Strategia töihin – Strategiatyön digitalisoinnin mahdollisuudet

Hanketiedot

Hankenumero
116407

Hakija
Vaasan yliopisto

Toteuttaja
Vaasan yliopisto

Lisätietoja
Marko Kohtamäki
marko.kohtamaki@uva.fi

Toteutusaika
2.1.2017 - 31.1.2018

Työsuojelurahaston päätös
24.10.2016
40 000 euroa

Kokonaiskustannukset
58 750 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään, miten strategiatyökaluja voidaan digitalisoida. Tavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, millaisia sähköisiä strategiamenetelmiä on saatavilla , millaisilla tekniikoilla ne on toteutettu, mitkä ovat toteutukseltaan lupaavimpia, miten yritykset suhtautuvat menetelmien käyttöön sekä viimeisessä pilotointivaiheessa; mitä voimme oppia sähköisten työkalujen käyttökokeiluista?

Tutkimus tuottaa uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää jatkossa erityisesti menetelmäkehityksessä. Tutkimuksen kohderyhmänä on erityisesti pk-yritykset. Tutkimuksessa toteutetaan ensin kirjallisuuskatsaus, asiantuntijahaastatteluja ja kaikkiin soveltuviin lähteisiin perustuva toimiala- ja tuoteanalyysi. Tämän jälkeen toteutetaan käyttöpilotit hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa.
Tutkimus antaa mahdollisuuden kehittää jatkossa strategiatyöhön sähköinen ympäristö, joka ohjaa sopivien työkalujen valintaan sekä osallistaa strategiatyöhön aiempaa suuremman joukon työntekijöitä ja organisaation toimittaja- ja asiakasyrityksiä. Sähköinen ympäristö mahdollistaisi strategiatyön siirtymisen kohti laajasti osallistavaa, jatkuvaa ja nopeasti reagoivaa strategiatyötä. Strategiatyötä kehittämällä on mahdollista vaikuttaa olennaisesti organisaatioiden tuottavuuteen, tehokkuuteen, innovatiivisuuteen ja samalla työn mielekkyyteen sekä työssä jaksamiseen koko organisaation osalta.
Tutkimus toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marko Kohtamäki

Tiedote

Hyvä strategiaohjelmisto ratkaisee kipukohtia

31.1.2018

Strategiaohjelmistoissa on paljon tarjontaa, mutta siitä huolimatta suhteellisen kilpaillulla toimialalla on edelleen tarvetta oikeasti käyttäjälähtöisille ohjelmistoille, jotka ratkaisevat loppukäyttäjän kipukohtia.

Tähän tulokseen päätyi Vaasan yliopiston johtamisen yksikkö tutkimuksessaan, jossa selvitettiin, miten strategiatyökaluja voidaan digitalisoida. Kohderyhmänä olivat erityisesti pk-yritykset.

Tutkimuksessa luotiin kokonaiskuva siitä, millaisia sähköisiä strategiamenetelmiä on saatavilla, miten yritykset suhtautuvat menetelmien käyttöön ja millaisia menetelmiä ne toivoisivat saavansa käyttöön.

Pilotointivaiheessa testattiin kolmea tutkimuksessa kehitettyä ohjelmistoideaa ja kerättiin tietoa käyttökokemuksista: mikä toimii ja mikä ei, mitä toivotaan lisää.

Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta tutkimusmäärärahalla.

 Osallistavaan, jatkuvaan ja nopeasti reagoivaan strategiatyöhön

Tutkimuksen pontimena oli näkemys siitä, että strategiatyötä kehittämällä on mahdollista vaikuttaa olennaisesti organisaatioiden tuottavuuteen, tehokkuuteen, innovatiivisuuteen ja samalla työn mielekkyyteen sekä työssä jaksamiseen koko organisaation osalta.

Tutkimus antaa mahdollisuuden kehittää jatkossa strategiatyöhön sähköinen ympäristö, joka ohjaa sopivien työkalujen valintaan sekä osallistaa strategiatyöhön aiempaa suuremman joukon työntekijöitä sekä organisaation toimittaja- ja asiakasyrityksiä.

Sähköinen ympäristö mahdollistaisi strategiatyön siirtymisen kohti laajasti osallistavaa, jatkuvaa ja nopeasti reagoivaa strategiatyötä.

Tutkimus tehtiin toimintatutkimuksen otteella. Toimintatutkimuksen lähtökohtana on ratkaista tietty ongelma ja tuottaa parhaiden käytäntöjen ehdotuksia. Hankkeeseen osallistui kuusi johtamisen ja ohjelmistoalan asiantuntitayritystä.

Aineistoa kerättiin kirjallisuuskatsauksesta, asiantuntijahaastatteluissa ja toimiala-analyysina.

Tällä hetkellä markkinoilla on satoja erilaisia ohjelmistoja strategisen johtamisen sovelluksiin. Tarkastelussa käytiin läpi 134 strategisen johtamisen ohjelmistoa.

Hankkeessa kehitettiin kolme ohjelmistoprototyyppiä: ISO 9001:2015 -laatustandardin mukainen prototyyppi sekä hypoteesi- ja visualisointiohjelmistot. Lupaavimmiksi osoittautuivat hypoteesi- ja visualisointiohjelmistot. Ideaprototyyppejä tutkimusryhmä haluaa jatkojalostaa ja tuotteistaa.

Helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus arvossa

Haastatellut pk-yritysten toimitusjohtajat suhtautuivat positiivisesti erilaisten strategiaohjelmistojen käyttöön. Laajemman 17 asiantuntijan ryhmän mielestä strategiaohjelmistojen hyöty on sitä suurempi, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. Lisäksi hyöty on entistä suurempi, jos organisaation jäsenet sijaitsevat fyysisesti eri tiloissa eivätkä kohtaa säännöllisesti.

Asiantuntijahaastatteluiden pohjalta ohjelmistojen tärkeimmät ominaisuudet ovat helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus.

 

  

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Hannu Alakoski, Marko Siltamäki, Piritta Syrjälä. 2018. Työsuojelurahaston hankeen 116407 loppuraportti. 100 sivua. ISBN 978-952-476-822-1 (painettu) ISBN 978-952-476-823-8 (verkkojulkaisu) ISSN 2489-2580 (Vaasan yliopiston raportteja 10) Avaa

Strategia töihin pk-yrityksissä – osuville digitaalisille työkaluille tarvetta. Tiedon sillan verkkosivusto. 17.12.2019. https://tiedonsilta.fi/strategia-toihin-pk-yrityksissa-osuville-digitaalisille-tyokaluille-tarvetta/