderyhmät

Hankkeessa oli mukana Dagsmark Petfood Oy:n koko henkilöstö, joista osa työskentelee Mellilän tehtaalla ja osa hajasijoitettuna eri puolilla Suomea.

Menetelmät

Startupina aloittaneen Dagsmark Petfood Oy:n toimintatapa – tehdään asioita ensimmäisen kerran, kokeillaan ja opitaan – sopi hyvin uuden palvelukonseptin kehittämiseen, joka oli hankkeen asiantuntijoiden tavoitteena. Menetelminä teemahaastattelut, työpajoissa osallistavat menetelmät (mm. Learning Café, yksilö-, pari- ja pienryhmätyöskentely). Viimeisessä työpajassa dagsmarkilaiset fasilitoivat Laumahenkeä vahvistavia prosesseja. Tiiviissä yhteistyössä tehdyn vuoden työ koottiin yhteen kaavioon.

Vaikuttavuus

Yhteisvastuullinen yrityskulttuuri – Dagsmarkissa Laumahenki – kannattelee ja tukee yrityksen kaikkia toimintoja. Sillä on aukikirjoitettu paikkansa strategiassa, johtamisessa, esihenkilötyössä ja henkilöstöjohtamisessa, työsuojelussa, arjen työssä tiimeissä läsnä ja etänä, työntekijäkokemuksessa, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kohtaamisissa, työnantajakuvan muodostumisessa ja uusien työntekijöiden rekrytoinneissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa luotiin toimiva yhteisvastuullisen yrityskulttuurin konsepti, joka on muokattavissa startup- ja kasvuvaiheen yritysten lisäksi mikro- ja pk-yrityksien käyttöön. Konseptissa yhteisvastuullisuus kannattelee kaikkea toimintaa. Konsepti liittää modernin, psykososiaalista jaksamista tukevan työsuojelun osaksi nykyaikaisia työnantaja- ja työyhteisötaitoja. Uutuusarvo on siinä, että työsuojeluosaamisesta tulee yrityksessä kaikkien asia ja yksi 2020-luvun yrityksen menestystekijöistä.

Aineisto

Merja Karjalainen ja Tiina Lius. Näin syntyi Laumahenki Dagsmark Petfood Oy:ssä – Startupista kestävään kasvuun: yhteisvastuullisen yrityskulttuurin kehittäminen. Loppuraportti. 2022. Avaa