Staying well in an unstable world of work -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113165

Hakija
Krista Pahkin

Toteuttaja
Krista Pahkin

Lisätietoja
Krista Pahkin
krista.pahkin@laurea.fi

Toteutusaika
1.10.2013 - 30.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2013
8 500 euroa

Kokonaiskustannukset
8 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2014

Tiivistelmä

Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää niin organisaation kuin yksilön itsensä kannalta. Hyvinvointiin tiedetään vaikuttavan niin erilaiset työolotekijät kuin yksilölliset voimavarat. Työelämä ei kuitenkaan ole stabiilia, vaan erilaiset organisaatiomuutokset, joiden avulla organisaatiot pyrkivät sopeuttamaan toimintaansa suhteessa ympäröivään taloustilanteeseen, ovat yhä keskeisempi osa sitä. Tämän väitöskirjatyön päämääränä on tunnistaa ne tekijät, jotka auttavat työntekijää voimaan hyvin työelämässä pitkällä aikavälillä ja organisaatioiden toteuttamista, erilaisiin taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä muutoksista huolimatta.

Väitöskirjatyön tavoitteena on tunnistaa ne työolotekijät ja yksilölliset voimavarat, jotka ennustavat työssä jaksamista pitkällä aikavälillä, sekä selvittää mikä on näiden keskeisten voimavarojen rooli organisaatiomuutoksen aikana. Lisäksi pyritään selvittämään mitkä tekijät ovat kaikista keskeisimpiä organisaatiomuutoksen toteutuksen ja sen hyvinvointivaikutusten kannalta.

Käytetyt aineistot on kerätty kyselymenetelmällä suomalaisilta työntekijöiltä, jotka ovat työskennelleet suomalaisissa metsäteollisuuden yrityksissä vuosien 1986-2009 välillä. Aineistoon on joissain osajulkaisuissa yhdistetty rekisteriaineistoa.

Väitöskirja julkaistaan vuoden 2014 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Krista Pahkin

Tiedote

Yksilöerot vahvempia kuin työn mullistukset

30.9.2014

Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö
Krista Pahkin selvitti sosiaalipsykologian
väitöskirjassaan metsäteollisuuden työntekijöiden pärjäämistä 24
vuotena. Hän päättelee, että työntekijöiden työhyvinvointi ei
useinkaan juuri muutu pitkällä aikavälillä. Organisaatiomuutoksissa
voimavarat lisääntyivät hyvinvoivilla työntekijöillä, mutta
heikkenivät heillä, joiden työolot ja yksilölliset voimavarat
olivat alkuaan muita heikompia.

 

Tutkimusaineisto koostui 1986–2009 kerätyistä kyselyaineistoista,
joissa vastaajia oli enimmillään 4 279. Artikkeliväitöskirjan
osajulkaisuissa Pahkin käytti myös valtakunnallisia ja
organisaatioiden omia rekisteriaineistoja. Ajanjaksoon sisältyi
niin taloudellisesti vakaan kasvun, voimakkaan kansainvälistymisen
kuin taloudellisen taantuman kausi.

Muutos ahdistaa aina

 

Seurantatutkimuksen mukaan organisaatiomuutos yleisesti heikensi
työntekijöiden henkistä hyvinvointia, riippumatta
organisaatiomuutoksen tyypistä. Toisaalta vahva elämänhallinnan
tunne ja sosiaalinen tuki auttoivat työntekijää sekä jaksamaan
pitkällä aikavälillä että tukivat heitä myös muutoksissa.
Työtoverien tuki ennen organisaatiomuutosta ei silti suojannut
kielteisen muutoksen aiheuttamalta työhyvinvoinnin
heikentymiseltä.

Yksilön oma arvio muutoksen merkityksestä osoittautui
merkittäväksi työntekijän terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille.
Kielteinen muutoskokemus lisää kuormittuneisuutta ja heikentää
hyvinvointia.

Pahkin kuitenkin toteaa, että organisaatio voi vaikuttaa
muutoskokemukseen, jos tarjoaa työntekijälle mahdollisuuksia
vaikuttaa oman työnsä muutoksiin. Siihen tarvitaan esimiehiltä
riittävää vuorovaikutusta, tukea ja oikeudenmukaista toimintaa.

Huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti niihin työntekijöihin,
joiden voimavarat ovat vähäisimmät, jotta heidän työuraansa ja
työhyvinvointiaan voidaan tukea.

Työsuojelurahasto edisti väitöskirjan valmistumista stipendillä.
Pahkinin väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa 11.
maaliskuuta 2015.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Krista Pahkin: Staying well in unstable world of work – Prospective cohort study of the determinants of employee well-being. 91 sivua. People and Work Research Reports 107. Finnish Institute of Occupational Health. ISBN 978-952-261-514-5, ISBN 978-952-261-515-2 (pdf), ISSN-L 1237-6183, ISSN 1237-6183. Juvenes Print, Tampere 2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-515-2 Jakelu: kirjakauppa@ttl.fi Avaa

Tiedote: Työhyvinvointi heikkenee muutoksissa 4.3.2015 Helsingin yliopisto. https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=24170046